Nieuwsbrief mei 2019

Op 27 februari 2019 heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden in buurtcentrum de Pelikaan in Krommenie. Niet alleen de Stichting Krommenieër Woudpolder is tegen de komst van het fietspad, maar velen met ons. Indien u het debat nog wil terugzien, hierbij de link die dan gevolgd dient te worden:

https://devolkstem.nl/page8.html

Door velen was het (niet) gewenste fietspad ingebracht als onderwerp, dit is ondergebracht in de algemene stelling “Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming”. Dat velen uitsluitend voor deze stelling kwamen getuige het feit dat men na dit onderwerp al snel de zaal verliet.

Hoewel er op dit moment nog geen verder nieuws te melden valt, wil de Stichting Krommenieër Woudpolder zich wel voorbereiden op de toekomst, maar dat kan niet zonder hulp van onze Donateurs en Facebookvrienden.

Nodig daarom al uw vrienden uit om lid te worden van onze Facebookgroep! In de toekomst willen wij via Facebook en Internet een ieder op de hoogte houden van hetgeen in de achtertuin van Krommenie gaande is en hoe meer mensen lid zijn van onze Facebookgroep hoe groter ons bereik zal zijn!

Daarnaast kunt u voor slechts €10.— per jaar donateur te worden. Een aanmeldformulier vind u hier:

https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/donateurs/

Het Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Mei 2019

Lagerhuisdebat

Op woensdag 27 februari heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden voor de inwoners van Zaanstad in buurthuis de Pelikaan in Krommenie.

Het debat is een idee van de Zaanse gemeenteraad. Zij willen graag weten wat er leeft en speelt onder inwoners. Ook wil de raad mensen die ze anders niet zien of horen op een andere manier bij het gesprek betrekken. De status van dit debat is dus niet meer dan ‘kennis nemen van….’.

Voorafgaand aan dit debat is op de website van de gemeente Zaanstad “PraatMee” veel gereageerd op de aanleg van het fietspad langs de Haansloot.

Lees verder

Motiemarkt

Aan de donateurs en belangstellenden van de Krommenieër Woudpolder.

Krommenie 16 december 2018

L.S.

Door omstandigheden is dit bericht veel te laat op de website gekomen. Excuus daarvoor.

Zoals U tijdens de bijeenkomst in de Pelikaan al is verteld heeft het bestuur van de Stichting tijdens de door de gemeenteraad georganiseerde “Motiemarkt” twee moties ingediend.

Motie 1 (kraam 2 tijdens de markt) was bedoeld om de beslissing van het College van B&W, genomen in 2015 om een fietspad langs de Haansloot aan te leggen, terug te draaien en om geen activiteiten in de polder te gaan uitvoeren.

Hoewel er veel aandacht van de raadsleden voor onze argumenten waren durfde alleen de vertegenwoordiger van DENK het aan om onze motie te steunen.

Een van de argumenten die naar voren zijn gebracht tegen het nieuwe fietspad is het feit dat er inmiddels een veilige fietsverbinding tussen de Rosariumlaan en de Westdijk is gekomen met de aanleg (door Zaanstad) van de duiker met fietspad aan het einde van Glennstraat.

Onze Motie 1 heeft het dus niet gehaald.

Motie 2 (kraam 3 tijdens de markt) was een idee van Jaap van Harlingen om geen fietspad aan te leggen langs de Haansloot maar om de recreanten die langs de Westdijk komen toch de polder en de Ham te laten zien op een (laag) platform met een informatie scherm in de bocht van de Westdijk.

Ook hier waren de raadsleden zeer in geïnteresseerd.

Aan het einde van de avond werd er geïnventariseerd en zijn twee “moties” door de raadsleden geselecteerd en meegenomen als voorstel voor het College van B&W.

De motie van kraam 6, “Zichtbaar maken van Zaans historisch erfgoed” keuze van 7 partijen (DENK, VVD, PvdA, D66, GL, PVV en ROSA) en onze motie 3, “Aanleg uitkijkpunt Westdijk Krommenie” keuze van 5 partijen, ROSA, PvdA, CU, GL en DENK.

Inmiddels is het voorstel voor het platform in de Zaanse begroting opgenomen, echter wel als deel van de aanleg van het fietspad.

Met onze inbreng heeft het bestuur nog een poging gedaan om de aanleg van het fietspad tegen te houden, echter de gemeente heeft (naar eigen zeggen) al veel in het plan geïnvesteerd en is er grote behoefte aan dit pad,zoals zou blijken uit onderzoek van Zaanstad. De aanleg van het fietspad gaat dus gewoon door.

Het bestuur van de Stichting beraad zich nu hoe er positief kan worden meegewerkt aan het ontwikkelen van het plan, maar ook om te blijven werken aan het vinden van mogelijkheden om het project bij te sturen (te stoppen).

Inmiddels is er weer een klankbordgroep bijeenkomst geweest waar nadere details over het ontwerp zijn besproken. De vertegenwoordiging van de Stichting vond in het algemeen dat het een acceptabel ontwerp is geworden en dat punten, door de Stichting opgebracht, in het ontwerp terug te vinden zijn.

De bruggen zijn schuin over het water getekend, zodat op- en afritten onder geleidelijke helling komen en er geen scherpe bochten te verwachten zijn.

Aan beide zijden van het pad, dat van een lichte constructie zal zijn, komt een sloot.

Het pad is van een “lichte”constructie en is iets verhoogd ten opzichte van het weiland.

De bestaande oevers blijven met een rietderg, zonder schoeiing!

Binnenkort zal de wijkmanager de omwonenden uitnodigen voor een informatie bijeenkomst.

En wat doet het bestuur van de Stichting?

Wij blijven alert op de ontwikkelingen en hopen u daar regelmatig van op de hoogte te houden.

Houdt in ieder geval onze website in de gaten, daar is ook de informatie vinden die is gebruikt voor onze presentaties op de Motiemarkt.

Voor al onze inspanning hebben wij de ondersteuning (ook financieel) nodig van onze donateurs om ons

Eventueel te kunnen laten bijstaan door deskundigen.

Op onze site kunt U vinden hoe men donateur kan worden en om te helpen om de polder “heel” te houden.

Namens het bestuur, H. Nool, secretaris.

Verhaal Willem Rol.

Foto’s van: Hugo van der Brugge.

Vrijwillig landschapsbeheer bij De Crommenije en De Ham

Aan de westzijde van De Crommenije en De Ham liggen een reeks mooie veentjes. Deze veentjes zijn vol met verrassingen. We kunnen hier allerlei bijzondere planten en dieren aantreffen zoals ronde zonnedauw, welriekende nachtorchidee en noordse woelmuis. Deze soorten staan op de Rode Lijst, omdat ze bedreigd en kwetsbaar zijn. Ronde zonnedauw is een plantje dat van insecten leeft. De welriekende nachtorchidee gedijt alleen goed op perceeltjes waarvan de vegetatie jaarlijks wordt gemaaid en afgevoerd; deze soort verdraagt geen beweiding. De noordse woelmuis is een endemische soort. Op een veentje bij de voormalige boerensluis tegenover Markenbinnen staat dopheide. Deze rijkdom aan natuur valt te danken aan kleinschalig beheer.

Riet maaien en afvoeren vormt de basis van het beheer van veentjes. Dat wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met vrijwilligersgroepen. Het gaat om kleinschalig en arbeidsintensief werk dat zich leent voor vrijwilligerswerk. Vele handen van vrijwilligers maken licht werk. Het is belangrijk dat maaisel altijd wordt weggehaald. Dat doen we met behulp van hooiharken en hooivorken. Als maaisel blijft liggen, neemt verruiging met brandnetel, haagwinde en braam toe. Orchideeën worden dan verdrongen en dat willen we juist voorkomen. Het werkseizoen valt vanaf medio augustus september tot en met medio maart. Tijdens de broedtijd van vogels en de bloeitijd van planten worden de veentjes met rust gelaten. Goed maaibeheer is behoud van veentjes.

Verlanding (successie) is een natuurlijk proces. Diverse plekjes in de Woudpolder bieden potenties voor verjonging van verlandingsvegetaties en dit is gunstig voor roerdompen en andere moerasvogels. Een grotere variatie in verlandingsvegetaties biedt mogelijkheden voor waardplanten van vlinders, bijen en hommels. Insecten en noordse woelmuis zijn gebaat bij cyclisch beheer of wisselbeheer, waarbij jaarlijks een deel van het riet blijft staan en als uitwijkplaats kan fungeren om te overwinteren. Moerasbosjes horen hier van nature thuis. In de moesbosjes zijn zeldzame paddenstoelen ontdekt. Voorts bieden ze broedgelegenheid voor ransuilen en roofvogels. De oeverlanden met moerasbosjes langs De Crommenije zijn aantrekkelijk voor otters en bevers die we hier binnen 10 à 20 jaar kunnen verwachten. Gun daarom ruimte voor verlanding en variatie in het beheer.

Omstreeks 1942 heeft Wim Meyer hier botanisch onderzoek verricht. Vanaf 1971 t/m 1974 is dit gebied geïnventariseerd door NJN-afdeling Zaanstreek. Er is dus vergelijkingsmateriaal over veranderingen in flora en vegetatie beschikbaar. In de 1970’s stond lepelblad nog in het oostelijk deel van de Woudpolder, maar deze brakwaterplant is nu verdwenen. Watergentiaan was toen alleen talrijk in de Uitgeesterbroekpolder en dit was de enige groeiplaats in Hollands Noorderkwartier, maar deze zoetwaterplant is nu in de gehele provincie aanwezig. Andere zoetwaterplanten zijn eveneens toegenomen, bij voorbeeld dotterbloem. Goed maaibeheer is altijd nuttig om de ontwikkeling van fraaie vegetaties met dotterbloemen mogelijk te maken.

In dit gebied zijn ook vrijwilligers actief voor weidevogels, het ringen van roofvogels, ganzen eieren weghalen, knotwilgen en visstandbeheer. Sluisjes nabij Krommenie en poldermolen De Woudaap zijn vispassages voor glasaal die de polder intrekken. Poldermolen De Woudaap is een visvriendelijk gemaal voor schieralen die in het najaar wegtrekken naar de Saragossa Zee. Zo blijft het landschap mooi voor liefhebbers van varen, kanoën, schaatsen en vissen.

Willem Rol

Aanbevolen literatuur: Natuuratlas Zaanstad, Ron van ’t Veer e.a., 2012, Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Komt allen naar Seanredamcollege in Zaandijk

Beste belangstellende van de KrommeniërWoudpolder

Voor woensdag 10 oktober heeft de gemeente Zaanstad een “Motiemarkt” georganiseerd in het Seanredamcollege in Zaandijk (aanvang 20.00 uur).

Tijdens deze bijeenkomst worden “moties” vanuit de Zaanse bevolking besproken.

Indieners kunnen hun motie presenteren aan de aanwezigen en indien er genoeg belangstelling voor die motie is zal die motie worden meegenomen ter bespreking in de Gemeenteraad.

Het bestuur van de Stichting KrommenieërWoudpolder heeft 2 moties ingestuurd, beide betreffende het (ongewenst) fietspad door de polder, langs de Haansloot.

– Onze motie 1 betreft het laten vervallen van het raadsbesluit van 13 februari 2014.

In dit raadsbesluit werd plan voor een laarzen pad door de polder gestopt en werd het plan voor het fietspad aangenomen.

– Onze motie 2 betreft het installeren van een uitkijkpunt nabij de bocht in de Westdijk.

Het idee hierbij is dat men over het riet heen kan kijken, zowel naar onze mooie polder als de naar de Ham.

In ons plan zal het uitkijkpunt rolstoel toegankelijk worden.

Beide moties zijn door de gemeente Zaanstad gewogen, de motie voor het uitkijkpunt maakt een kans te worden meegenomen, de motie voor het stoppen met de ontwikkeling van het pad wordt als volgt afgedaan:

Herziening van een eerder genomen raadsbesluit, is weinig kansrijk als de omstandigheden waaronder het besluit genomen zijn niet drastisch zijn veranderd en er onvoldoende inspraak- en participatiemogelijkheden zijn geweest. Het in 2014 genomen besluit is begin 2018 in het Groen- en Waterplan bevestigd en in een presentatie door wethouder Sanna Munnikendam nader toegelicht. Inmiddels loopt de uitvoering van dit project en worden er ontwerpen gemaakt. In deze fase getuigt het niet van behoorlijk en betrouwbaar bestuur als besluiten worden ingetrokken, tenzij er een grote belangengroep is en de uitvoering van een besluit tot enorme onherstelbare schade leidt. We laten aan uw eigen oordeel over of u dit idee wilt presenteren op de Motiemarkt.

Het bestuur van de Stichting KrommenieërWoudpolder ziet in deze mogelijkheid haar motie toch toch te presenteren een van de laatste mogelijkheden om het fietspadplan te stoppen.

Als reden voeren wij aan dat de polder teveel wordt aangetast met het voorgestelde pad en dat er een goede, veilige verbinding is gekomen tussen de rotonde bij het zwembad “de Crommenije” en de Westdijk via de Zilverschoonlaan en de Glennstraat.

U bent van harte uitgenodigd om woensdagavond onze motie te komen ondersteunen.

Bijlage “Motie betreffende herziening Raadsbesluit.

Uitnodiging bijeenkomst Stichting Krommenieër Woudpolder

Aan de donateurs en belangstellenden van de Stichting Krommeniër Woudpolder.

Krommenie, 4 oktober 2018

Op donderdag 17 oktober 2018 houdt onze stichting de jaarlijkse bijeenkomst om de donateurs en sympathisanten bij te praten over de ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder.

U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185A te Krommenie. Aanvang 20.00 uur.

Programma:

  • Inleiding en het huishoudelijk gedeelte, door Han Nool
  • De huidige stand van zaken betreffende de relatie met de gemeente Zaanstad, werkoverleg met instanties en de stand van zaken rond de mogelijke aanleg van een fietspad door de polder.
  • Contacten met onze donateurs en leden van werkgroepen.
  • Verantwoording financiën.
  • Werkzaamheden in en om de polder door vrijwilligers van de Stichting.
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Presentatie door Jaap van Harlingen, het thema is “Oer IJ en Crommenije, 3000 jaar geschiedenis van ons landschap”

U bent van harte welkom!

Werkochtend zaterdag 22 september

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

We gaan weer een werkochtend organiseren in het plas/dras gebied nabij de Noorderham. Op 19 september wordt er door Staatsbosbeheer gemaaid en op zaterdag 22 september willen we het maaisel op hopen leggen en bij voldoende deelname tevens de houtopslag uit de rietkragen verwijderen.

Programma:
Om 8.30 uur verzamelen bij de kantine van de Rodenburghoeve en beginnen met koffie en koek
Naar het plas/dras-gebied
Rond 12.30 uur afsluiting met een lunch in de kantine.

Graag aanmelden via krommenie-polder@hotmail.com of telefonisch naar Han Nool 075-6284849.

Wij willen graag weten of men gebruik maakt van de lunch, dus geef dit even aan.

Vergeet de laarzen niet!

Met vriendelijke groet,
Han Nool

Coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder