Commentaar op artikel in NHD d.d. 17 juni 2020

Commentaar op artikel in NHD d.d. 17/06/2020

In bijgaand artikel wordt melding gemaakt van slechte communicatie van de zijde van de gemeente richting bewoners.

We vinden het belangrijk te melden dat onze Stichting met de huidige wethouder Breunesse geheel andere ervaring heeft opgedaan.

In het kort hierover het volgende:

  • Oktober 2019. Het bestuur neemt het besluit niet langer te wachten tot het recreatief
    fiets-/wandelpad langs de Haansloot in procedure wordt gebracht, maar zelf “tot de aanval over te gaan”.
  • 6/12/2020 Het bestuur verzoekt om een gesprek met wethouder Breunesse.
  • 10/01/2020 Er bereikt ons een voorstel voor een gesprek op 13/02/2020. Door wintersport verschuift de datum naar 27/02/2020.
  • 27/02/2020 Het voltallig bestuur heeft een bijna 2 uur durend gesprek met de wethouder en betrokken ambtenaren. De wethouder zegt op het verzoek de plannen van tafel te halen geen ja of nee te kunnen antwoorden, maar het in overweging te zullen nemen. Enkele dagen later wordt de wethouder een uitgebreide notitie toegezonden.
  • 14/05/2020 Wethouder Breunesse maakt met onze voorzitter Jaap van Harlingen een fietstocht door het gebied.
  • 19/05/2020 Dezelfde fietstocht wordt herhaald met ambtenaar Peletier.
  • 7/06/2020 Een toevoeging (addendum) op eerdere notitie, noodzakelijk i.v.m. Omgevingsverordening NH 2020, wordt afgerond en gaat naar wethouder Breunesse.
  • 19/06/2020 Wethouder Breunesse voert uitgebreid een telefonisch gesprek met Jaap van Harlingen.

Zie hieronder voor een uitgebreider verslag over de contacten met de wethouder in het afgelopen jaar.

Met het recreatieve fiets-/wandelpad, hierna te noemen “het pad”, langs Stikstofaffaire en Covid19

In november vorig jaar nam het Bestuur het besluit om niet te wachten tot het pad in procedure zou worden gebracht. We besloten tot de aanval over te gaan. Contacten op ambtelijk niveau bij de provincie sterkten ons in het vermoeden dat de plannen bij de provincie wel eens zouden kunnen sneuvelen, terwijl de kosten alsmaar hoger opliepen.

We besloten te werken aan een uitgebreide notitie, waarin we de door ons aangedragen bezwaren en alternatieven breed uitgemeten voor het voetlicht zouden brengen.

Elk besluit m.b.t. het pad is uiteindelijk een politiek besluit. We wilden voorkomen dat onze “strijd” al in een vroeg stadium in politiek vaarwater terecht zou komen in de geest van coalitie versus oppositie, elkaar vliegen afvangen e.d. Om die reden besloten we tot een soort stille diplomatie.

Gesprek met de wethouder.

Eerste probleem was hoe komen we terecht bij de juiste wethouder. Nadat wethouder Munnikendam terugtrad, werd haar portefeuille tijdelijk overgenomen door wethouder Sleger. Die schoof het, aanvankelijk opnieuw tijdelijk, maar uiteindelijk definitief door naar de nieuw aangestelde wethouder Breunesse.

Op 20 januari lukte het ons een afspraak te maken voor een gesprek op 27 februari, dus nog net voor de lockdown i.v.m. Covid19. Op die datum had het voltallig bestuur een uitgebreid gesprek met de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren Peletier en Fleur.

Grondslag van het gesprek was een verkorte notitie die we tevoren aan de wethouder hadden doen toekomen.

Tijdens het gesprek bleek dat de wethouder, ondanks de korte periode van voorbereiding, toch al goed was ingewerkt in de voorliggende problematiek.

Op ons voorstel om de procedure te beëindigen en het plan van tafel te halen antwoordde de wethouder geen ja en geen nee te zeggen. Hij verklaarde zich erop te willen beraden, maar had daar wel nog enige tijd voor nodig.

Van onze kant beloofden wij een uitgebreide notitie toe te zenden met onze bezwaren en alternatieven.

Tot slot nodigden we wethouder en ambtenaren uit voor een fietstocht om de zaak ter plaatse in ogenschouw te kunnen nemen. Deze uitnodiging werd gaarne aangenomen.

De tocht zou plaatsvinden op 16 mei 2020.

Van PRV naar Omgevingsverordening NH2020

In onze uitgebreide notitie (jdjjdjd), gedateerd 3 maart 2020, hadden we wel al de stikstofproblematiek  meegenomen, maar we waren voor zaken als weidevogelleefgebied uitgegaan van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zoals die op dat moment gold. Niet wetende dat door Provincie Noord-Holland een procedure was gestart, inclusief  terinzagelegging, voor een nieuwe Omgevingsverordening NH2020. Dit noodzaakte ons tot een herziening van onze notitie. Deze is in de vorm van een z.g. addendum, 5 juni 2020 toegevoegd. Beide stukken zijn onlangs naar de wethouder gegaan.

Fietstocht ten tijde van Covid19

Op het moment dat de datum voor de fietstocht werd vastgesteld, viel nauwelijks te vermoeden dat zo’n groepsactiviteit zou sneuvelen onder de anticorona maatregelen. Hij dreigde dan ook niet door te kunnen gaan. De oplossing werd gevonden door 1 op 1 te gaan fietsen. Op 14 mei jl. is voorzitter Jaap van Harlingen gaan fietsen met Wessel Breunesse. De tocht werd op 19 mei herhaald met Philip Peletier. Tijdens beide tochten was, bij stralend mooi weer, gelegenheid alle aspecten van het plan te belichten. Druk autoverkeer op de Kruisstraat gaf een voor fietsers voldoende juist beeld. Een bijna verlaten fietspad langs de Rosariumlaan gaf door het ontbreken van verkeer naar zwembad, scholen e.d. daarentegen een bijna surrealistisch beeld.

Hoe nu verder?

Met Breunesse is afgesproken dat hij voldoende tijd krijgt zijn beslissing te overwegen. Ongetwijfeld ook na contact met het ambtelijk apparaat, andere wethouders en raadsleden.

In die periode houden we vast aan de gekozen “stille diplomatie”. Besluit hij het hele plan af te blazen, dan kan bij ons de vlag uit. Besluit hij echter de procedure toch door te zetten, dan weet de wethouder dat wij met onze stukken naar buiten zullen treden en daarbij ook de pers in  zullen schakelen.

Hoe nu verder na telefonisch gesprek met Wessel Breunesse n.a.v. artikel in NHD zoals hierboven geplaatst

Wij hebben afgesproken dat wij de Notitie en addendum op onze website en Facebook gaan plaatsen.

Wessel Breunesse heeft aangegeven dat hij nog dient te overleggen met collega’s van B&W en neemt begin juli een besluit. Besluit hij het plan af te blazen dan kan bij ons de vlag uit, zo niet dan gaan wij verder met onze acties.

Document de KWP in verweer tegen verstoring_2 maart 2020

Addendum – de KWP in verweer tegen verstoring_5 juni 2020