Oproep werkochtend werkgroep Ham en Crommenije

Op 1 september a.s. zal de eerste werkochtend van het nieuwe seizoen gaan plaatsvinden.

Programma:
8.30 uur koffie/thee/koek op de Rodenburghoeve
rond 10.30 uur schaft in het veld
rond 12.30 terug op de Rodenburghoeve voor soep en broodjes.

Graag aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op donderdagmorgen 1 september op je kunnen rekenen. Daarbij vooral ook of je blijft voor soep en broodjes.

Hopelijk maken we een mooie start in het nieuwe seizoen.

Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/18 augustus 2022

De overige data van dit seizoen zijn:

6-10-2022
5-11-2022 (Natuurwerkdag)
1-12-2022
5-1-2023
9-3-2023

Werkochtenden werkgroep Ham en Crommenije

Beste natuurwerkers,

Uit onderzoek is opnieuw de donderdag als favoriet voor de werkochtenden bij De Crommenije tevoorschijn gekomen.

Na overleg met de boswachter, Edwin Kapitein heeft dat geleid tot het volgende schema:
1-9-2022
6-10-2022
5-11-2022 (Natuurwerkdag)
1-12-2022
5-1-2023
9-3-2023

Separaat wordt voor iedere werkochtend nog een aparte uitnodiging opgesteld die gepubliceerd zal worden op Facebook en Website. De uitnodiging zal ook aan de bekende emailadressen verstuurd worden.

5 november 2022 is de landelijke Natuurwerkdag. Hiervoor dient men zich in te schrijven op de landelijke website. Zodra de landelijke website open staat voor inschrijving zal dit langs de bovenstaande kanalen bekend gemaakt worden.

Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/7 juli 2022

Excursie met de boswachter

Verslag van de belevenissen op 23 juni 2022

Het werkseizoen voor de vrijwilligers is inmiddels ten einde gekomen. Gedurende het najaar en winter wordt er regelmatig hard gewerkt om  het gebied in een optimale conditie te krijgen en te houden zodat de door ons zo gewenste flora en fauna tot volle ontwikkeling kunnen komen. Dit betekent het riet afmaaien. Het afgemaaide riet dient vervolgens bij elkaar geharkt te worden in de vorm van riethopen al dan niet in donut vorm die vervolgens, al naar gelang het gewenste beheer, in de brand worden gestoken of met rust worden gelaten.

De donut-vorm is bedacht om ervoor te zorgen dat de vertering van het afgemaaide riet sneller plaatsvindt. Immers op een riethoop glijdt het water, net als om het rietgedekte dak van een boerderij, er netjes af. Bij de donut-vorm valt er ook water in waardoor de vertering sneller op gang komt. De riethopen die met rust worden gelaten vormen een plek die ringslangen uitnodigt om er hun eieren in te leggen. Ook een roofvogel gaat er graag even op rusten zoals we hebben kunnen zien aan de aangetroffen braakballen.
De Noordse woelmuis is hier ook aanwezig, maar helaas vandaag niet aangetroffen.

Naast het riet op ongewenst plekken worden ook zaailingen en boomopslag en bramenstruiken verwijderd. Om het resultaat te zien van het harde werken heeft de boswachter, Edwin Kapitein van Staatsbosbeheer ons uitgenodigd voor een excursie op twee plekken in het gebied.

Allereerst wordt het plas-dras gebied nabij de Noorderham bezocht. In de winter redelijk overzichtelijk, maar nu banen wij ons een weg door hoog riet.

Op een aantal plekken wordt er halt gehouden en Edwin vertelt ons wat de beheersplannen zijn en hoe je het resultaat nu al kan zien, zoals de gelaagdheid in het riet. Het riet varieert in hoogte en biedt daardoor mogelijkheden voor de gewenste leefomgeving voor wat betreft broeden, foerageren en schuilen. Ook zijn er open plekken die weer kans bieden voor planten zoals bijvoorbeeld de aangetroffen roze Valeriaan of  voor vlinders: Atalanta en Kleine Vos. Op de terugweg vinden we op brandnetels rupsen. De brandnetel is een waardplant en bijzonder waardevol voor de vlinders om zich voort te planten.

Het plas-dras gebied wordt verlaten en we gaan op weg naar het tweede stuk, langs de oevers van de Crommenije. In dit gebied lopen we al snel door naar het stuk waar we goed de resultaten van onze inspanningen kunnen zien. En we worden beloond! We zien Ronde Zonnedauw. Het plantje wordt uitgebreid bewonderd en gefotografeerd, even later moeten we ons best doen om er niet op te trappen, zoveel en zo mooi!

Dan zien we moeraswalstro en oh, een Sint-Jansvlinder. Vervolgens orchideeën met als topper de welriekende nachtorchis.

 

Sint-jansvlinder

 

 

 

Even later nog de vuurzwam, deze is zeldzaam en staat op de rode lijst van bedreigde soorten.

 

Ondertussen blijft Edwin vertellen over alles wat hij ziet en wat de plannen zijn. Daarbij benadrukt hij dat de assistentie van de vrijwilligers onmisbaar is om dit in stand te houden en wijst hierbij op het feit wat Coronatijd heeft gedaan voor dit gebied. Er kon maandenlang niet gewerkt worden waardoor het riet en boomopslag ongestoord konden woekeren, een zorgelijke ontwikkeling.

De aanwezigen op hun beurt hebben kunnen zien wat er mogelijk is dankzij hun inspanningen en hebben, voor zover al niet aanwezig, inspiratie op kunnen doen voor het komende seizoen.

Voor het komende seizoen wordt binnenkort weer een planning gemaakt die, zoals gebruikelijk, gepubliceerd zal worden op onze FB pagina en website; https://www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder en https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/.

Met moeite neemt de groep van 11 personen afscheid van al dit moois en gaan op weg naar de Rodenburghoeve voor de lunch, die zoals altijd weer uitstekend verzorgd was door Anemoon van Harlingen.

Bovenstaand verslag is slechts een summiere weergave van al hetgeen Edwin Kapitein ons heeft verteld. Wilt u ook meer weten van ons mooie werkgebied? Geef u op als vrijwilliger voor het komende seizoen en ontvang dan ook een uitnodiging voor een excursie als dank voor al het werk.

Tot slot nog een lijst van alle vogels die we gezien dan wel gehoord hebben:

Rietgors, Kleine Karekiet, Rietzanger, Echtpaar Bruine Kiekendief, Koekoek, Fazantenhen, Bosrietzanger, Kievit, Buizerd, Merel, Sprinkhaanrietzanger, Wilde eend, Waterhoen, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Vink, Tuinfluiter, Houtduif, Spreeuw, Grauwe Gans.

Het verslag is ook gepubliceerd op FB en website

Sonja van Wijnen/25 juni 2022

#excursieKrommenie #Krommenie #Noorderham #Crommenije

Verslag werkochtend van de werkgroep Ham en Crommenije op 17 maart 2022

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
door Cor van Dongen


Ergens halverwege de jaren tachtig brachten Tine en ik op een stille zaterdagochtend een bezoekje aan het Teylers Museum in Haarlem. Met veel romantische schilderijen uit de 19
de eeuw, waar ik doorgaans met gezwinde pas aan voorbij ga, maar ditmaal bleef ik een minuut of vijftien bij een van de werken staan kijken, een prachtig olieverfschilderij van een telg uit de Weissenbruch-schildersfamilie. Daarna heb ik het schilderij nooit meer teruggezien, waarschijnlijk leidt het een zieltogend bestaan ergens in de catacomben van het depot. Nooit meer teruggezien dus… tot vanmorgen!

 

Warme okers

Drie bladerloze berken aan de rand van een rimpelloos water in een zompig landschap. De wolkeloze lucht is blauw, ijsblauw: schitterend weer, een kille ochtend in de lente, de kou spatte van het doek af. Zo herinner ik mij dit olieverfschilderij. 

Vanmorgen zag ik de oude schilder, huppelepup Weissenbruch, met zijn schildersezel en penselen op een krukje aan de boorden van de Crommenije zitten; op zijn palet, naast diverse kleuren blauw en diverse grijzen (nee, géén 50 tinten grijs, daar was het veel te fris voor) voor lucht & water, de mooie, warme okers voor het riet… gemaaid riet dat nog op ons lag te wachten na onze laatste maai-exercitie van begin deze maand. Achterstallig onderhoud. En tja, Edwin Kaptein, ons trouwe ‘SBB-hoofd rietmaaien’ moet natuurlijk zijn targets halen…

 

Schoolplaten

Wel, dat halen van die doelen was vandaag zeker geen straf. Het riet lag er vrij droog bij, ondanks het buitje, een melange van water en Saharazand, dat de afgelopen nacht op het maaisel was neergevallen. Er stond een fris windje, maar in de luwte, in de beschutting van de bebossing, gingen al snel de eerste jassen uit. Een enkele optimist trok zelfs de trui erbij uit. Edwin zag nog juist een roerdomp wegvliegen toen de maaierskaravaan, een lint van een klein dozijn vrijwilligers, zich door de bush – ‘Dr. Livingstone, I presume?’, is het (flauwe) grapje dat ik vaker maakte – voortbewoog, op weg naar de gemaaide rietvelden.  Ach, je verliest wel eens een deelnemer die verzwolgen wordt door een gat in het blubberachtige terrein – tijdens een zomerse excursie heb ik eens een drie meter lang berkenboompje in een van de gaten zien verdwijnen – maar het schijnt dat we goed verzekerd zijn. 

Fantastisch, de zang van al die winterkoninkjes, van de mezen, van de eerste rietzangers, van de groenlingen en de waarneming van dat paartje buizerds zwevend boven de percelen aan de overzijde van de Crommenije. Ik weet zeker dat Jetses en Isings er een paar prachtige schoolplaten van hadden kunnen maken.

 

Excursie in het verschiet

En voor het vastleggen van de rijke boerenlunch na afloop, in ons onderkomen op de Rodenburghoeve, nodigen we volgende keer Pieter Bruegel de Oude uit. Dat is nog wel even wachten – jammer, ondanks het zware werk – tot het najaar want tijdens het broedseizoen mag het terrein natuurlijk niet betreden worden. 

In juni staat ons nog wel een excursie onder leiding van Edwin, botanisch en ornithologisch, te wachten. Kunnen we met eigen ogen aanschouwen hoe de vlinders, de insecten en de hordes van vogels het gebied, óns gebied, hebben veroverd! Ik kijk er naar uit…! 

Mijn wensvogel?

Dudeljoo, dudeljoo!

 

 

Verslag werkochtend van de werkgroep Stichting Krommenieër Woudpolder op 12 maart 2022

Voor de laatste werkochtend van dit winterseizoen is het gebied ten noorden van de Noorderham uitgekozen.

Alvorens aan de slag te gaan wordt er eerst koffie/thee met koek genuttigd in het kerkje van Krommeniedijk gevolgd door een uitleg van de boswachter Edwin Kapitein.

De banner van de Stichting Krommenieër Woudpolder wordt opgehangen en alle vrijwilligers poseren voor de groepsfoto.

We lopen het terrein op, het is de bedoeling om aan het einde te beginnen en vervolgens terug te werken naar  het begin. Al gauw treft Edwin een toeschouwer aan, het is een bruine kikker, een vrouwtje.

Nadat iedereen de kikker heeft bewonderd wordt ze voorzichtig weer losgelaten en al spoedig is iedereen hard aan het werk.

Het stro wordt op grote hopen gelegd, een deel daarvan kan door het mooie weer en de gunstige windrichting gelijk verbrand worden. Andere strohopen blijven juist liggen en bieden weer mogelijkheden voor de dieren die er dan gebruik van kunnen maken. Rond 10.30 uur is er pauze met koffie/thee en koek. Daarna wordt er weer doorgewerkt, de ochtend vliegt voorbij maar het resultaat mag er zijn. Er zijn open plekken en luwteplekken gecreëerd. En vanaf de Westdijk is er nu zicht op en in het perceel.

 

Het Bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet gedurende dit seizoen en we zien elkaar weer terug in het najaar!

 

Sonja van Wijnen/13 maart 2022

 

Oproep werkochtend donderdag 17 maart 2022

Zoals reeds aangekondigd is er nog een extra werkochtend en wel op 17 maart a.s.
Heb je zin en tijd om te komen helpen? Meld je dan aan bij het emailadres harli025@gmail.com.
Plaats en tijdstip zoals gewoonlijk: Rodenburghoeve, 8.30 uur.
Na afloop verschijnt het verslag op Facebook en website
Sonja/8 maart 2022

Werkochtend 3 maart 2022

Evenals de vorige werkochtend van 2 oktober 2021 zal er nu ook weer gewerkt worden langs de oeverlanden van de Crommenije. De dag kan echter natuurlijk niet gestart worden zonder eerst koffie/thee met koek te nuttigen op de Rodenburghoeve. Jaap van Harlingen heet een ieder welkom, we zijn met een grote groep, zo’n 18 man/vrouw sterk met enkele nieuwe gezichten, tevens belooft hij dat na afloop er een uitgebreide lunch zal klaarstaan met een lekkere soep van Anemoon.

Rond 9 uur gaan we op weg en krijgen op de locatie nog een uitleg over de te gebruiken gereedschappen en veiligheid. Er wordt hard gewerkt, maar er is altijd tijd voor een praatje met elkaar. Aanvankelijk is het koud maar met het zonnetje en uit de wind kan er al gauw een jas uit. Met een grote groep gaat het werk hard en al gauw kunnen we opschuiven naar een volgend stuk, dit was wel een uitdaging, over een smalle plank en een omheining, door drassig land maar de vrijwilligers laten zich hier niet door afschrikken. Dit is het land zoals het hoort, lekker nat. Als altijd is het weer een verrassing hoeveel veenmos er tevoorschijn komt als al het riet is weggeharkt. Het is weer prachtig!

 

 

Het riet wordt op grote hopen en langs de kanten gelegd. Gelukkig is de windrichting goed en kan het riet deels in de brand worden gestoken, dit om te voorkomen dat er teveel weggeharkt riet langs de kant komt te liggen.

Na afloop kunnen we aanschuiven bij de Rodenburghoeve voor de lunch en voor een praatje. Ook was er gelegenheid de lammetjes te bekijken.

 

Helaas is het seizoen alweer bijna teneinde maar misschien volgt er nog 1 werkochtend, houd de website en facebook in de gaten! Uiteraard krijgt de bestaande groep de uitnodiging ook per e-mail.

Op de terugweg worden we nog ingehaald door een dame, onderweg bleef ze even uitrusten.

Sonja van Wijnen/6 maart 2022

 

Oproep werkochtend Krommenieër Woudpolder 12 maart 2022

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Staatsbosbeheer heeft groen licht gegeven, we kunnen weer aan de slag in onze polder.
Het gebied ten noorden van de Noorderham wordt onder handen genomen.
Op donderdag 10 maart gaat er gemaaid worden en op zaterdag 12 maart gaan de werkers het maaisel bijeen harken.
Er is ook nog boomopslag wat verwijderd moet worden en eventueel bramen weg werken, kortom voor elk wat wils.
Het zal tevens de laatste werkochtend zijn van deze groep vanwege het naderende broedseizoen.
Op deze ochtend is onze boswachter Edwin Kapitein aanwezig en deze zal ongetwijfeld iets vertellen over de botanische waarden van dit gebied.
Een reden te meer om dan aanwezig te zijn.

Verzamelpunt: het kerkje van Krommeniedijk (ligt vlakbij ons werkgebied), in de kerk is er koffie met wat lekkers en tevens de mogelijkheid de kerk ook van binnen eens te bekijken
Verzameltijd: 8.30 uur.
Eindtijd: circa 12.00 uur

Is de natuur in onze polder je dierbaar en wil je meehelpen dit in stand te houden? Geef je dan op bij Han Nool: h.nool@upcmail.nl of tel: 06-15674005.
Het is raadzaam om laarzen en werkhandschoenen mee te nemen.
Wij hopen op een grote opkomst.

Na afloop wordt er weer een verslag gemaakt dat na ongeveer 1 week te lezen is op:
www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl
www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder

Met hartelijke groet,
Han Klooster en Han Nool

Uitkijkplatform Noorderham

Op 10 oktober 2018 is op initiatief van Gemeente Zaanstad een eerste motie markt gehouden. Het doel van deze motie-markt was om personen, organisaties en verenigingen de gelegenheid te geven om ideeën, voorstellen te etaleren.

Gemeenteraadsleden en gemeente ambtenaren kunnen zich laten voorlichten over deze plannen op deze avond. Stichting Krommenieër Woudpolder heeft  gebruik gemaakt van deze avond om 2 moties in te dienen. Enerzijds: herziening aanleg fietspad en anderzijds het realiseren van een uitkijkplatform ten noord oosten van de Noorderham aan de Westdijk.

Op die avond was er geen meerderheid voor herziening aanleg fietspad Haansloot maar de aanleg van het Uitkijkpunt kon op bijval rekenen.

De Stichting Krommenieër Woudpolder wil het landschap op deze wijze aan de recreant tonen: mooi uitzicht over Noorderham, Plas/dras gebied en de Krommenieër Woudpolder. De Gemeenteraad van Zaanstad heeft hierover een positief besluit genomen. De procedure kon gestart worden en inmiddels zijn alle vergunningen verleend. Er kan dus gebouwd gaan worden.

De planning ten aanzien van realisatie is 2022.

Het Bestuur van de Krommenieër Woudpolder