concept Beleidsplan

Concept Beleidsplan.

Oprichting

De Stichting Krommenieër Woudpolder is opgericht op 11 februari 2015.

Reden van de oprichting de Stichting was het groeiende besef bij omwonenden van de polder dat aandacht voor de polder gewenst was, dit naar aanleiding van de plannen van de gemeente Zaanstad om een deel van de Krommenieërpolder op te offeren voor een recreatief fietspad nadat een laarzenpad dwars door de polder was weggestemd.

Het belang van de natuurwaarden in en rond de directe omgeving van de polder moeten beschermd worden,
daarom is er toe over gegaan met dit doel een Stichting op te richten.

De Krommenieër Woudpolder fungeert als groene, natuurlijke long tussen Krommenie – Krommeniedijk , Uitgeest en is een Zaans historisch landschapsbeeld. Dit trekt met z’n veenweidegebied veel weidevogels (grutto, kievit, tureluur, etc.) aan en heeft de status van weidevogelkerngebied.
In de winter is het een belangrijke plaats voor de wulp, smient en watersnip. De polder kent in de agrariërs een onmisbare partner om open en weids te blijven en biedt de mogelijkheid tot “stille recreatie”: zoals kanoën, wandelen, fietsen, schaatsen en vissen.

Doelstelling

De Stichting heeft als doel het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het bijeenbrengen van fondsen;
– het overleggen en onderhandelen met (semi-)overheden en het aangaan van overeenkomsten in het belang van de doelstelling van de stichting;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Om de doelstellingen van de Stichting te bereiken heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor het voor de langere termijn, met een specifiek plan voor ieder jaar.

De grootte van het Bestuur (5 personen) en het aantal vrijwilligers voor het werk in het veld beperkt momenteel de reikwijdte van de mogelijkheden van de Stichting.
Het bestuur stelt zich daarom in eerste instantie in op de belangen van het gebied van de oorspronkelijke Krommeniërpolder en de rand daarom heen.

Wat wil de Stichting doen voor de Krommenieër Woudpolder?
– Visie ontwikkelen voor de toekomst van de polder (dit geldt vooral voor het deel in de gemeente Zaanstad, dus speciaal voor het deel van de Krommenieërpolder)
– Aandacht vragen voor zaken de polder aangaande bij verschillende overheden,
– Meedenken en praten over de toekomst van onze polder,
– Contact houden met andere natuurorganisaties,
– Positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in en rond de polder,
– Zelf mee werken aan het behoud van de natuur in en rond de polder

Huidige situatie

Sinds de oprichting van de Stichting is gewerkt aan het bepalen van de positie van de Stichting in al bestaande systemen.
Er zijn relaties gelegd met een aantal afdelingen van de gemeente Zaanstad (o.a. de wethouder, de afdeling Groen, en het Project bureau), met de Provincie Noord-Holland, met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) , met Landschap Noord-Holland (LNH), Staatsbosbeheer (SBB) en diverse organisaties die zich bezig houden met Veenweide gebieden en met andere betrokkenen. Er is door vrijwilligers gewerkt op verschillende percelen rond de polder, hoofdzakelijk met het maaien van riet en verwijderen van opslag.
Vanwege de nieuwe functie van het fort bij Krommeniedijk kan geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten die de vrijwilligersploeg van het fort genoten. Nu zijn de gereedschappen tijdelijk opgeslagen en wordt gebruik gemaakt van voorzieningen voor het veldwerk elders.
Er wordt kritisch gekeken naar plannen voor ontwikkelingen in en rond de polder, echter de gemeente Zaanstad maakt geen haast met de uitvoering van het raadsbesluit van 13 februari 2014 om in plaats van een laarzenpad een fietspad in de polder aan te leggen.

Beleidsplan Stichting voor de jaren komende jaren.

1) Uitbreiding bestuur: Er is behoefte het Bestuur met een aantal adviseurs uit te breiden om meer aandacht te geven aan de (algemene) bekendheid van de doelstellingen en het werk van de Stichting.

Nodig zijn:
– Vrijwilliger publiciteit (Plannen maker voor bekendheid Stichting),
– Vrijwilliger publiciteit (Onderhoud een netwerk met plaatselijke media),
– Vrijwilliger publiciteit (Presenteert en vertegenwoordigt de Stichting bij passende gelegenheden),
– Vrijwilliger fondsen werving (Zoekt mogelijkheden om inkomsten te vergroten),
– Uitbreiding van het aantal werkplekken en het aantal vrijwilligers voor het veldwerk.

2) Publiciteit: Met het opstellen van een beleidsplan en de publicatie daarvan verwacht het bestuur een grotere bekendheid van het werk van de Stichting te bereiken. De aan te stellen vrijwilliger(s) krijgen de benodigde hulpmiddelen om de informatie uit te dragen, zoals informatie panelen, flyers en aanmeldformulieren voor nieuwe donateurs.

3) Project voorbereidingen:
Om een goed beleid voor het in staat houden van de polder is gedegen kennis van de natuur, de geschiedenis en de eventuele toekomst van groot belang, daarvoor zullen cursussen en voordrachten worden gevolgd en worden gegeven, zowel in theorie als in de praktijk.
Er wordt een vervolg geven aan de cursus van Peter Mol (van het LNH) voor het opstellen van een beleidsplan voor perceel C 169, om daar ook in de toekomst gebruik te kunnen maken voor de Krommenieër polder.
Vrijwilligers kunnen voor het veldwerk bij het LNH cursussen volgen voor het gebruik van machinerieën, gereedschap en andere zaken, nodig voor het veilig werken in de natuur.
Het Bestuur volgt de ontwikkelingen betreffende de plannen van de gemeente Zaanstad voor de Krommenieër-polder en bereidt zich voor, om bij voorkeur met andere gelijkgezinde organisaties, tegenspel te geven aan bestaande en nieuwe plannen voor onze polder.

4) Veldwerk:
Het veldwerk in en aan de rand van de polder wordt voortgezet zoals afgelopen periode is opgezet, in overleg met betrokken eigenaren van de percelen en de gebruikers.
Er wordt gestreefd naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers, staf en locaties waarop gewerkt kan worden.
Voor het samenkomen van de vrijwilligers en de opslag van gereedschap wordt gezocht.
Wel is inmiddels een tijdelijk onderkomen gevonden in de kantine van boerderijcamping Rodenburg in Uitgeest.

5) Recreatie voorzieningen:
De gemeente Zaanstad en het Hoogheemraadschap hebben in 2006 een plan laten maken, genaamd “Waterplan Zaansblauw” waarin plannen worden ontvouwd en waarin gebieden aangewezen en plannen uitgewerkt worden voor het bevorderen van de recreatie in het gebied waar ook de Krommenieërpolder onder valt.
Het bestuur staat positief tegenover het recreëren in de polder, zolang dat geen negatieve invloed heeft op het welzijn van de polder. Er passen geen wandel- of fietspaden in de polder. Echter het meedenken over andere recreatie mogelijkheden heeft de aandacht.
Het plan voor een uitkijkpunt langs de Westdijk is daar onderdeel van.
Ook zal worden gezocht naar de mogelijkheid om een of meer permanente informatie panelen te plaatsen op de door recreanten bezochte plkken langs de polder.
6) Groen- en waterplan
Het “Groen- en waterplan”(2018) worden eerder plannen vervangen:
– het Groenstructuurplan (1991)
– het Waterplan Zaans Blauw (2006)

De voor de Stichting belangrijke informatie in dit plan wordt bestudeerd en onderzocht wordt welke zaken van
belang zijn voor onze polder.

7) Dit beleidsplan met de financiële onderbouwing zal worden geplaatst op de website van de Stichting en actueel gehouden worden.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit 5 personen:

Functie Naam bestuurslid Bestuurslid sinds Aftredend in
1 Voorzitter Kees Langewis 2015 2019
2 Secretaris Han Nool 2015 2020
3 Penningmeester Yvonne Valk 2015 2021
4 Jaap van Harlingen Lid 1 2015 2022
5 Bert Veneman Lid 2 2015 2018

De Stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.

Financiën

De inkomsten van de Stichting bestaan uit de door de donateurs betaalde bijdragen, uit bijdragen van andere organisaties en uit fondsenwerving.
De penningmeester maakt ieder jaar een begroting voor het volgende jaar, deze begroting wordt door het bestuur in de najaarsvergadering besproken en goedgekeurd.
Om de activiteiten van de Stichting te kunnen uitvoeren zal een financieel beleid worden gevoerd waarbij fondsen worden gezocht bij sponsors (langdurige ondersteuning), eenmalige mogelijkheden van bijzondere fondsen en door bijdragen van onze donateurs.

Het werven van gelden

Het aantal donateurs zal door de bekendheid van onze Stichting groeien en met het aantrekken van een vrijwilliger voor de fondsenwerving verwacht het Bestuur een bredere basis te kunnen vormen voor de plannen voor de Stichting.

Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting wil enig vermogen opbouwen om (juridische) bijstand te kunnen financieren als tegen besluiten van de overheid moet worden geprocedeerd.

Geldigheid beleidsplan

Dit beleidsplan is door het bestuur opgesteld voor komende 3 jaren, met als bijlage het plan voor 2018.
Het plan zal jaarlijks worden geactualiseerd voor volgende drie jaren vóór de vergadering met de donateurs.
Het beleidsplan wordt ieder jaar, samen met de begroting, aan de donateurs (en eventueel aan andere fondsverstrekkers) per mail toegezonden en op de site van de Stichting gepubliceerd.

Bijlage bij het beleidsplan voor het planjaar 2018

1) Uitbreiding bestuur:

Er zal worden gezocht naar een aantal nieuwe medewerkers:
– Vrijwilliger publiciteit (Plannen maker voor bekendheid Stichting),
– Vrijwilliger publiciteit (Onderhoud een netwerk met plaatselijke media),
– Vrijwilliger publiciteit (Presenteert en vertegenwoordigt de Stichting bij passende gelegenheden),
– Vrijwilliger fondsen werving (Zoekt mogelijkheden om inkomsten te vergroten),
– Uitbreiding van het aantal werkplekken en het aantal vrijwilligers voor het veldwerk.

2) Publiciteit:

Met gebruikmaking van de reeds bestaande hulpmiddelen zal meer bekendheid aan de activiteiten worden gegeven:
– Deelname aan de “markt” bij het 75 jarig jubileum van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
– Het publiceren van activiteiten in de lokale pers en op de sociale media.
– Bekendheid geven aan de “polder fietstocht”.
– Samen met de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek belangstellenden uitnodigen voor een “wintergasten” bezoek aan de polder.

3) Project voorbereidingen:

– Voor de vergadering met de donateurs in oktober wordt een spreker gevraagd om na de pauze een voordracht te geven over de natuur, de geschiedenis en de eventuele toekomst van de polder.
– Cursus beheer veenweidegebied.
– Opstellen van een beleidsplan voor perceel C 169, om daar ook in de toekomst gebruik te kunnen maken voor de Krommenieër polder.
– Het Bestuur volgt de ontwikkelingen betreffende de plannen van de gemeente Zaanstad voor de Krommenieërpolder en bereidt zich voor, om bij voorkeur met andere gelijkgezinde organisaties, tegenspel te geven aan bestaande en nieuwe plannen voor onze polder.

4) Veldwerk:

– Het veldwerk in en aan de rand van de polder wordt voortgezet zoals afgelopen periode is opgezet, in overleg met betrokken eigenaren van de percelen en de gebruikers.
– Er wordt gestreefd naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers, staf en locaties waarop gewerkt kan worden.
– Voor het samenkomen van de vrijwilligers en de opslag van gereedschap wordt gezocht, als
tijdelijk onderkomen wordt de kantine van boerderijcamping Rodenburg in Uitgeest gebruikt.

5) Recreatie voorzieningen:

– Het plan voor een uitkijkpunt langs de Westdijk wordt verder uitgewerkt.
– Er zal worden gezocht naar de mogelijkheid om een of meer permanente informatie panelen te plaatsen op de door recreanten bezochte plekken langs de polder.

6) Groen- en waterplan

– De voor de Stichting belangrijke informatie in dit plan wordt bestudeerd en onderzocht wordt welke zaken van belang zijn voor onze polder.

7) Financiële onderbouwing voor de activiteiten wordt onderzocht.

Aldus opgemaakt, maart 2018.

Voorzitter K. Langewis

Secretaris H. Nool

Help……

Stichting Krommenieër Woudpolder
Het is belangrijk dat er aandacht is en blijft voor de Krommenieër Woudpolder.
Daarom is de Stichting Krommenieër Woudpolder polder opgericht.
Het bestuur van de Stichting is op zoek naar aanvulling van onze vrijwilligers, zowel voor het bestuur als voor vrijwilligers die willen helpen bij het beheer van de polder.
Wij zoeken:
1) Hulp van iemand die ervaring heeft en relaties in de publiciteitssfeer.
Om voldoende invloed te kunnen uitoefenen voor een goed beheer van de polder is het van belang dat de Stichting meer bekendheid krijgt.
2) Uitbreiding van het aantal vrijwilligers die willen mee werken in de polder om riet en opslag te verwijderen.
Voel je wat voor dit uitdagende vrijwilligers werk?
Kijk op de site van de polder https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/
en neem contact op met onze secretaris, de heer Han Nool, 075 628449.

werkochtend 9 september 2017

Werkochtend van zaterdag 9 september

Deze werkochtend stond in het teken van boomopslag verwijderen uit de rietlanden van het plas-drasgebied bij de Noorderham.

Tussen 8.30 en 9.00 uur werd een ieder verwelkomd in de kantine van de Roodenburgcamping; wat een fantastisch onderkomen is er weer gevonden. Tijdens de koffie werd de buienradar veelvuldig geraadpleegd en de conclusie was “it giet oan”.

11 man/vrouw zijn bezig geweest om alle boompjes te verwijderen en het resultaat mocht er wezen, vrijwel alles is verwijderd

Wat het weer betreft het is praktisch droog gebleven, dat kon niet gezegd worden van de voeten, het water stond dusdanig hoog dat dit soms over de laarzen heen kwam.

Al met al weer een zeer nuttige ochtend geweest en na gedane arbeid was het goed lunchen in de kantine.

De catering was weer geweldig, met dank aan Anemoon en Yvonne.

Wilt u ook iets betekenen voor de natuur in onze omgeving, hou de berichtgeving in de gaten voor een volgend project.

Han Nool, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder

Jaarlijkse bijeenkomst

 

 

 

 

Op donderdag 5 oktober a.s. houdt deze Stichting zijn jaarlijkse bijeenkomst om alle donateurs en sympathisanten bij te praten over de ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder.

Belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond.

De aanvang is 20.00 uur en vindt plaats in buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185A te Krommenie.

Programma:

20.00 tot 20.45 uur
– De huidige stand van zaken betreffende de relatie met gemeente Zaanstad, werkoverleg met instanties en de eventuele aanleg van het fietspad.
– Contacten met onze donateurs en leden van werkgroep.
– Verantwoording financiën.
-Werkzaamheden door de Stichting in en om de polder.

Daarna: Beantwoording van vragen vanuit de zaal.

20.45-21.00. pauze

21.00-22.00 uur
Presentatie van Peter Mol, (Projectmedewerker vrijwilligersondersteuning van Landschap Noordholland)
Zijn thema zal zijn: Natuur KrommenieërWoudpolder van Europees belang; maar wat leeft en groeit er dan.

Website: www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl

 

Werkochtend

Beste vrijwilligers, donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder

In een eerdere aankondiging is er al aangegeven dat we op zaterdag 9 september a.s. werkzaamheden gaan verrichten in het plas-dras gebied van de Noorderham.

Het betreft met name boompjes verwijderen in de rietkragen.

Er is inmiddels een onderkomen gevonden en wel in de kantine van Boerderijcamping De Roodenburghoeve waar we bijzonder blij mee zijn.

Het programma is als volgt: om 8.30 uur ontvangst met koffie en koek op bovengenoemde lokatie, vervolgens naar het plas-dras gebied en rond 12.30/13.00 uur weer terug voor de lunch.

Er hebben zich inmiddels al een aantal mensen aangemeld maar gezien de werkzaamheden kunnen we nog wat man/vrouwkracht gebruiken. U kunt zich aanmelden via de e-mail: krommenie-polder@hotmail.com of telefonisch bij Kees Langewis 075-6284632.

Geef tevens aan of u gebruik wilt maken van de lunch.

Als niet alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden willen wij hier een vervolg aan geven op zaterdag 7 oktober.

Wellicht tot 9 september.

Met vriendelijke groet,

Han Nool, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder

Werkochtend(en)

Beste vrijwilligers, donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder

Velen onder u gaan nog op vakantie maar ik wil graag, voordat een ieder vertrekt onder de aandacht brengen dat er weer werkochtenden gepland zijn.

De werkzaamheden zullen mn plaatsvinden in het plas-dras gebied van de Noorderham.

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat er weer heel veel boompjes in de rietvelden tevoorschijn komen.

Deze moeten we bestrijden om te voorkómen dat dit ten koste gaat van de prachtige rietkragen.

Wij willen op zaterdagochtend 9 september hiermee beginnen en indien we niet alles hebben kunnen verwijderen evt op 7 oktober hier een vervolg aan geven.

U zult inmiddels wel gehoord cq gelezen hebben dat we geen onderkomen meer hebben bij Fort bij Krommeniedijk en zijn nu naarstig op zoek naar een andere locatie waar we koffie kunnen drinken en de lunch gebruiken.

Nadere informatie volgt.

Wij hopen dat u bovenstaande data alvast in de agenda noteert en u kunt zich aanmelden via de e-mail: krommenie-polder@hotmail.com of telefonisch bij Kees Langewis 075-6284632

Ik wens een ieder een goede vakantie en hopelijk tot 9 september.

Met vriendelijk groet,

Han Nool, coördinator werkgroep Krommenieër Woudpolder