Uiteenzetting gang van zaken omtrent Project Fietspad Haansloot

De intentie voor een fietspad nabij de Haansloot dateert reeds van jaren geleden, zelfs van voor de oprichting van de Stichting Krommenieër Woudpolder op 11 februari 2015. Het Bestuur heeft zich sindsdien bezig gehouden met het volgen van de ontwikkelingen rondom dit beoogde fietspad. Daarnaast heeft de Stichting zich ingespannen om de doelstelling na te streven voor de bescherming van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder.
In Oktober 2019 heeft het Bestuur besloten om niet meer te wachten tot de procedures van start gaan maar in alle stilte de goed onderbouwde argumenten in een notitie op papier te zetten. Een verkorte notitie is gelijk verstuurd aan de wethouder. Eind februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder en betrokken ambtenaren. Na afloop van een bijna 2 uur durend gesprek belooft wethouder Breunesse de plannen in overweging te nemen maar voegt daar aan toe dat dit geen ja noch nee betekent. Wethouder Breunesse ontvangt daarop enige dagen later onze uitgebreide notitie. De notitie is te vinden op onze website: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2020/06/Document-de-KWP-in-verweer-tegen-verstoring_2-maart-2020.pdf
Niet alleen hebben wij uitgebreid de tijd gehad om onze argumenten naar voren te brengen ook is er diverse malen telefonisch contact geweest met de wethouder en is er zelfs tweemaal een fietstocht georganiseerd met respectievelijk wethouder Breunesse en Philip Peletier.
Een addendum is op 5 juni nagezonden aangezien de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV) vervangen gaat worden door de nieuwe Omgevingsverordening NH2020. Ook dit addendum is gebaseerd op feitelijkheden en onderbouwde argumentatie. Het addendum is ook te vinden op onze website: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-de-KWP-in-verweer-tegen-verstoring_5-juni-2020.docx.pdf.
Onze inzet; het uitspitten van honderden bladzijden aan informatie, het nazoeken op internet van allerlei informatie variërend van milieutechnisch, juridisch, financieel, natuurwaarden, gebruikte materialen tot onderzoeken van alternatieven voor het geplande fietspad is niet voor niets geweest. Het document is zorgvuldig bestudeerd door de betrokkenen en heeft (mede) geleid tot dit uitstekende resultaat.
Bijgaand het artikel zoals verschenen in het Noordhollands Dagblad.

Het project fietspad Haansloot is nu weliswaar gestopt en onze wens voor een Uitkijkplatform wordt wel uitgevoerd toch blijven er genoeg uitdagingen over. Te denken valt aan de bedreiging van de polder door aanleg van windturbines en/of zonneparken, verlaging waterpeil etc.
Er is reeds afgesproken met Wethouder Breunesse om in de toekomst de prettige en open communicatie op dezelfde voet voort te zetten.

Het Bestuur/ Oktober 2020