Verslag werkochtend op 1 december 2022 van de werkgroep Ham en Crommenije

De werkzaamheden op C169 konden door omstandigheden niet doorgaan, maar gelukkig gaat het met Jaap van Harlingen weer goed en kan de planning gewoon doorgaan…. Echter, nu is Edwin Kapitein de afwezige. Vanuit de groep van harte beterschap!

Het leek anders wel voorjaar! Heerlijk fris weer met een zonnetje, kortom goed weer om buiten bezig te zijn. De opkomst was groot, in totaal met zo’n 20 personen. Onder leiding van de 2 SBB-collega’s van Edwin Kapitein werd er hard gewerkt in de oeverlanden van de Ham en Crommenije.

 

 

Het riet werd bij elkaar geharkt en door de ‘prikkers’ en dragers naar de zijkanten gebracht.  Het is goed om te zien hoeveel werk er verricht kan worden als je met genoeg mensen bent.

 

 

Tussen de werkzaamheden door is het ook tijd voor koffie met wat lekkers erbij.

 

In eerste instantie denk je, dat redden we nooit, maar dan opeens is het al klaar en ook nog ruim op tijd. Er was nog genoeg tijd over dus we zijn weer op de fiets gestapt en teruggereden voorbij de Rodenburghoeve naar een bosje aan de linkerkant van Busch en Dam. Op het terrein was een strook gerooid en de bedoeling was om een begin te maken met het vormen van een houtwal van die stukken hout en takken die niet afgevoerd moesten worden. Bijgaande foto’s spreken voor zich.

 

 

 

 

Na afloop lieten we ons de lunch goed smaken, zoals altijd weer uitstekend verzorgd door Anemoon.

 

Sonja van Wijnen/3 december 2022.

#Krommenie #kwp #krommmenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #stichtingkrommenieerwoudpolder

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 1 december 2022

De werkochtend van 1 december gaat door! Met dank voor alle beste wensen laat Jaap van Harlingen weten dat de werkochtend gewoon doorgaat zoals gepland en dat hij het geheel vanaf de zijlijn zal coördineren.

Wil je meedoen? Laat het dan z.s.m. weten aan Anemoon van Harlingen (harli025@gmail.com)  zodat Edwin Kapitein (de boswachter) kan inschatten hoeveel er gemaaid kan worden.

 

Sonja van Wijnen/22 november 2022

Geen werkzaamheden op C169 op 18 en 19 november 2022

De werkzaamheden op C169 kunnen helaas niet doorgaan vanwege persoonlijke omstandigheden van Jaap van Harlingen. De gevolgen voor de werkochtenden die nog gepland staan (1 december, 5 januari en 9 maart) zijn op dit moment nog niet bekend maar zodra er hierover meer bekend is zullen we het via de gebruikelijke kanalen laten weten.

 

Sonja van Wijnen/17 november 2022

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 19.11.2022 – aanvulling voor 18.11.2022

Beste natuurwerkers,

Op vrijdag 18.11 a.s. willen we gaan maaien op C169.

Daarvoor zoeken we:
– maaiers voor de 1-assige motormaaier
– maaiers voor de bosmaaier (al dan niet met eigen maaier)
– enkele harkers

We starten om 8.30 uur met koffie/thee/koek op Uitweg 30.
Na afloop eenvoudige lunch.

Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) meedelen of we op je kunnen rekenen).

Neem je zelf een bosmaaier met toebehoren mee, laat dat weten.

Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/13 november 2022

Verslag natuurwerkdag zaterdag 5 november 2022

Landschappen.nl organiseert al 20 jaar de Natuurwerkdag, hier vind je meer informatie https://www.natuurwerkdag.nl/organisatie. Locatie de Oeverlanden van de Crommenije is dit jaar gekozen voor de werkzaamheden. Hoe populair het gebied was bleek wel uit het feit dat de 24 beschikbare plekken al heel snel vol waren.

 

Uiteindelijk verzamelden zich rond 8.30 uur 23 personen op de Rodenburghoeve, naast de bekende gezichten uit de werkgroep Ham en Crommenije ook een aantal nieuwe gezichten.
De koffie en thee met wat lekkers werd genuttigd waarna de hele groep zich opstelde voor de groepsfoto.

 

Hierna stapte iedereen op de fiets. Op de locatie aangekomen gaf de boswachter, Edwin Kapitein, uitleg over de werkzaamheden; het gemaaide riet diende bij elkaar geharkt te worden en daarnaast moest er een nieuw pad gemaakt worden ter vervanging van het oude. Het oude pad is vrijwel onbegaanbaar geworden. Dit komt doordat de wortels van de zo’n 30 jaar geleden gekapte bomen zijn weggerot zodat de bodem niet meer stevig is. Op een flink aantal plaatsen zak je er nu doorheen en aangezien er het komende jaar weer excursies georganiseerd gaan worden moest er een nieuw pad gemaakt worden. Dankzij de Natuurwerkdag kon deze klus grotendeels geklaard worden.

 

Natuurlijk is er de wens dat dankzij deze Natuurwerkdag nieuwe mensen zich gaan aansluiten bij de werkgroepen Ham en Crommenije en werkgroep Krommenieër Woudpolder. Op bijgaande foto’s is te zien dat er hard werd gewerkt.

 

 

Natuurlijk was er ook tijd voor een praatje en een rustpauze met koffie/thee en koek.

Aan het einde van de ochtend werd het pad officieel geopend, bij gebrek aan een lint en een schaar voldeed in dit geval een dunne tak en een takkenschaar.

Vervolgens werd alle gereedschap weer verzameld, als ook de geoogste zaailingen. Deze jonge boompjes worden gedoneerd aan het project www.meerbomen.nu.

Moe en voldaan vervolgens terug naar de Rodenburghoeve voor een uitstekende lunch van soep en broodjes verzorgd door Anemoon van Harlingen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, er is een hoop werk verricht, de sfeer was goed evenals het weer.

Sonja van Wijnen/7 november 2022

#natuurwerkdag #5november #natuurwerkdag5november #kwp #krommenieerwoudpolder #staatsbosbeheer #meerbomennu

Oproep werkochtend Ham en Crommenije 19.11.2022

Op landje C169 heeft het mooie zomerweer gezorgd voor een enorme groei van het riet. Er wacht ons een geweldige klus om dat eraf te krijgen. Hiervoor hebben we het weekend van 18, 19 en 20 november uitgetrokken.

Op vrijdag 18.11 beginnen we met het maaiwerk. Ook kunnen we dan enkele harkers gebruiken. Hiervoor volgt nog een aparte oproep. Het meeste werk moet echter op zaterdag 19/11 gebeuren. We hopen dan met zo’n 20 man/vrouw aan de slag te gaan. Wil je aan Anemoon (harli025@gmail.com) doorgeven of we op die dag op je kunnen rekenen?

Jaap van Harlingen

Sonja van Wijnen/9 november 2022

 

Verslag Najaarsbijeenkomst 2022 voor donateurs en belangstellenden in Buurtcentrum de “Pelikaan” dd 13 oktober 2022

Han Nool opent de bijeenkomst en heet iedereen, zo’n 20 personen, welkom. Helaas was het door de Corona niet mogelijk om de afgelopen 2 jaar bij elkaar te komen maar gelukkig is het nu weer mogelijk. In de tussentijd zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest. Jaap van Harlingen is afgetreden en opgevolgd door Han Nool. Nieuw lid is Han Klooster met als taak coördineren van de werkgroep.

De doelstelling van Stichting is het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder. Hiervoor hebben we groot succes geboekt met het fietspad dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Jan Kerssens heeft hierbij wel als kanttekening dat dit betekende dat een fors aantal donateurs vervolgens afgehaakt is. Weliswaar is de dreiging van een doorsnijding van onze mooie polder nu van de baan toch dienen wij onverminderd alert te blijven. Han Nool noemt een aantal aandachtspunten van de Stichting:
1. NNN status. De Stichting heeft een verzoek ingediend voor een NNN status, dit zal de polder meer bescherming bieden. Het verzoek is afgewezen op grond van het feit dat de Stichting geen eigenaar is en dus geen verzoek kan indienen. Willem Rol suggereert een zienswijze in te dienen.
2. Aanwezigheid bij bijeenkomst omgevingsvisie 2040 van de Gemeente Zaanstad.
Gemeente Zaanstad heeft te kennen gegeven groengebieden rondom Zaanstad niet te zullen bebouwen, binnenstedelijk komen er 20.000 woningen.
3. Bureau Natuurlijke Zaken, verbonden aan Landschap Noord-Holland heeft een rapport uitgebracht dat in lijn ligt met de doelstelling van de KWP. In het rapport wordt gemeld dat de polder van “ongeschonden schoonheid is”. De polder is BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) met kernkwaliteit habitat voor weidevogels.

 1. Langs de Haansloot is een nieuwe pachter gekomen die vervolgens het perceel heeft ingezaaid met raaigras en timothee. Dit is eiwitrijk en goed voor de melkproductie maar slecht voor de biodiversiteit en dus voor het weidevogelbestand. Han Nool heeft een brief gestuurd aan wethouder Wessel Breunesse om hem hierover te informeren. Vervolgens is er een bijeenkomst geweest met onder meer de desbetreffende pachter, hij heeft een liberaal pachtcontract en dan zou dit toegestaan zijn. De pachtvergunningen lopen over het algemeen door zonder tegenbericht. De pachter geeft aan dat de bestaande zaden nog aanwezig zijn, maar de Stichting vraagt zich af in hoeverre deze zaden tot ontwikkeling kunnen komen.
  5. De aanpak rietderg Haansloot en Indijk heeft al enige tijd onze volle aandacht. Op dit
  moment gaat Landschap Noord-Holland een offerte maken daarbij rekening houdend dat de werkgroep assistentie gaat verlenen. De uitvoering wordt bemoeilijkt door het slecht begaanbare terrein, zware machines zakken erin weg. Ook dienen de omwonenden nog geïnformeerd te worden door de Gemeente Zaanstad. Han Nool zet uiteen waarom de bomen moeten verdwijnen: Het is een Bijzonder Provinciaal Landschap, hier passen geen bomen in. Bomen trekken predatoren aan (roofvogels) die vervolgens schadelijk zijn voor de weidevogelstand. Bomengroei staat de ontwikkeling van kruidenrijk rietland en veenmosrietland in de weg
 2. Werkzaamheden in de polder
  Op de volgende plekken is de Stichting werkzaam:
  Plas-dras gebied nabij de Noorderham, Landje C169, Perceel achter kerk van Krommeniedijk, Hondebos derg, Laars van Rodenburg

Vanuit de vergadering wordt er een vraag gesteld over het bord te koop in het weiland. Han Nool antwoord hierop dat het een statement is i.v.m. de stikstofplannen van de regering.

Ook wordt er gevraagd naar de status van het platform. Han Nool: dit is in ontwikkeling, het wachten is nog op een nieuwe tekening. Men vreest voor meer overlast van jongeren die er gebruik van gaan maken. Han Nool benadrukt dat dit niet kan vanaf de waterzijde, er komt een balk zodat aanmeren niet mogelijk is. Bovendien wil Staatsbosbeheer een verlandingsstrook gaan aanleggen. Dit houdt in dat er 10 meter uit de kant een schoeiing wordt aangelegd. Deze schoeiing zal ook de bootjes tegen gaan houden.

Jan Kerssens neemt het woord over met uitleg over de financiën. Een stichting heeft geen leden, dus is er ook geen kascommissie maar desondanks wil hij graag inzicht geven over het gevoerde financiële beleid. De terugloop van het aantal donateurs is duidelijk te zien in de financiële positie. Als voorbeeld geeft hij dat de jaarlijkse bankkosten alleen al dienen te worden opgebracht door 15 donateurs. Andere inkomsten is de subsidie van € 150 als bijdrage voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Aan de andere kant zijn er uitgaven voor de aanschaf van de jassen van Landschap Noord-Holland. Deze uitgaven worden in de nieuwe jaarcijfers verwerkt. Tot slot merkt Jan Kerssens op dat de FB groep op dit moment bestaat uit 503 leden, dit staat totaal niet in verhouding tot het aantal donateurs. Sonja van Wijnen vult aan met de opmerking dat nieuwe FB aanmelders een wervend welkomstbericht krijgen, dit heeft tot nog toe geen enkele extra donateur opgeleverd Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de Stichting meer bekendheid zou kunnen geven in de media.
De juryleden van de gehouden Fotowedstrijd bestaande uit Yvonne Sanders, Gerard Span en Jan Kerssens hebben een keuze gemaakt uit 19 ingezonden foto’s van wisselende kwaliteit. Na overleg is er gekozen voor de foto van de grutto van John Jak en als winnaar de foto gemaakt door een drone van René Eenhoorn.
Rob Koeman van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is uitgenodigd voor een lezing over de Natuur in de polder Westzaan. De polder Westzaan bestaat uit drie deelgebieden, de Reef, het Westzijderveld en het Guisveld. Rob geeft een boeiende presentatie en de presentatie omvatte veel informatie over de flora en fauna in het gebied, teveel om te noemen in een bestek van een paar regels. In plaats daarvan een verwijzing op het internet: https://www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland/polder-westzaan

De bijeenkomst wordt gesloten door Han Nool met een woord van dank voor de aanwezigheid.

 

Bestuur KWP/oktober 2022

 

 

#Najaarsbijeenkomst 2022 #Najaarsbijeenkomst #Krommenieër Woudpolder #Fotoclub Zaanstad

NACHT VAN DE NACHT IN DE RODENBURGHOEVE – Zaterdag 29 oktober 2022

 Marsmannetjes kijken? Of, een stuk waarschijnlijker, naar de ringen van Saturnus of naar de grote, rode vlek van gasreus Jupiter? Met een beetje geluk gaat dat lukken: tijdens de Nacht van de Nacht, zaterdag 29 oktober, staan Jupiter, Saturnus en Mars die avond aan de hemel en opent De Rodenburghoeve de deuren van kantine en stal voor een gevarieerd sterrenkijkprogramma voor jong en oud.

 

Ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht! Op de avond dat de wintertijd ingaat, geeft Vrijwilligersgroep De Cormmenije, in samenwerking met Sterrenwacht Vesta, gehoor aan de oproep van de landelijke Natuur- en Milieufederaties om een ode aan de nacht te brengen. Onder het motto ‘licht uit, sterren aan’ zijn er in kantine en tussen de hooibalen van een van de stallen van Boerderijcamping De Rodenburghoeve diverse astronomielezingen, is er een infostand van Sterrenwacht Vesta en wordt er anderhalf uur uitgetrokken om buiten, in het pikkedonker van de polder rond de hoeve, met sterrenkijkers naar de sterren te kijken: ja, een ware “starwalk”.

In kort bestek het programma: inloop vanaf 18.30 uur, om 19.00 uur gevolgd door een lezing van amateurastronoom Maarten Breggeman over de (acht) planeten van ons zonnestelsel, waarbij Jupiter, Saturnus en Mars centraal zullen staan. Dan, na een korte pauze, neemt Sidney Strangmann van Sterrenwacht Vesta het stokje over voor zijn voordracht-met-lichtbeelden. Ten slotte, vanaf 20.45 uur richten we ons blik op de sterrenhemel boven de Uitgeesterbroekpolder; sterrenkijkers zijn aanwezig tijdens deze “wandeling tussen de sterren”, een verkenning van het nachtelijk firmament met behulp van de Starwalk 2-app.

 

De Nacht van de Nacht is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement met activiteiten op 350 plaatsen in Nederland en met meer dan 40.000 bezoekers. Reden te meer voor een bezoekje-bij-nacht aan de Rodenburghoeve, tussen de hooibalen in een van de romantisch verlichte stallen!

 

Nacht van de Nacht in de Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest/Krommeniedijk. Astronomielezingen en sterren kijken op zaterdag 29 oktober van 18.30-22.15 uur. Gratis entree, vooraf aanmelden is niet nodig; consumpties tegen contante betaling.

Korte impressie werkochtend 15 oktober 2022

Op zaterdag 15 oktober is er weer een werkochtend geweest op het perceel achter het kerkje van Krommeniedijk.

Voorafgaand is er op vrijdag gemaaid door Han Klooster, Han Nool en Wim Huisman. Hierbij een sfeerimpressie.

 

Sonja van Wijnen/23 oktober 2022

#krommenieerwoudpolder #krommenie #werkochtendkrommenierwoudpolder

Reglement Fotowedstrijd van de Stichting Krommenieër Woudpolder

Zoals beloofd volgt hierbij nadere informatie m.b.t. de fotowedstrijd:

De jury is inmiddels bij elkaar gekomen en heeft het volgende reglement vastgesteld:

 1. Iedere fotograaf levert maximaal 2 foto’s aan;
 2. Deze foto’s dienen de naam van de inzender te bevatten, bijvoorbeeld Jan Kerssens-1 en Jan Kerssens-2;
 3. De foto’s dienen in .jpg formaat aangeleverd te worden;
 4. Een resolutie van minimaal 6MP, (2000X3000 pixels) en geen sterk uitvergrote (gekropte) afbeeldingen;
 5. Foto’s dienen via WeTransfer.com aangeleverd te worden aan jkerssen@xs4all.nl
 6. Er zijn 3 prijzen beschikbaar;
 7. Prijswinnaars worden vooraf uitgenodigd voor de donateursbijeenkomst;
 8. Op de bijeenkomst maakt de jury bekend wie welke prijs gewonnen heeft;
 9. De Stichting Krommenieër Woudpolder mag de prijswinnende foto’s om niet op haar Facebook pagina en website plaatsen.

Jury fotowedstrijd Stichting Krommenieër Woudpolder

22 september 2022

 

#fotowedstrijd Krommenieer Woudpolder #Krommenieer Woudpolder #najaarsbijeenkomst