Aandachtspunten tegen fietspad langs de Haansloot

Stichting Krommenieër Woudpolder (KWP)

De stichting stelt zich ten doel de hoge natuurlijke en culturele waarden van de polder veilig te stellen en zo mogelijk te verhogen. Zij is zich ervan bewust dat een betere bekendheid met deze waarden bij een groter publiek het draagvlak voor dit streven kan vergroten.

Gesteld wordt dat de aanleg van een fiets-/wandelpad ten noorden van de Haansloot tot de gewenste grotere bekendheid zal leiden.

De stichting is van mening dat dit slechts voor een zeer klein deel het geval zal zijn. Te vrezen valt dat het pad vrijwel uitsluitend gebruikt zal worden als hondenuitlaatplek voor nabije bewoners.

Een grotere bekendheid weegt niet op tegen het feit dat een aanzienlijk deel van de polder verloren gaat als pleisterplaats en broedgebied voor weidevogels. Het rechtvaardigt ook niet de hoge kosten voor de aanleg van het pad en de kosten voor onderhoud in de toekomst.

.

Weidevogelkerngebied

De Krommenieër Woudpolder Zuid behoort tot de Weidevogelkerngebieden van onze provincie. In een door Alterra in 2014 uitgevoerd onderzoek naar de meest kansrijke gebieden in Noord-Holland om vitale weidevogelpopulaties in stand te houden (Alterra rapport 2509) wordt de KWP als A-locatie aangemerkt. Wel wordt opgemerkt dat er al sprake is van flink verlies a.g.v. “niet verwijderbare verstoring” langs de randen (zie kaart blz. 21 van genoemd rapport.) in de vorm van bebouwing, wegen, beplanting e.d. Door de aanleg van het fietspad zal deze verstoring alleen maar toenemen. Daarmee wordt de kans op het verkrijgen van beheersvergoedingen, van groot belang voor het behoud van de A-status, verkleind.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland 2014

Voor de aanleg van het pad zal een procedure moeten worden gevoerd die moet leiden tot herziening van het vigerend bestemmingsplan.

De aanleg van het fietspad is strijdig met Artikel 25 “Weidevogelleefgebied” van bovenstaande verordening..

Daarvan artikel 1: “Een bestemmingsplan voorziet niet in, lid b: de mogelijkheid van de aanleg van nieuwe weginfrastructuur. Afwijking slechts toegestaan indien er sprake is van lid a: “een ingreep waarvoor geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en waarmee bovendien een groot openbaar belang wordt gediend” en lid b: “een ingreep die netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft”.

Het fietspad als onderdeel van doorgaande provinciale fietsroutes.

Bij de provincie bestaat het streven naar een aaneengesloten netwerk van fietsverbindingen, dat eraan bijdraagt de stedeling de open ruimte in te brengen.

Binnen Stichting Oer IJ en andere organisaties bestaan plannen om een toeristische route tot ontwikkeling te brengen, die vanaf het Noordzeekanaal in noordwaartse richting langs ondermeer de Westdijk kan leiden naar Uitgeest.

Aanvaardbaar alternatief

Met de aanleg van een dam/duiker aan het eind van de Glennstraat naar de Westdijk is een alleszins aanvaardbaar alternatief voor het pad langs de Haansloot ontstaan. Vanaf de rotonde in de Rosariumlaan vinden fietsers een ook voor hen geldende voorrangsweg met gemarkeerde fietsstroken, die via het 30 km-gebied van de Glennstraat rechtstreeks leidt naar de Westdijk. Op de rotonde zelf geldt ook voor fietsers een voorrangsregeling. Het zonder voorrang oversteken van de Rosariumlaan nabij de tennisbanen wordt daardoor ondervangen.

Zou gekozen worden voor het oorspronkelijk plan om fietsers van elders via het parkeerterrein van Zwembad De Crommenije te leiden naar de Haansloot, dan ontstaat een o. i. onaanvaardbaar gevaarlijke situatie: over het parkeerterrein naast het zwembad tussen

geparkeerde auto’s door, dan oversteken van de Rosariumlaan, zonder recht op voorrang, met bovendien weinig zicht op het snelle autoverkeer op de Rosariumlaan.

Beleving KWP

De aanleg van het fietspad zal nauwelijks bijdragen aan een verdere beleving van de polder door stedelingen van elders uit de regio. Rondom de polder bevinden zich fietspaden van waaraf voldoende zicht is op het landschap. Zie hiervoor ook de fietsroute die door de Stichting KWP is beschreven en op internet is geplaatst (www.krommenieerwoudpolder.nl).

Te vrezen valt dat het pad slechts een functie zal vervullen voor wandelaars (met honden) uit de aangrenzende buurt.

Verkleinen oppervlak polder.

De aanleg van het fietspad inclusief rietderg langs de Haansloot, scheidingsslootje langs de derg, berm, fietspad, berm en scheidingssloot met het aangrenzende weideperceel zal het beschikbaar oppervlak t.b.v. de weidevogelpopulatie ernstig verkleinen. Vogelbescherming Nederland hanteert de regel dat vogels verstoord worden tot op 250 meter van een fiets-/wandelpad.

Vergelijking met het Westenwindpad in de Polder Westzaan gaat volledig mank omdat het desbetreffende deel van de Westzaner polder zo’n 10 maal groter is dan de KWP.

Rietderg langs noordzijde van de Haansloot

Op de Natuurtypenkaart blz. 290 van de Natuuratlas van de Zaanstreek kent de oever van de Haansloot een aparte aanduiding als “moeras en vochtige ruigte”. Bij zorgvuldig beheer kan een dergelijke vegetatie via koekoeksbloemrietland overgaan in veenmosrietland. Dit laatste type vegetatie kan worden beschouwd als het meest waardevolle in veenweidegebieden als de KWP. De vrijwilligerswerkgroep KWP heeft, na overleg met ambtenaren van gemeente Zaanstad, op zich genomen de rietderg langs de Haansloot in beheer te nemen.

Er is nu sprake van wildgroei van bomen en struiken, doorwoekerd met bramen. Er is overeengekomen dat allereerst een begin zal worden gemaakt met het verwijderen van de bomen. Vanuit weidevogelbeheer, zijn deze bomen ongewenst omdat ze uitkijkpost vormen voor roofvogels. Vervolgens zal door regelmatig maaien en afvoer van maaisel er een geleidelijke terugkeer van riet ontstaan, waarna er ruimte komt voor gewenste soorten als koekoeksbloem, veenmos, rietorchis en zonnedauw. Het realiseren van dergelijke stroken veenmosrietland zal een geweldige bijdrage leveren aan vergroting van de biodiversiteit en daarmee verhoging van de natuurwaarden van de KWP.

Dit alles is een langdurig proces van vele jaren, dat natuurlijk geen uitvoering zal krijgen als er tegelijkertijd de dreiging is dat ter plekke van de rietderg een rijwielpad zal worden aangelegd.

Draagkracht van de rietderg

Een rietderg ontstaat doordat vanuit de oever gewassen, zoals riet, een soort drijvende schiereilandjes vormen. Geleidelijk groeien deze schiereilandjes aaneen, waardoor de oever zich naar de sloot uitbreidt. Onder deze drijvende zode hoopt zich bagger op. Onder de derg bevindt zich dus nooit stevig materiaal, zoals zand. Dit maakt de draagkracht van een oever als die aan de noordzijde van de Haansloot uiterst gering.

Voor de aanleg van een pad met asfaltbedekking nabij de oever zal dus eerst een zandlichaam moeten worden aangebracht, dat zich geruime tijd zal moeten “zetten”.

Om te voorkomen dat dit zandlichaam wegvloeit naar de naastgelegen sloot zal het noodzakelijk zijn over de volle lengte van de sloot een schoeiing aan te brengen met palen van voldoende lengte.

Negatieve invloed van schoeiing op flora en fauna

Bij afwezigheid van een schoeiing vindt een natuurlijke overgang plaats tussen land en water en daarmee bijvoorbeeld tussen nat-droog, voedselrijk-voedselarm, brak-zoet.

Dergelijke geleidelijke overgangen (gradiënten) zorgen voor een grotere biodiversiteit (soortenrijkdom en afwisseling van soorten), zowel voor de flora als voor de daarmee samenhangende fauna. Zorgvuldig beheer van de derg (kragge) kan daar extra toe bijdragen.

De derg is o.a. schuilplaats voor veel amfibieën. Het verdwijnen van de derg en het plaatsen van een schoeiing brengt de voortplanting van deze toch al zeldzame dieren in gevaar. In de aangrenzende woonwijk Willis valt waar te nemen hoe het voor in het water geboren jonge kikkers, padden en salamanders vrijwel onmogelijk is om vanuit het water op het land te komen. De Haansloot, als voortplantingswater voor genoemde dieren, wordt door de aanleg van een schoeiing bedreigd.

Het beheer van de derg door de werkgroep van KWP zal de voortplantingskansen voor deze in Nederland beschermde diersoorten daarentegen juist vergroten. Het slootje tussen derg en weiland draagt niet voor niets de naam “kikkerslootje”.

Overhoeken

De provincie maakt in haar schrijven d.d. 22 juli 2016 bij de beoordeling van het Voorontwerp bestemmingsplan bezwaar tegen het ontstaan van z.g. “overhoeken” en pleit ervoor het tracé zo snel mogelijk evenwijdig aan de Haansloot te laten lopen, conform de het middeleeuwse verkavelingspatroon. In het tracé zijn twee bruggen opgenomen (over Haansloot en Indijk). Beide sloten zijn onderdeel van kano- en schaatsroutes. De bruggen moeten om deze vormen van recreatie niet te hinderen, van voldoende hoogte zijn.

Voor fietsers is het echter ongewenst direct na een steile afdaling van een brug een haakse bocht in het parcours op te nemen. Met het toenemend gebruik van E-bikes zal dit probleem alleen maar groter worden. Het zwaardere gewicht en de grotere snelheid van de E-bike vergt een grotere behendigheid van de berijder. De komst van de E-bikes lokt vooral de weggebruiker van gemiddeld hogere leeftijd met geringere behendigheid. Haakse bochten zijn dan ook uit den boze. De overhoeken, en daarmee de afwijking van de verkavelingsrichting, zouden wel eens groter moeten zijn dan de provincie in haar schrijven nu al afwijst.

Noordse woelmuis

Bij maaiwerkzaamheden op Landje C169 worden regelmatig noordse woelmuizen aangetroffen. Zo ook onlangs nog toen het riet van het landje werd afgevoerd. Het zijn uitstekende zwemmers. Het valt dan ook vrijwel zeker aan te nemen dat ze ook in de ruigten langs de Haansloot aanwezig zijn. De noordse woelmuis is een via de Europese habitatrichtlijn zwaar beschermde soort. Aantasting van de rietderg langs de Haansloot zou daardoor tot gevolg hebben dat elders gezocht zal moeten worden naar compensatie. Een dergelijke situatie heeft zich eerder voorgedaan bij de populatie noordse woelmuizen, die werd aangetroffen nabij NS-station Krommenie-Assendelft. Daarvoor is compensatie gezocht door de aanleg van een plasdrasgebied bij de Noorderham. Een uiterst kostbare operatie. Het is de vraag of de aanleg van een fietspad een dergelijke investering rechtvaardigt.

Archeologie

De KWP is in het vigerend bestemmingsplan aangemerkt als “Archeologisch waardevol gebied”. Dat houdt in dat allerlei werkzaamheden zoals, graven, egaliseren, ophogen, aanleg of verharden van wegen en paden, enz. niet zijn toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn of de eventueel wel aanwezige waarden niet of in geringe mate worden aangetast. Daartoe zal eerst archeologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Ook dat is een kostbare zaak.

Haansloot als onderdeel van kano- en schaatsroute.

Door de Haansloot voert de z.g. Kanoroute Stadsrand Zaanstad. Deze route is onderdeel van een veel groter geheel van kanoroutes dat in 2011 met inzet van ILG-gelden tot stand is gekomen na samenwerking van Provincie Noord-Holland, Gemeenten Zaanstad en Uitgeest,

HHNK, SBB, LNH, RAUM, Recreatie Noord-Holland, Kanoverenigingen Jason (Krommenie en Uitgeest). Deze kanoroute vergt voldoende hoogte van de bruggen om doorvaart van kanovaarders niet te belemmeren.

De Haansloot is van oudsher de plek waar inwoners van Krommenie e.o. bij voldoende ijsdikte de schaatsen onder binden om de polder in te gaan.. Zowel Haansloot en Indijk zijn onderdeel van de Molen- en Merentocht, die door IJsclub Klein maar Dapper georganiseerd kan worden. Ook voor schaatsen is een veilige hoogte van de bruggen vereist. Door geringere ijsdikte onder de bruggen zal daardoor het inrichten van extra kluunplaatsen noodzakelijk zijn. Schaatsen lijkt door klimaatverandering in ons land geen toekomst meer te hebben. De afgelopen twee winters bewijzen echter het tegendeel.

Geen aanzet voor verdere bouwontwikkeling KWP?

Aan het eind van de “Toelichting op de wegingstabel Haansloot” wordt de opmerking gemaakt: “Het is geenszins een aanzet voor verdere bouwontwikkelingen in de KWP”

Deze uitlating is inmiddels in een ander daglicht komen te staan met de komst van het CDA in het College van B+W.

In het nieuwe collegeprogramma staat dat samen met de provincie onderzocht wordt of de stadsranden geschikt zijn om te bebouwen (bron Dagblad Zaanstreek 16/06/2018).

Aantasting van het agrarisch oppervlak en verlaging van de natuurwaarden zouden die geschiktheid wel een kunnen vergroten en daarmee de kans op bebouwing doen toenemen

het was heel lang stil…

De klankbordgroepleden van het fietspad Haansloot en onze stichting hebben een uitnodiging gehad om op 7 juli bijeen te komen in de Fronik boerderij in Zaandam.

Cees Fleur, van de gemeente, is de nieuwe projectleider van het fietspad geworden en de nieuwe wijkmanager is Lya van Arum.

Men heeft het idee dat het westerwindpad als leidraad kan zijn voor het fietspad Haansloot.

In deze bijeenkomst bespreken we de aandachtspunten.

concept Beleidsplan

Concept Beleidsplan.

Oprichting

De Stichting Krommenieër Woudpolder is opgericht op 11 februari 2015.

Reden van de oprichting de Stichting was het groeiende besef bij omwonenden van de polder dat aandacht voor de polder gewenst was, dit naar aanleiding van de plannen van de gemeente Zaanstad om een deel van de Krommenieërpolder op te offeren voor een recreatief fietspad nadat een laarzenpad dwars door de polder was weggestemd.

Het belang van de natuurwaarden in en rond de directe omgeving van de polder moeten beschermd worden,
daarom is er toe over gegaan met dit doel een Stichting op te richten.

De Krommenieër Woudpolder fungeert als groene, natuurlijke long tussen Krommenie – Krommeniedijk , Uitgeest en is een Zaans historisch landschapsbeeld. Dit trekt met z’n veenweidegebied veel weidevogels (grutto, kievit, tureluur, etc.) aan en heeft de status van weidevogelkerngebied.
In de winter is het een belangrijke plaats voor de wulp, smient en watersnip. De polder kent in de agrariërs een onmisbare partner om open en weids te blijven en biedt de mogelijkheid tot “stille recreatie”: zoals kanoën, wandelen, fietsen, schaatsen en vissen.

Doelstelling

De Stichting heeft als doel het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het bijeenbrengen van fondsen;
– het overleggen en onderhandelen met (semi-)overheden en het aangaan van overeenkomsten in het belang van de doelstelling van de stichting;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Om de doelstellingen van de Stichting te bereiken heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor het voor de langere termijn, met een specifiek plan voor ieder jaar.

De grootte van het Bestuur (5 personen) en het aantal vrijwilligers voor het werk in het veld beperkt momenteel de reikwijdte van de mogelijkheden van de Stichting.
Het bestuur stelt zich daarom in eerste instantie in op de belangen van het gebied van de oorspronkelijke Krommeniërpolder en de rand daarom heen.

Wat wil de Stichting doen voor de Krommenieër Woudpolder?
– Visie ontwikkelen voor de toekomst van de polder (dit geldt vooral voor het deel in de gemeente Zaanstad, dus speciaal voor het deel van de Krommenieërpolder)
– Aandacht vragen voor zaken de polder aangaande bij verschillende overheden,
– Meedenken en praten over de toekomst van onze polder,
– Contact houden met andere natuurorganisaties,
– Positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in en rond de polder,
– Zelf mee werken aan het behoud van de natuur in en rond de polder

Huidige situatie

Sinds de oprichting van de Stichting is gewerkt aan het bepalen van de positie van de Stichting in al bestaande systemen.
Er zijn relaties gelegd met een aantal afdelingen van de gemeente Zaanstad (o.a. de wethouder, de afdeling Groen, en het Project bureau), met de Provincie Noord-Holland, met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) , met Landschap Noord-Holland (LNH), Staatsbosbeheer (SBB) en diverse organisaties die zich bezig houden met Veenweide gebieden en met andere betrokkenen. Er is door vrijwilligers gewerkt op verschillende percelen rond de polder, hoofdzakelijk met het maaien van riet en verwijderen van opslag.
Vanwege de nieuwe functie van het fort bij Krommeniedijk kan geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten die de vrijwilligersploeg van het fort genoten. Nu zijn de gereedschappen tijdelijk opgeslagen en wordt gebruik gemaakt van voorzieningen voor het veldwerk elders.
Er wordt kritisch gekeken naar plannen voor ontwikkelingen in en rond de polder, echter de gemeente Zaanstad maakt geen haast met de uitvoering van het raadsbesluit van 13 februari 2014 om in plaats van een laarzenpad een fietspad in de polder aan te leggen.

Beleidsplan Stichting voor de jaren komende jaren.

1) Uitbreiding bestuur: Er is behoefte het Bestuur met een aantal adviseurs uit te breiden om meer aandacht te geven aan de (algemene) bekendheid van de doelstellingen en het werk van de Stichting.

Nodig zijn:
– Vrijwilliger publiciteit (Plannen maker voor bekendheid Stichting),
– Vrijwilliger publiciteit (Onderhoud een netwerk met plaatselijke media),
– Vrijwilliger publiciteit (Presenteert en vertegenwoordigt de Stichting bij passende gelegenheden),
– Vrijwilliger fondsen werving (Zoekt mogelijkheden om inkomsten te vergroten),
– Uitbreiding van het aantal werkplekken en het aantal vrijwilligers voor het veldwerk.

2) Publiciteit: Met het opstellen van een beleidsplan en de publicatie daarvan verwacht het bestuur een grotere bekendheid van het werk van de Stichting te bereiken. De aan te stellen vrijwilliger(s) krijgen de benodigde hulpmiddelen om de informatie uit te dragen, zoals informatie panelen, flyers en aanmeldformulieren voor nieuwe donateurs.

3) Project voorbereidingen:
Om een goed beleid voor het in staat houden van de polder is gedegen kennis van de natuur, de geschiedenis en de eventuele toekomst van groot belang, daarvoor zullen cursussen en voordrachten worden gevolgd en worden gegeven, zowel in theorie als in de praktijk.
Er wordt een vervolg geven aan de cursus van Peter Mol (van het LNH) voor het opstellen van een beleidsplan voor perceel C 169, om daar ook in de toekomst gebruik te kunnen maken voor de Krommenieër polder.
Vrijwilligers kunnen voor het veldwerk bij het LNH cursussen volgen voor het gebruik van machinerieën, gereedschap en andere zaken, nodig voor het veilig werken in de natuur.
Het Bestuur volgt de ontwikkelingen betreffende de plannen van de gemeente Zaanstad voor de Krommenieër-polder en bereidt zich voor, om bij voorkeur met andere gelijkgezinde organisaties, tegenspel te geven aan bestaande en nieuwe plannen voor onze polder.

4) Veldwerk:
Het veldwerk in en aan de rand van de polder wordt voortgezet zoals afgelopen periode is opgezet, in overleg met betrokken eigenaren van de percelen en de gebruikers.
Er wordt gestreefd naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers, staf en locaties waarop gewerkt kan worden.
Voor het samenkomen van de vrijwilligers en de opslag van gereedschap wordt gezocht.
Wel is inmiddels een tijdelijk onderkomen gevonden in de kantine van boerderijcamping Rodenburg in Uitgeest.

5) Recreatie voorzieningen:
De gemeente Zaanstad en het Hoogheemraadschap hebben in 2006 een plan laten maken, genaamd “Waterplan Zaansblauw” waarin plannen worden ontvouwd en waarin gebieden aangewezen en plannen uitgewerkt worden voor het bevorderen van de recreatie in het gebied waar ook de Krommenieërpolder onder valt.
Het bestuur staat positief tegenover het recreëren in de polder, zolang dat geen negatieve invloed heeft op het welzijn van de polder. Er passen geen wandel- of fietspaden in de polder. Echter het meedenken over andere recreatie mogelijkheden heeft de aandacht.
Het plan voor een uitkijkpunt langs de Westdijk is daar onderdeel van.
Ook zal worden gezocht naar de mogelijkheid om een of meer permanente informatie panelen te plaatsen op de door recreanten bezochte plkken langs de polder.
6) Groen- en waterplan
Het “Groen- en waterplan”(2018) worden eerder plannen vervangen:
– het Groenstructuurplan (1991)
– het Waterplan Zaans Blauw (2006)

De voor de Stichting belangrijke informatie in dit plan wordt bestudeerd en onderzocht wordt welke zaken van
belang zijn voor onze polder.

7) Dit beleidsplan met de financiële onderbouwing zal worden geplaatst op de website van de Stichting en actueel gehouden worden.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit 5 personen:

Functie Naam bestuurslid Bestuurslid sinds Aftredend in
1 Voorzitter Kees Langewis 2015 2019
2 Secretaris Han Nool 2015 2020
3 Penningmeester Yvonne Valk 2015 2021
4 Jaap van Harlingen Lid 1 2015 2022
5 Bert Veneman Lid 2 2015 2018

De Stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.

Financiën

De inkomsten van de Stichting bestaan uit de door de donateurs betaalde bijdragen, uit bijdragen van andere organisaties en uit fondsenwerving.
De penningmeester maakt ieder jaar een begroting voor het volgende jaar, deze begroting wordt door het bestuur in de najaarsvergadering besproken en goedgekeurd.
Om de activiteiten van de Stichting te kunnen uitvoeren zal een financieel beleid worden gevoerd waarbij fondsen worden gezocht bij sponsors (langdurige ondersteuning), eenmalige mogelijkheden van bijzondere fondsen en door bijdragen van onze donateurs.

Het werven van gelden

Het aantal donateurs zal door de bekendheid van onze Stichting groeien en met het aantrekken van een vrijwilliger voor de fondsenwerving verwacht het Bestuur een bredere basis te kunnen vormen voor de plannen voor de Stichting.

Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting wil enig vermogen opbouwen om (juridische) bijstand te kunnen financieren als tegen besluiten van de overheid moet worden geprocedeerd.

Geldigheid beleidsplan

Dit beleidsplan is door het bestuur opgesteld voor komende 3 jaren, met als bijlage het plan voor 2018.
Het plan zal jaarlijks worden geactualiseerd voor volgende drie jaren vóór de vergadering met de donateurs.
Het beleidsplan wordt ieder jaar, samen met de begroting, aan de donateurs (en eventueel aan andere fondsverstrekkers) per mail toegezonden en op de site van de Stichting gepubliceerd.

Bijlage bij het beleidsplan voor het planjaar 2018

1) Uitbreiding bestuur:

Er zal worden gezocht naar een aantal nieuwe medewerkers:
– Vrijwilliger publiciteit (Plannen maker voor bekendheid Stichting),
– Vrijwilliger publiciteit (Onderhoud een netwerk met plaatselijke media),
– Vrijwilliger publiciteit (Presenteert en vertegenwoordigt de Stichting bij passende gelegenheden),
– Vrijwilliger fondsen werving (Zoekt mogelijkheden om inkomsten te vergroten),
– Uitbreiding van het aantal werkplekken en het aantal vrijwilligers voor het veldwerk.

2) Publiciteit:

Met gebruikmaking van de reeds bestaande hulpmiddelen zal meer bekendheid aan de activiteiten worden gegeven:
– Deelname aan de “markt” bij het 75 jarig jubileum van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
– Het publiceren van activiteiten in de lokale pers en op de sociale media.
– Bekendheid geven aan de “polder fietstocht”.
– Samen met de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek belangstellenden uitnodigen voor een “wintergasten” bezoek aan de polder.

3) Project voorbereidingen:

– Voor de vergadering met de donateurs in oktober wordt een spreker gevraagd om na de pauze een voordracht te geven over de natuur, de geschiedenis en de eventuele toekomst van de polder.
– Cursus beheer veenweidegebied.
– Opstellen van een beleidsplan voor perceel C 169, om daar ook in de toekomst gebruik te kunnen maken voor de Krommenieër polder.
– Het Bestuur volgt de ontwikkelingen betreffende de plannen van de gemeente Zaanstad voor de Krommenieërpolder en bereidt zich voor, om bij voorkeur met andere gelijkgezinde organisaties, tegenspel te geven aan bestaande en nieuwe plannen voor onze polder.

4) Veldwerk:

– Het veldwerk in en aan de rand van de polder wordt voortgezet zoals afgelopen periode is opgezet, in overleg met betrokken eigenaren van de percelen en de gebruikers.
– Er wordt gestreefd naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers, staf en locaties waarop gewerkt kan worden.
– Voor het samenkomen van de vrijwilligers en de opslag van gereedschap wordt gezocht, als
tijdelijk onderkomen wordt de kantine van boerderijcamping Rodenburg in Uitgeest gebruikt.

5) Recreatie voorzieningen:

– Het plan voor een uitkijkpunt langs de Westdijk wordt verder uitgewerkt.
– Er zal worden gezocht naar de mogelijkheid om een of meer permanente informatie panelen te plaatsen op de door recreanten bezochte plekken langs de polder.

6) Groen- en waterplan

– De voor de Stichting belangrijke informatie in dit plan wordt bestudeerd en onderzocht wordt welke zaken van belang zijn voor onze polder.

7) Financiële onderbouwing voor de activiteiten wordt onderzocht.

Aldus opgemaakt, maart 2018.

Voorzitter K. Langewis

Secretaris H. Nool

Help……

Stichting Krommenieër Woudpolder
Het is belangrijk dat er aandacht is en blijft voor de Krommenieër Woudpolder.
Daarom is de Stichting Krommenieër Woudpolder polder opgericht.
Het bestuur van de Stichting is op zoek naar aanvulling van onze vrijwilligers, zowel voor het bestuur als voor vrijwilligers die willen helpen bij het beheer van de polder.
Wij zoeken:
1) Hulp van iemand die ervaring heeft en relaties in de publiciteitssfeer.
Om voldoende invloed te kunnen uitoefenen voor een goed beheer van de polder is het van belang dat de Stichting meer bekendheid krijgt.
2) Uitbreiding van het aantal vrijwilligers die willen mee werken in de polder om riet en opslag te verwijderen.
Voel je wat voor dit uitdagende vrijwilligers werk?
Kijk op de site van de polder https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/
en neem contact op met onze secretaris, de heer Han Nool, 075 628449.