Fietspad langs Haansloot

Hallo allemaal,

Zoals jullie weten is de gemeente Zaanstad voornemens een fietspad aan te leggen langs de Haansloot te Krommenie.

Onlangs zijn er vorderingen gemaakt met Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze is akkoord gegaan met het voorontwerpbestemmingsplan “ Nieuwe fietspad langs de Haansloot Krommenie”.

Er zijn wel een aantal opmerkingen gemaakt door de Provincie hoe het anders of beter kan.
Het bestuur heeft bij de Provincie geïnformeerd over de status van het voorontwerp.
Wij kunnen echter niet eerder reageren dan dat er een definitief plan ligt dat ter goedkeuring aangeboden wordt. Op dit plan kan een zienswijze (verbetering c.q. verandering) ingediend worden.

Wij hebben natuurlijk ook met de gemeente Zaanstad gesproken hoe nu verder. Hier zijn wij niet veel verder gekomen dan wat de provincie heeft gezegd.

Wij hebben gemeente Zaanstad gevraagd om een goede communicatie met ons te onderhouden.
Dit verloopt momenteel niet naar onze wens.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben aangaande het fietspad.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Herhaalde oproep

Beste Natuurwerkers,

Na mijn oproep voor de werkochtend in het plas/dras gebied van de Noorderham op zaterdag 22 oktober heb ik slechts 4 aanmeldingen gehad.

Dit is wat aan de magere kant omdat er nogal wat werk te doen is.

Graag wil ik nogmaals een beroep doen op onze vrijwilligers om zich aan te melden via krommenie-polder@hotmail.com  of te bellen naar Han Nool tel: 075-6284849

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder

Baggerstort

Donatuers,

Jullie hebben al dan niet meegekregen dat er een baggeropslag aangelegd wordt langs de Rosariumlaan.
Als stichting Krommenieër Woudpolder zijn wij bij de gemeente Zaanstad en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan informeren wie opdracht heeft gegeven voor deze opslag.
Wij zijn er achter gekomen dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de opdrachtgever is maar dat dit met de gemeente Zaanstad afgestemd is.
Het is de bedoeling dat er een tijdelijk opslag komt en dat dit volgend voorjaar weer weggehaald en verwerkt gaat worden volgens de huidige milieurichtlijnen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Werkochtend 22 oktober 2016

Beste natuurwerkers,
Na de werkzaamheden op het land C169 staat het volgende project al weer te wachten.
Op vrijdag 21 oktober wordt het weiland in het plasdrasgebied bij de Noorderham gemaaid, wij willen de dag erna op zaterdag 22 oktober het maaisel op hopen gaan harken. Hiervoor hebben wij een flink aantal vrijwilligers nodig.
Aangezien we vorig jaar het verzoek kregen om ook in het weekend werkochtenden te organiseren hebben we deze dag geregeld.
Het programma is als volgt: om 9.30 uur verzamelen bij het toegangshek op de Westdijk, halverwege de ochtend hebben we koffie met koek en om 12.30 uur de afsluiting met een lunch in onze keet op het terrein van fort bij Krommeniedijk.
Aanmelding via de e-mail krommenie-polder@hotmail.com of bellen naar Han Nool 6284849.
Geef tevens aan of je gebruik maakt van de lunch, dit is belangrijk voor onze inkoop.
Kijk even in de agenda en leg deze dag vast om lekker in de natuur bezig te zijn en een mooi stukje natuur te behouden cq te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Han Nool

Fietstocht door het Oer-IJ Landschap

Op 10 en 11 september organiseert de werkgroep Uitgeest-Krommenie van de Stichting Oer-IJ een fietstocht. Onder leiding van een gids fietst u langs strandwallen, oeverwallen en kreken. Ook fietst u over middeleeuwse dijken in dit unieke landschap. De start is bij het Regthuysplein (naast de Hervormde kerk) in Uitgeest om 13.00u. De tocht duurt ongeveer 3 uur, er wordt regelmatig gestopt om u informatie te geven.

U kunt zich aanmelden bij: hnool@hotmail.com onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

NA DEZE TOCHT KIJKT U ANDERS NAAR HET LANDSCHAP.

Luister naar de rietzanger en ga mee over het Riettoppad in Westzaan

Luister naar de rietzanger en ga mee over het Riettoppad in Westzaan

Op zaterdag 17 september, a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een excursie over het Riettoppad (Euverenweg) te Westzaan.

Wandelend over het Riettoppad vertelt onze gids aan de hand het landschap hoe het 1000 jaar geleden er uitzag in de Zaanstreek. De wandeling gaat dwars door het moerasgebied van het Guisveld en via vlonders en bruggetjes komt u bijzondere flora en fauna tegen. Zo is het trilveen een bijzondere ervaring en hoort, maar ziet veel rietzangers.

Startlocatie is de parkeerplaats naast rotonde N515 en N246. Aanvang: 14.00 uur.
Houd u rekening met het weer en zorg voor waterdicht schoeisel en warme kleding. Honden zijn niet toegestaan.

Kosten zijn 4,– per persoon/kinderen 2,50 euro
Aanmelden kan via email excursieivnmk@gmail.com onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine Bok (veenbok@casema.nl), 06-53510374

Artikel verslag bijeenkomst 18 juni 2016

Verslag bijeenkomst “Stichting Krommenieër Woudpolder” 18 Juni 2016, boerderij de Witte Klaver.

Krommeniër Woudpolder, een veenweidegebied van Europees belang!

Dat de Krommenieër Woudpolder een mooie polder is en voor veel mensen een prachtig gebied werd zaterdag nog eens extra uitgelegd door Peter Mol, medewerker van Landschap Noord Holland.

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder had de donateurs van de stichting en andere belangstel- lenden uitgenodigd om in de stal van agrariër Willem Noom een lezing bij te wonen van Peter.

25 personen hebben deze dag veel informatie gekregen over de geschiedenis van de veenweidegebieden, waar de Krommenieër Woudpolder een onderdeel van is.

De Noord Hollandse veenweidegebieden zijn een overblijfsel van het menselijk ingrijpen in het veengebied.
Veen is geen bodem zoals zand of klei, maar een pakket dode plantenresten dat onder bepaalde omstandigheden in watergebieden is ontstaan, volgens de natuurwet, water wordt land en land wordt bos.
Vanaf 1000 na Christus zijn mensen vanuit Kennemerland (Uitgeest in ons geval) en vanuit het Gooi de veenkussens gaan ontwateren om er landbouwgrond van de maken. De hoger gelegen gebieden raakten bevolkter.
Er kwam daardoor behoefte aan meer voedsel, waarbij men uitweek naar de veengebieden.
Door de ontwatering zakte de bodem en werden de akkers te nat voor akkerbouw en gingen de boeren over op veeteelt. Zo zijn in de 14e eeuw de veenweidegebieden ontstaan.

Het gaat slecht met de weidevogels, oorzaken zijn in het algemeen de ontwikkelingen in de landbouw met waterpeilverlagingen, vroege maaidata, intensieve bemesting met drijf- en kunstmest, monotone grassoorten, zoals landen met alleen Engels raaigras en het verdwijnen van de begrazing.
Ook de groei van het aantal vossen en andere predatoren is zorgelijk.

De Krommenieër Woudpolder is als weidvogelgebied belangrijk (en uniek), en tevens ook voor overwinterende vogels, zeldzame planten, zoogdieren en insecten.

 • 50% van de grutto’s (rode lijstsoort) op de wereld en 70% van de Europese grutto’s broedt in Nederland, het aantal broedparen neemt echter dramatisch af.
 • 15% van de Europese kieviten broedt in Nederland, ook hun aantal is dramatisch afgenomen.
 • 20% van de Europese tureluren broedt in Nederland, de meeste broeden op IJsland.
 • 25% van de Europese scholeksters broedt in NederlandAndere vogels die in de polder voorkomen zijn de zomertaling (nu nog slechts 2 broedparen), kluut(zeldzaam), visdief, Van de slobeenden broedt 25% in Nederland.

Verder zijn er grondbroeders die voorkomen, zoals graspieper, gele kwikstaart.
Bij boer Al zijn nog veldleeuweriken aanwezig. Ook het aantal van deze vogels die op de rode lijst staan is drastisch verminderd. Als wintergasten worden gezien: watersnip, wulp, goudplevier, taling en smient. De kemphaan komt hier niet meer voor en ook de woudaap is uitgestorven. Waarom zijn die vogels hier? Om te eten, de laag waar zich het voedsel in bevindt is dun, het is dus niet moeilijk voor de vogels hier in de zachte grond eten te vinden.Er komen ook verschillende (bijzondere) zoogdieren in en langs de polder voor:

 • waterspitsmuis (staat op de rode lijst) houdt van schoonwater en duikt om aan voedsel te komen.
 • hermelijn, otter (tot 1960), bunzing, meervleermuis, dwergmuis (is oranje gekleurd, komt voor op terrein C169).
 • noordse woelmuis, (ook aangetroffen op C169) overblijver van de laatste ijstijd, komt alleen in Nederland voor, leeft hier al 150.000 jaar.
 • als bijzonder insecten zijn genoemd de grote beer en de argusvlinder.
 • aanwezige reptielen zijn de rugstreeppad (de schrik van de bouwwereld, staat op de rode lijst en komt in NH veel voor) en de veenmol (is een springhaan, die lang leeft als larf en maar een kort bovengronds leven heeft.

Na de lunch is een grondboring gedaan in de schapenwei naast het perceel C 169.

De verschillende lagen onder onze voeten zijn zichtbaar gemaakt, tot aan de kleilaag (oude wadafzetting) op 4 meter diepte.
Deze klei is ongeveer 5000 jaar gelden afgezet, waarna veenvorming heeft plaatsgevonden.

Wat zijn de bedreigingen voor de veenweidegebieden en dus voor onze polder, zijn o.a.:

 • te sterke onderbemaling.
 • recreatievoorzieningen (die zouden in principe niet in, maar langs de natuurgebieden moeten lopen.)
 • uitbreiding woning bestand.
 • geen of onvoldoende onderhoud. Ook voor een polder geldt dat er regels zijn, als er geen plan is welk onderhoud gewenst is om de polder te behouden, zoals beperking van de rietgroei en de groei van opslag.

In onze polder zorgen de agrariërs voor een belangrijk deel van het onderhoud.
Zij zijn echter beperkt in hun mogelijkheden, dus is het wenselijk dat vrijwilligers een deel van de onderhoudstaken op zich nemen. De stichting Krommenieër Woudpolder stelt zich als doel om het behoud en beheer van de polder te begeleiden.

IVN 12 juni 2016

Slootjesdag zondag 12 juni
“Wil jij weten wat er allemaal in de sloten leeft?’

Er zit veel leven in de sloot. Dat is met eigen ogen te zien tijdens Slootjesdag. Zo zie je met een beetje geluk schaatsenrijders over het water glijden. Bij het Ruiterhuys in Bakkum kunnen liefhebbers met een schepnetje aan de slag en de vondsten bespreken met deskundigen. Jong en oud kunnen kennismaken met waterdieren als poelslakken, stekelbaarsjes. IVN Midden Kennemerland (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en gemeente Castricum houden Slootjesdag op zondag 12 juni.

Het leven keert weer terug in de sloten en plassen. Dankzij de inspanningen van gemeenten en waterschappen wordt het oppervlaktewater beter beheerd en dat is te merken. Sloten en plassen zitten vol leven. Een sloot is feitelijk een klein ecosysteem. Dat systeem kan gemakkelijk worden verstoord. Daarom is goed waterbeheer van levensbelang. Dat geldt zowel voor de hoeveelheid water als voor de waterkwaliteit.
Doel van de Slootjesdag is aandacht te vragen voor het leven in de sloot, de waarde van schoon oppervlaktewater en de investeringen van de overheid om het oppervlaktewater schoner te krijgen. IVN organiseert door heel Nederland in het weekend van 11 en 12 juni diverse wateractiviteiten.
IVN laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven. Bezoekers kunnen ervaren wat de natuur betekent voor Nederland, én voor henzelf.
Ieder is van harte welkom op zondag 12 juni van 12.00-16.00 uur achter het Ruiterhuys, Heereweg 83, 1901 MC Castricum.

Bijeenkomst over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder

Beste donateurs en sympathisanten van de Stichting Krommenieër Woudpolder.

In de wandelgangen begrepen wij dat de benaming “cursus” een nogal officieel karakter heeft.
Niets is minder waar want op deze dag willen wij u juist op een informele wijze kennis laten maken met de natuur en het beheer van onze polder.

In samenwerking met natuurorganisatie Landschap Noordholland gaan we een bijeenkomst organiseren over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder.
Wilt u meer weten over het ontstaan van de polder, welke vogels en andere diersoorten hier leven of hebben geleefd, wat onze polder zo uniek maakt?
Dit is de kans om uw kennis te vergroten van het landschap om ons heen.

De cursusdatum is zaterdag 18 juni.

Lokatie: De boerderij van Willem Noom, ”De Witte Klaver”, Uitweg 3 te Krommenie

Het programma:
Van 10.00 uur tot 12.00 uur Theorie door Peter Mol van Landschap Noordholland.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de polder en welke diverse landschappen je kunt aantreffen.
Welke vegetatie en diersoorten vind je in deze landschappen.
Wat is de waarde van het natuurbeheer en hoe kunnen we de natuurwaarde vergroten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur lunch (deze wordt u aangeboden door de Stichting Krommenieër Woudpolder).

Van 13.00 uur tot 15.00 uur:
We gaan de polder in, mn het land C169 wordt bekeken. U kunt genieten van een prachtige vegetatie in het veenmosrietland (Kale jonker, Moerasandoorn en misschien zelfs Rietorchissen, Zonnedauw enz). Tevens krijgt u uitgelegd welke diersoorten zoals insecten, kikkers en vlinders hier zitten.
Er wordt ook een grondboring gedaan waarin we kijken hoe het landschap zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. We gaan terug naar 3000 voor Chr.

De cursus is kosteloos.
U kunt zich opgeven bij Han Nool. Tel: 075-6284849 of info@krommenieerwoudpolder.nl
Graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch.
Tijdens het praktijkgedeelte is het raadzaam om laarzen aan te trekken.

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die wat werkzaamheden willen verrichten in de Krommenieër Woudpolder om de natuurwaarde van de polder te verbeteren.
Als u graag in de natuur wilt zijn en tijd heeft dan kunt u zich via bovengenoemd telefoonnummer of e-mailadres aanmelden en daarbij graag aangeven of u in het weekend of door de week beschikbaar bent.
Deze werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen plaatsvinden.
Vanaf september tot maart.

Aanmelden cursus en werkochtend

Aan de donateurs en sympathisanten van Stichting Krommenieër Woudpolder

In samenwerking met natuurorganisatie Landschap Noordholland gaan we een cursus organiseren over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder.
Wilt u meer weten over het ontstaan van de polder, welke vogels en andere diersoorten hier leven of hebben geleefd, wat onze polder zo uniek maakt?
Dit is de kans om uw kennis te vergroten van het landschap om ons heen.

De cursusdatum is zaterdag 18 juni

Lokatie: De boerderij van Willem Noom,” De Witte Klaver”, Uitweg 3 te Krommenie

Het programma:
Van 10.00 uur tot 12.00 uur Theorie door Peter Mol van Landschap Noordholland.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de polder en welke diverse landschappen je kunt aantreffen.
Welke vegetatie en diersoorten vind je in deze landschappen.
Wat is de waarde van het natuurbeheer en hoe kunnen we de natuurwaarde vergroten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur lunch ( deze wordt u aangeboden door de Stichting Krommenieër Woudpolder)

Van 13.00 uur tot 15.00 uur
We gaan de polder in, mn het land C169 wordt bekeken. U kunt genieten van een prachtige vegetatie in het veenmosrietland ( Kale jonker, Moerasandoorn en misschien zelfs Rietorchissen, Zonnedauw enz). Tevens tevens krijgt u uitgelegd welke diersoorten zoals insecten, kikkers en vlinders hier zitten.
Er wordt ook een grondboring gedaan waarin we kijken hoe het landschap zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. We gaan terug naar 3000 voor Chr.

De cursus is kosteloos
U kunt zich opgeven bij Han Nool Tel: 075-6284849 of info@krommenieërwoudpolder.nl
Graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch.
Tijdens het praktijkgedeelte is het raadzaam om laarzen aan te trekken.

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan deze cursus.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die wat werkzaamheden willen verrichten in de Krommenieër Woudpolder om de natuurwaarde van de polder te verbeteren.
Als u graag in de natuur wilt zijn en tijd heeft dan kunt u zich via bovengenoemd telefoonnummer of e-mailadres aanmelden en daarbij graag aangeven of u in het weekend of door de week beschikbaar bent.
Deze werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen plaatsvinden.
Vanaf september tot maartCursus