September 2023 “Onderhoud Landje C169 nu en in de toekomst”

In oktober 2003 is een groepje bewoners van de Uitweg te Krommenie van start gegaan met het onderhoud van een perceel rietland, eigendom van gemeente Zaanstad.

Bijgaande correspondentie geeft een indruk van de omstandigheden ten tijde van de start van de werkzaamheden. Een kaart van een vegetatiekartering, in 2006 uitgevoerd door Rein Leguijt, toont de vegetatie op dat moment. Doordat leden van de werkgroep cursussen volgden kon al snel het maaiwerk door de eigen leden worden uitgevoerd. Zo zijn we er in de afgelopen bijna 20 jaar in geslaagd verbossing van het perceel tegen te gaan.

Wijziging maaibeleid
Er is  in die tijd echter wel wat veranderd. De 60-jarigen van toen zijn inmiddels de 80 gepasseerd. Regelgeving m.b.t. ARBO is ook voor vrijwilligers steeds strenger geworden.

Dit heeft, na overleg met de gemeente, ertoe geleid dat het maaiwerk met grote machines niet langer door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Wel zullen z.g. bosmaaiers nog gebruikt worden door leden van de werkgroep, die daarvoor een cursus hebben gevolgd.

Afvoer maaisel
We hopen dat het terrein zich zal ontwikkelen tot het zeldzame veenmosrietland. Daarvoor is het noodzakelijk dat met het maaisel voedingsstoffen uit het terrein worden verwijderd. C169 is een eiland met moerasbodem, waardoor dat technisch niet mogelijk is. Het maaisel werd door de werkgroep op hopen gebracht, die helaas elk jaar hoger werden. Landschappelijk in de winter niet fraai. Om die reden leggen we het de laatste jaren op de randen. In het centrale deel leggen we echter 1 hoop aan. Deze blijkt elk voorjaar een favoriete broedplaats te zijn voor bergeenden.

Bramen en zaailingen van bomen
Door Corona hebben we enkele jaren onvoldoende onderhoud kunnen plegen. Daardoor hebben bramen en jonge boompjes hun kansen gegrepen. Door Landschap Noord-Holland worden met speciale apparatuur 3 x per jaar de aanwezige bramen gemaaid. Het is de bedoeling dat het ook komende jaren gebeurt.

Verwijderen bomen
Bomen, zoals berken en elzen zaaien zich in een moeras vaak massaal uit. Enkele jaren geleden hebben we in het kader van de actie “Meer bomen nu” meer dan 700 jonge boompjes kunnen “oogsten”.

C169 ligt in een beschermd gebied voor weidevogels. Bomen, die een uitkijkpost kunnen vormen voor roofvogels, passen daarin niet. Twee grote berken zijn door storm Poly geveld. Ze zullen dit najaar met alle andere aanwezige berken worden verwijderd. Wat blijven staan zijn een wilde appel en een krentenboompje nabij de Uitweg

Overjarig riet
Afgelopen jaren lieten we op het westelijk deel van het terrein het riet zo’n 5 jaren staan. In de hoop dat het een broedplaats zou kunnen vormen voor rietvogels, misschien zelf blauwborsten.

Komende jaren zal echter het gehele terrein worden gemaaid in de strijd tegen bramen en zaailingen. Ook zal 3 keer per jaar extra gemaaid worden op plaatsen waar bramen de kop op blijven steken.

Bijdrage van de werkgroep
Het afvoeren van het maaisel naar de randen blijft de grootste taak voor de werkgroep. Daarnaast zal het van de ontwikkeling van de vegetatie afhangen of aanvullend beheer noodzakelijk zal zijn.

Planning beheer in 2023
Het beheer wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland (LNH)/Natuurlijke zaken.

In augustus is een begin gemaakt met het wegmaaien van bramen. Dat zal op 22 september worden herhaald.

Vrijdag 3 november wordt het gehele terrein met 2 rietbinders gemaaid. Teven zullen de bramen dan voor de derde keer bestreden worden.

Op zaterdag 4 november gaan we tijdens de landelijke natuurwerkdag het gemaaide riet naar de randen verplaatsen. Omdat er gemaaid is met rietbinders zal dat werk lichter zijn dan we in het verleden gewend waren

Bomenploeg
Als het gehele terrein gemaaid is zal duidelijk zijn hoe we de bomen kunnen verwijderen. We streven ernaar geen stronken in het terrein achter te laten, omdat die in volgende jaren een obstakel kunnen vormen tijdens het maaiwerk. Hiervoor zijn verschillende technieken mogelijk, die we dan pas “in het werk” kunnen bekijken.

We zullen dan natuurlijk een beroep doen op onze leden die in het bezit zijn van een geldig certificaat “Motorkettingzaag”. Ook is er dan hulp nodig voor het knippen van takken, het wegdragen van hout e.d.

Jaap van Harlingen/september 2023

C169_Buurtgenoten_email 8 oktober 2004
C169_Werkgroep_ email 8 oktober 2004
C169_inventarisatie Bart Korf_1975
C169_Inventarisatie Rein Leguijt_2006