Verslag Najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden in buurtcentrum “De Pelikaan” Krommenie dd. 15 oktober 2019

De aanwezigen, zo’n 23 personen, worden van harte welkom geheten door de voorzitter, Jaap van Harlingen. Hij geeft aan dat het thema van deze avond biodiversiteit zal zijn. Hierna neemt Han Nool het woord waarbij hij als eerste de doelstelling van onze Stichting naar voren brengt: het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder. Vervolgens deelt hij mede dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden; Kees Langewis (voorzitter) en Yvonne Valk (penningmeester) zijn afgetreden, nieuw in het Bestuur zijn Jan Kerssens (penningmeester) en Sonja van Wijnen (bestuurslid). Ook aftredend was Bert Veneman, hij blijft echter aan het bestuur verbonden in de functie van adviseur.

Onze Stichting is wel aangesloten bij het Platform Veenweidegebieden maar hun plannen om een Stichting op te richten heeft niet de voorkeur van onze Stichting vanwege eventuele conflicterende beslissingen/beleid.

Qua juridische ondersteuning kunnen we hulp gebruiken voor de ontwikkelingen rondom het fietspad en indien er mensen zijn met een juridische achtergrond worden zij van harte uitgenodigd zich te melden. Later op de avond gaat Jaap van Harlingen hier verder op in. Jan Kerssens leidt de aanwezigen door de financiële positie van de Stichting. Met 63 donateurs en een saldo van € 2,825.- zijn we per 1 januari 2019 gestart. De inkomsten komen uit donaties en een kleine subsidie komt van de gemeente.

Jaap van Harlingen neemt vervolgens het woord en brengt de aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het fietspad. Het wachten is op het moment dat het project in procedure gebracht zal gaan worden, de Stichting zal dan haar uiterste best doen haar bezwaren hiertegen massaal in te dienen. Op dit moment is er slechts contact met de projectleider Cees Fleur. Vanwege de mogelijke portefeuillewijzigingen is er geen contact met de huidige verantwoordelijke wethouder, Mw. Munnikendam. Grote vraagtekens zet Jaap ook bij het vermeende ‘groot maatschappelijk belang’ voor de komst van het fietspad aangezien de oversteek bij het Rosarium juist een uitermate gevaarlijke situatie creëert.

In de polder zijn 3 werkgroepen bezig, langs de Crommenije, langs de Noorderham en op perceel C169. De vrijwilligers doen hun uiterste best de natuurwaarden van deze gebieden te vergroten door o.a. maaibeheer toe te passen, zaailingen te verwijderen. Tot vreugde van allen is de rietorchis, als beloning voor 12 jaar hard werken, waargenomen.  Naast de pogingen om de natuurwaarden te vergroten wordt er ook aan monitoring gedaan. Op dit moment staat er een Mostela, dit is een speciale kist met een wildcamera. De eerste waarneming was helaas niet de zo gewenste Noordse woelmuis, maar men heeft goede hoop. Mocht men geïnteresseerd zijn om een keer als vrijwilliger mee te helpen, dan kan dat op 2 november bij de Landelijke Natuurwerkdag. Het perceel C169 is hiervoor opgegeven.

Het verzoek vanuit de vergadering om meer nieuws te vermelden op de website wordt ter harte genomen.

Na de pauze geeft Willem Rol een boeiende presentatie met veel foto’s van alle flora en fauna die in onze polders te vinden is. In een rap tempo volgen namen zoals bijvoorbeeld Lepelblad, Dotterbloem, Welriekende Nachtorchis, Zonnedauw, Kale Jonker, Koningsvaren, Kraaiheide, Koekoeksbloem en een uitleg in wat voor omgeving de soort aangetroffen kan worden en wat voor maaibeheer er bij een specifieke plant of insect past. Moet er wel of niet gemaaid worden en zo ja hoe vaak? Speciaal voor het beheer noemt hij de Appelbes, die zonder regulering alles snel zal overwoekeren. Onder landschapsbeheer valt ook variatie in beheer en het beheer van de houten weidemolens, een aantal foto’s wordt vervolgens getoond. Een uitnodiging volgt tot slot om ook eens te kijken op de website  www.weidevogelboeren.nl of https://www.redderijkeweide.nl/.

Na enkele vragen beantwoord te hebben sluiten Willem Rol en Jaap van Harlingen de bijeenkomst af.

Bestuur KWP
15 oktober 2019