Steun onze Stichting, ook in 2021 met een financiële bijdrage

Krommenie, 12 februari 2021

Beste donateurs,

Ondanks dat het jaar 2020 voor velen een jaar is dat we snel willen vergeten, was er voor de Stichting Krommenieër Woudpolder toch een hoogtepunt: na zes jaar strijd hebben we ons voornaamste doel bereikt en zijn de plannen voor het fietspad langs de Haansloot afgeblazen. Het bestuur is er bijzonder trots op dat we dit hebben bereikt.

In eerste instantie zag het er naar uit dat we een juridisch traject in zouden gaan, dat heel veel geld zou kosten. Dat is gelukkig niet gebeurd en omdat ook de jaarlijkse donateursavond niet kon doorgaan, heeft het bestuur besloten om in 2020 niet actief om een donatie te vragen.

Intussen hebben zich in het bestuur een paar wijzigingen voorgedaan: Onze voorzitter Jaap van Harlingen heeft zich terug getrokken als voorzitter. Hij blijft samen met Bert Veneman op de achtergrond beschikbaar als adviseur.

Als nieuw bestuurslid hebben we Han Klooster kunnen verwelkomen. Echter, voor het bestuur kunnen we nog altijd versterking gebruiken, dus als het lot van de Krommenieër Woudpolder u ter harte gaat en u denkt een bijdrage te kunnen verlenen, meld u alstublieft aan.

 

Nu we de problematiek van het fietspad langs de Haansloot achter de rug hebben kunnen we ons als bestuur nog meer gaan bezighouden met de polder zelf en alles wat haar bedreigt: windmolens, ondergrondse kabeltrajecten, bodemdaling, enzovoorts.

Zodra de omstandigheden het weer toelaten, gaan we met de diverse werkgroepen weer aan de slag in de polder zelf. Hier hebben we materialen en machines voor nodig. Machines dienen gebruikt te worden door geschoolde vrijwilligers. Voor het volgen van cursussen op dit gebied willen we geld ter beschikking stellen. Ook willen we weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond in de Pelikaan gaan organiseren om uit te leggen waar we allemaal mee bezig zijn.

Daarom wil het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder u via deze weg weer vragen om onze Stichting in 2021 wederom te steunen met een bijdrage van (minimaal) € 10.

U mag uw bijdrage overmaken op Regiobank nummer NL88 RBRB 0917 9193 43 ten name van Stichting Krommenieër Woudpolder onder vermelding van ‘donatie 2021’.

Sommige donateurs dragen onze Stichting zo’n warm hart toe dat zij hun bijdrage al overgemaakt hebben. Zij kunnen het laatste deel van dit bericht negeren.

Mocht u nog geen donateur zijn, maar één van de ruim 360 volgers op Facebook, dan kunt u zich als donateur aanmelden via onze website https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/

Het Bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder,
Sonja van Wijnen
Han Nool
Han Klooster
Jan Kerssens

 

Uiteenzetting gang van zaken omtrent Project Fietspad Haansloot

De intentie voor een fietspad nabij de Haansloot dateert reeds van jaren geleden, zelfs van voor de oprichting van de Stichting Krommenieër Woudpolder op 11 februari 2015. Het Bestuur heeft zich sindsdien bezig gehouden met het volgen van de ontwikkelingen rondom dit beoogde fietspad. Daarnaast heeft de Stichting zich ingespannen om de doelstelling na te streven voor de bescherming van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder.
In Oktober 2019 heeft het Bestuur besloten om niet meer te wachten tot de procedures van start gaan maar in alle stilte de goed onderbouwde argumenten in een notitie op papier te zetten. Een verkorte notitie is gelijk verstuurd aan de wethouder. Eind februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder en betrokken ambtenaren. Na afloop van een bijna 2 uur durend gesprek belooft wethouder Breunesse de plannen in overweging te nemen maar voegt daar aan toe dat dit geen ja noch nee betekent. Wethouder Breunesse ontvangt daarop enige dagen later onze uitgebreide notitie. De notitie is te vinden op onze website: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2020/06/Document-de-KWP-in-verweer-tegen-verstoring_2-maart-2020.pdf
Niet alleen hebben wij uitgebreid de tijd gehad om onze argumenten naar voren te brengen ook is er diverse malen telefonisch contact geweest met de wethouder en is er zelfs tweemaal een fietstocht georganiseerd met respectievelijk wethouder Breunesse en Philip Peletier.
Een addendum is op 5 juni nagezonden aangezien de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV) vervangen gaat worden door de nieuwe Omgevingsverordening NH2020. Ook dit addendum is gebaseerd op feitelijkheden en onderbouwde argumentatie. Het addendum is ook te vinden op onze website: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-de-KWP-in-verweer-tegen-verstoring_5-juni-2020.docx.pdf.
Onze inzet; het uitspitten van honderden bladzijden aan informatie, het nazoeken op internet van allerlei informatie variërend van milieutechnisch, juridisch, financieel, natuurwaarden, gebruikte materialen tot onderzoeken van alternatieven voor het geplande fietspad is niet voor niets geweest. Het document is zorgvuldig bestudeerd door de betrokkenen en heeft (mede) geleid tot dit uitstekende resultaat.
Bijgaand het artikel zoals verschenen in het Noordhollands Dagblad.

Het project fietspad Haansloot is nu weliswaar gestopt en onze wens voor een Uitkijkplatform wordt wel uitgevoerd toch blijven er genoeg uitdagingen over. Te denken valt aan de bedreiging van de polder door aanleg van windturbines en/of zonneparken, verlaging waterpeil etc.
Er is reeds afgesproken met Wethouder Breunesse om in de toekomst de prettige en open communicatie op dezelfde voet voort te zetten.

Het Bestuur/ Oktober 2020

Project fietspad Haansloot gaat niet door

GOED NIEUWS*GOED NIEUWS* GOED NIEUWS*GOED NIEUWS* GOED NIEUWS*GOED NIEUWS*GOED NIEUWS*

Zojuist heeft het Bestuur vernomen dat het project fietspad Haansloot definitief niet doorgaat, het voorstel voor het realiseren van een Uitkijkplatform daarentegen wordt wel als project opgenomen. Zodra het Noordhollands Dagblad hierover heeft gepubliceerd zal het artikel hier verschijnen met een nadere uiteenzetting.
Nieuwe uitdagingen zullen ongetwijfeld volgen maar wij blijven onze doelstelling nastreven om de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder te beschermen.

Het Bestuur/oktober 2020.

Stopzetten werkochtenden

Op 13 oktober zijn de nieuwe corona-maatregelen bekend gemaakt. De tekst is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
Dit betekent dat gezelschappen buiten uit maximaal 4 personen mogen bestaan. Het Bestuur heeft daarop besloten tot nader order alle werkzaamheden stil te leggen.

Zodra de werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden wordt dit bekend gemaakt via de bekende kanalen; E-mail voor zover er al een e-mailadres bekend is, facebook en website.

We hopen jullie allemaal spoedig en gezond en wel in het veld te mogen begroeten

Het Bestuur

Besluit SBB werkochtenden

Beste natuurwerkers,

Als gevolg van de vanmiddag door de regering aangekondigde maatregelen inzake covid-19 zijn tot 25 oktober a.s. alle vrijwilligersactiviteiten afgelast.
Dat houdt o.a. in dat onze werkochtend morgen in de oeverlanden van de Crommenije niet doorgaat.

We houden jullie op de hoogte.

Groet,
Jaap van Harlingen

Verslag werkochtend 26 september 2020

Afgelopen zaterdag 26 september was de aftrap van het onderhoudsseizoen o.l.v. Han Nool. Vooraf was er uitleg over de Coronaregels; afstand houden, eigen gereedschap, gebruik handschoenen.
De dag ervoor was er op het perceel gelegen achter het kerkje van Krommeniedijk al gemaaid zodat we volop aan de gang konden met het bij elkaar harken van het riet. Het riet moest op een rij gelegd/geharkt worden (wiersen) zodat Klaas Rodenburg het met de trekker kan weghalen. Tussendoor was er tijd voor koffie met wat lekkers. De enthousiaste groep van 10 man/vrouw had de klus ruim voor 12 uur geklaard. Een welbestede zaterdagochtend met prachtig nazomerweer.
Voor de mensen die onbekend zijn met het soort werk dat gedaan wordt, hierbij ook een filmpje.
Sonja van Wijnen

Oproep werkochtend 1 oktober 2020

Beste natuurwerkers,

Naast de oproep van vrijdag jl. voor de werkochtend op 26 september (start bij kerk van Krommeniedijk) o.l.v. Han Nool, is er ook een werkochtend op 1 oktober bij de Crommenije (start Rodenburghoeve) o.l.v. Jaap van Harlingen. Wil je erbij zijn, geef je dan op via het email-adres harli25@gmail.com

Werkzaamheden in de Krommenieër Woudpolder

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Het onderhoudsseizoen in onze polder kan weer van start gaan. De eerste klus is het perceel achter de kerk van Krommeniedijk. Op vrijdag 25 september gaan we het riet maaien en op zaterdag 26 september moet het bijeen geharkt worden en op wiersen gezet.

Vervolgens wordt het door Klaas Rodenburg van het land gehaald. Door deze verschraling heeft zich inmiddels al veenmos ontwikkeld, een mooi resultaat. Graag wil ik jullie vragen een handje te helpen op deze zaterdag, je kunt je bij mij opgeven via de mail: h.nool@upcmail.nl.

We starten om 9.30 uur en de koffie drinken we bij het werkveld; hier kunnen we voldoende afstand houden

Met vriendelijke groet,
Han Nool

Verslag werkochtend 19 september 2020

19 september 2020 is de eerste werkochtend van het seizoen. Een groep van 14 man/vrouw is rond 8.30 uur present op de Rodenburghoeve. Gelukkig is het prachtig weer zodat de koffie buiten en op gepaste afstand i.v.m. de Corona regels, genuttigd kan worden. Gezamenlijk gaan we op weg naar de locatie. Het is even wennen in Corona tijd; afstand nemen en houden, ontsmetten van gereedschap, eigen handschoenen. Passende handschoenen worden uitgekozen en de namen worden erop gezet om verwisseling te voorkomen. Het gereedschap wordt uitgedeeld en iedereen kiest wat ze voor deze ochtend bij zich willen houden.
Al snel is iedereen aan het werk en het resultaat is al snel zichtbaar. Rond 10.30 uur is het tijd voor koffie en wat lekkers zodat er daarna nog even doorgewerkt kan worden. Tussendoor is er altijd tijd voor een praatje met elkaar of met de boswachter Edwin Kapitein.

Rond 11.30 uur is al het riet en ander maaisel verwijderd. Ook is er achtergelaten afval opgeruimd. Het gereedschap wordt opgeruimd en de groep gaat terug naar de Rodenburghoeve voor soep en broodjes , als altijd weer goed verzorgd.

Tot slot nog een aantal data om alvast in de agenda te zetten, de oproep voor deze data volgt nogmaals t.z.t.
1 oktober
7 november (Natuurwerkdag)
4 december
16 januari
5 februari
11 maart

Sonja van Wijnen