Op 11 februari 2015 is de Stichting Krommenieër Woudpolder officieel opgericht middels de ondertekening van de Stichtingsakte bij notaris Van Baal te Krommenie.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter Han Nool
Secretaris Sonja van Wijnen
Penningmeester Jan Kerssens
Lid Han Klooster
Lid Vacature

 

Rooster van aftreden

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
voorzitter X X X
secretaris X X
penningmeester X X X
lid 1 X X X
lid 2 X X

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62641735.

Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het bijeenbrengen van fondsen;
  • het overleggen en onderhandelen met (semi-)overheden en het aangaan van overeenkomsten in het belang van de doelstelling van de stichting;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Oprichting

De Stichting Krommenieër Woudpolder is opgericht op 11 februari 2015. Reden van de oprichting was het groeiend besef bij omwonenden van de polder, n.a.v. plannen van de gemeente Zaanstad om een deel van de polder op te offeren voor een recreatief fietspad, dat de natuurwaarden in de directe leefomgeving beschermd moet worden.

De Krommenieër Woudpolder:

 • fungeert als groene, natuurlijke long tussen Krommenie – Krommeniedijk en achter Krommeniedijk
 • is een Zaans historisch landschapsbeeld
 • trekt met z’n veenweidegebied vele weidevogels (grutto, kievit, tureluur, etc.) aan
 • kent in de agrariërs een onmisbare partner om open en weids te blijven
 • heeft stille recreatie: kanoën, wandelen, fietsen, schaatsen en vissen
 • geeft gelegenheid tot actief meewerken in het veld i.s.m. Staatsbosbeheer en de gemeente Zaanstad

Privacy Verklaring