Verslag Najaarsbijeenkomst 2022 voor donateurs en belangstellenden in Buurtcentrum de “Pelikaan” dd 13 oktober 2022

Han Nool opent de bijeenkomst en heet iedereen, zo’n 20 personen, welkom. Helaas was het door de Corona niet mogelijk om de afgelopen 2 jaar bij elkaar te komen maar gelukkig is het nu weer mogelijk. In de tussentijd zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest. Jaap van Harlingen is afgetreden en opgevolgd door Han Nool. Nieuw lid is Han Klooster met als taak coördineren van de werkgroep.

De doelstelling van Stichting is het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder. Hiervoor hebben we groot succes geboekt met het fietspad dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Jan Kerssens heeft hierbij wel als kanttekening dat dit betekende dat een fors aantal donateurs vervolgens afgehaakt is. Weliswaar is de dreiging van een doorsnijding van onze mooie polder nu van de baan toch dienen wij onverminderd alert te blijven. Han Nool noemt een aantal aandachtspunten van de Stichting:
1. NNN status. De Stichting heeft een verzoek ingediend voor een NNN status, dit zal de polder meer bescherming bieden. Het verzoek is afgewezen op grond van het feit dat de Stichting geen eigenaar is en dus geen verzoek kan indienen. Willem Rol suggereert een zienswijze in te dienen.
2. Aanwezigheid bij bijeenkomst omgevingsvisie 2040 van de Gemeente Zaanstad.
Gemeente Zaanstad heeft te kennen gegeven groengebieden rondom Zaanstad niet te zullen bebouwen, binnenstedelijk komen er 20.000 woningen.
3. Bureau Natuurlijke Zaken, verbonden aan Landschap Noord-Holland heeft een rapport uitgebracht dat in lijn ligt met de doelstelling van de KWP. In het rapport wordt gemeld dat de polder van “ongeschonden schoonheid is”. De polder is BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) met kernkwaliteit habitat voor weidevogels.

  1. Langs de Haansloot is een nieuwe pachter gekomen die vervolgens het perceel heeft ingezaaid met raaigras en timothee. Dit is eiwitrijk en goed voor de melkproductie maar slecht voor de biodiversiteit en dus voor het weidevogelbestand. Han Nool heeft een brief gestuurd aan wethouder Wessel Breunesse om hem hierover te informeren. Vervolgens is er een bijeenkomst geweest met onder meer de desbetreffende pachter, hij heeft een liberaal pachtcontract en dan zou dit toegestaan zijn. De pachtvergunningen lopen over het algemeen door zonder tegenbericht. De pachter geeft aan dat de bestaande zaden nog aanwezig zijn, maar de Stichting vraagt zich af in hoeverre deze zaden tot ontwikkeling kunnen komen.
    5. De aanpak rietderg Haansloot en Indijk heeft al enige tijd onze volle aandacht. Op dit
    moment gaat Landschap Noord-Holland een offerte maken daarbij rekening houdend dat de werkgroep assistentie gaat verlenen. De uitvoering wordt bemoeilijkt door het slecht begaanbare terrein, zware machines zakken erin weg. Ook dienen de omwonenden nog geïnformeerd te worden door de Gemeente Zaanstad. Han Nool zet uiteen waarom de bomen moeten verdwijnen: Het is een Bijzonder Provinciaal Landschap, hier passen geen bomen in. Bomen trekken predatoren aan (roofvogels) die vervolgens schadelijk zijn voor de weidevogelstand. Bomengroei staat de ontwikkeling van kruidenrijk rietland en veenmosrietland in de weg
  2. Werkzaamheden in de polder
    Op de volgende plekken is de Stichting werkzaam:
    Plas-dras gebied nabij de Noorderham, Landje C169, Perceel achter kerk van Krommeniedijk, Hondebos derg, Laars van Rodenburg

Vanuit de vergadering wordt er een vraag gesteld over het bord te koop in het weiland. Han Nool antwoord hierop dat het een statement is i.v.m. de stikstofplannen van de regering.

Ook wordt er gevraagd naar de status van het platform. Han Nool: dit is in ontwikkeling, het wachten is nog op een nieuwe tekening. Men vreest voor meer overlast van jongeren die er gebruik van gaan maken. Han Nool benadrukt dat dit niet kan vanaf de waterzijde, er komt een balk zodat aanmeren niet mogelijk is. Bovendien wil Staatsbosbeheer een verlandingsstrook gaan aanleggen. Dit houdt in dat er 10 meter uit de kant een schoeiing wordt aangelegd. Deze schoeiing zal ook de bootjes tegen gaan houden.

Jan Kerssens neemt het woord over met uitleg over de financiën. Een stichting heeft geen leden, dus is er ook geen kascommissie maar desondanks wil hij graag inzicht geven over het gevoerde financiële beleid. De terugloop van het aantal donateurs is duidelijk te zien in de financiële positie. Als voorbeeld geeft hij dat de jaarlijkse bankkosten alleen al dienen te worden opgebracht door 15 donateurs. Andere inkomsten is de subsidie van € 150 als bijdrage voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Aan de andere kant zijn er uitgaven voor de aanschaf van de jassen van Landschap Noord-Holland. Deze uitgaven worden in de nieuwe jaarcijfers verwerkt. Tot slot merkt Jan Kerssens op dat de FB groep op dit moment bestaat uit 503 leden, dit staat totaal niet in verhouding tot het aantal donateurs. Sonja van Wijnen vult aan met de opmerking dat nieuwe FB aanmelders een wervend welkomstbericht krijgen, dit heeft tot nog toe geen enkele extra donateur opgeleverd Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de Stichting meer bekendheid zou kunnen geven in de media.
De juryleden van de gehouden Fotowedstrijd bestaande uit Yvonne Sanders, Gerard Span en Jan Kerssens hebben een keuze gemaakt uit 19 ingezonden foto’s van wisselende kwaliteit. Na overleg is er gekozen voor de foto van de grutto van John Jak en als winnaar de foto gemaakt door een drone van René Eenhoorn.
Rob Koeman van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is uitgenodigd voor een lezing over de Natuur in de polder Westzaan. De polder Westzaan bestaat uit drie deelgebieden, de Reef, het Westzijderveld en het Guisveld. Rob geeft een boeiende presentatie en de presentatie omvatte veel informatie over de flora en fauna in het gebied, teveel om te noemen in een bestek van een paar regels. In plaats daarvan een verwijzing op het internet: https://www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland/polder-westzaan

De bijeenkomst wordt gesloten door Han Nool met een woord van dank voor de aanwezigheid.

 

Bestuur KWP/oktober 2022

 

 

#Najaarsbijeenkomst 2022 #Najaarsbijeenkomst #Krommenieër Woudpolder #Fotoclub Zaanstad