Werkochtend 22 oktober 2016

Beste natuurwerkers,
Na de werkzaamheden op het land C169 staat het volgende project al weer te wachten.
Op vrijdag 21 oktober wordt het weiland in het plasdrasgebied bij de Noorderham gemaaid, wij willen de dag erna op zaterdag 22 oktober het maaisel op hopen gaan harken. Hiervoor hebben wij een flink aantal vrijwilligers nodig.
Aangezien we vorig jaar het verzoek kregen om ook in het weekend werkochtenden te organiseren hebben we deze dag geregeld.
Het programma is als volgt: om 9.30 uur verzamelen bij het toegangshek op de Westdijk, halverwege de ochtend hebben we koffie met koek en om 12.30 uur de afsluiting met een lunch in onze keet op het terrein van fort bij Krommeniedijk.
Aanmelding via de e-mail krommenie-polder@hotmail.com of bellen naar Han Nool 6284849.
Geef tevens aan of je gebruik maakt van de lunch, dit is belangrijk voor onze inkoop.
Kijk even in de agenda en leg deze dag vast om lekker in de natuur bezig te zijn en een mooi stukje natuur te behouden cq te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Han Nool

Fietstocht door het Oer-IJ Landschap

Op 10 en 11 september organiseert de werkgroep Uitgeest-Krommenie van de Stichting Oer-IJ een fietstocht. Onder leiding van een gids fietst u langs strandwallen, oeverwallen en kreken. Ook fietst u over middeleeuwse dijken in dit unieke landschap. De start is bij het Regthuysplein (naast de Hervormde kerk) in Uitgeest om 13.00u. De tocht duurt ongeveer 3 uur, er wordt regelmatig gestopt om u informatie te geven.

U kunt zich aanmelden bij: hnool@hotmail.com onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

NA DEZE TOCHT KIJKT U ANDERS NAAR HET LANDSCHAP.

Luister naar de rietzanger en ga mee over het Riettoppad in Westzaan

Luister naar de rietzanger en ga mee over het Riettoppad in Westzaan

Op zaterdag 17 september, a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een excursie over het Riettoppad (Euverenweg) te Westzaan.

Wandelend over het Riettoppad vertelt onze gids aan de hand het landschap hoe het 1000 jaar geleden er uitzag in de Zaanstreek. De wandeling gaat dwars door het moerasgebied van het Guisveld en via vlonders en bruggetjes komt u bijzondere flora en fauna tegen. Zo is het trilveen een bijzondere ervaring en hoort, maar ziet veel rietzangers.

Startlocatie is de parkeerplaats naast rotonde N515 en N246. Aanvang: 14.00 uur.
Houd u rekening met het weer en zorg voor waterdicht schoeisel en warme kleding. Honden zijn niet toegestaan.

Kosten zijn 4,– per persoon/kinderen 2,50 euro
Aanmelden kan via email excursieivnmk@gmail.com onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine Bok (veenbok@casema.nl), 06-53510374

Artikel verslag bijeenkomst 18 juni 2016

Verslag bijeenkomst “Stichting Krommenieër Woudpolder” 18 Juni 2016, boerderij de Witte Klaver.

Krommeniër Woudpolder, een veenweidegebied van Europees belang!

Dat de Krommenieër Woudpolder een mooie polder is en voor veel mensen een prachtig gebied werd zaterdag nog eens extra uitgelegd door Peter Mol, medewerker van Landschap Noord Holland.

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder had de donateurs van de stichting en andere belangstel- lenden uitgenodigd om in de stal van agrariër Willem Noom een lezing bij te wonen van Peter.

25 personen hebben deze dag veel informatie gekregen over de geschiedenis van de veenweidegebieden, waar de Krommenieër Woudpolder een onderdeel van is.

De Noord Hollandse veenweidegebieden zijn een overblijfsel van het menselijk ingrijpen in het veengebied.
Veen is geen bodem zoals zand of klei, maar een pakket dode plantenresten dat onder bepaalde omstandigheden in watergebieden is ontstaan, volgens de natuurwet, water wordt land en land wordt bos.
Vanaf 1000 na Christus zijn mensen vanuit Kennemerland (Uitgeest in ons geval) en vanuit het Gooi de veenkussens gaan ontwateren om er landbouwgrond van de maken. De hoger gelegen gebieden raakten bevolkter.
Er kwam daardoor behoefte aan meer voedsel, waarbij men uitweek naar de veengebieden.
Door de ontwatering zakte de bodem en werden de akkers te nat voor akkerbouw en gingen de boeren over op veeteelt. Zo zijn in de 14e eeuw de veenweidegebieden ontstaan.

Het gaat slecht met de weidevogels, oorzaken zijn in het algemeen de ontwikkelingen in de landbouw met waterpeilverlagingen, vroege maaidata, intensieve bemesting met drijf- en kunstmest, monotone grassoorten, zoals landen met alleen Engels raaigras en het verdwijnen van de begrazing.
Ook de groei van het aantal vossen en andere predatoren is zorgelijk.

De Krommenieër Woudpolder is als weidvogelgebied belangrijk (en uniek), en tevens ook voor overwinterende vogels, zeldzame planten, zoogdieren en insecten.

 • 50% van de grutto’s (rode lijstsoort) op de wereld en 70% van de Europese grutto’s broedt in Nederland, het aantal broedparen neemt echter dramatisch af.
 • 15% van de Europese kieviten broedt in Nederland, ook hun aantal is dramatisch afgenomen.
 • 20% van de Europese tureluren broedt in Nederland, de meeste broeden op IJsland.
 • 25% van de Europese scholeksters broedt in NederlandAndere vogels die in de polder voorkomen zijn de zomertaling (nu nog slechts 2 broedparen), kluut(zeldzaam), visdief, Van de slobeenden broedt 25% in Nederland.

Verder zijn er grondbroeders die voorkomen, zoals graspieper, gele kwikstaart.
Bij boer Al zijn nog veldleeuweriken aanwezig. Ook het aantal van deze vogels die op de rode lijst staan is drastisch verminderd. Als wintergasten worden gezien: watersnip, wulp, goudplevier, taling en smient. De kemphaan komt hier niet meer voor en ook de woudaap is uitgestorven. Waarom zijn die vogels hier? Om te eten, de laag waar zich het voedsel in bevindt is dun, het is dus niet moeilijk voor de vogels hier in de zachte grond eten te vinden.Er komen ook verschillende (bijzondere) zoogdieren in en langs de polder voor:

 • waterspitsmuis (staat op de rode lijst) houdt van schoonwater en duikt om aan voedsel te komen.
 • hermelijn, otter (tot 1960), bunzing, meervleermuis, dwergmuis (is oranje gekleurd, komt voor op terrein C169).
 • noordse woelmuis, (ook aangetroffen op C169) overblijver van de laatste ijstijd, komt alleen in Nederland voor, leeft hier al 150.000 jaar.
 • als bijzonder insecten zijn genoemd de grote beer en de argusvlinder.
 • aanwezige reptielen zijn de rugstreeppad (de schrik van de bouwwereld, staat op de rode lijst en komt in NH veel voor) en de veenmol (is een springhaan, die lang leeft als larf en maar een kort bovengronds leven heeft.

Na de lunch is een grondboring gedaan in de schapenwei naast het perceel C 169.

De verschillende lagen onder onze voeten zijn zichtbaar gemaakt, tot aan de kleilaag (oude wadafzetting) op 4 meter diepte.
Deze klei is ongeveer 5000 jaar gelden afgezet, waarna veenvorming heeft plaatsgevonden.

Wat zijn de bedreigingen voor de veenweidegebieden en dus voor onze polder, zijn o.a.:

 • te sterke onderbemaling.
 • recreatievoorzieningen (die zouden in principe niet in, maar langs de natuurgebieden moeten lopen.)
 • uitbreiding woning bestand.
 • geen of onvoldoende onderhoud. Ook voor een polder geldt dat er regels zijn, als er geen plan is welk onderhoud gewenst is om de polder te behouden, zoals beperking van de rietgroei en de groei van opslag.

In onze polder zorgen de agrariërs voor een belangrijk deel van het onderhoud.
Zij zijn echter beperkt in hun mogelijkheden, dus is het wenselijk dat vrijwilligers een deel van de onderhoudstaken op zich nemen. De stichting Krommenieër Woudpolder stelt zich als doel om het behoud en beheer van de polder te begeleiden.

IVN 12 juni 2016

Slootjesdag zondag 12 juni
“Wil jij weten wat er allemaal in de sloten leeft?’

Er zit veel leven in de sloot. Dat is met eigen ogen te zien tijdens Slootjesdag. Zo zie je met een beetje geluk schaatsenrijders over het water glijden. Bij het Ruiterhuys in Bakkum kunnen liefhebbers met een schepnetje aan de slag en de vondsten bespreken met deskundigen. Jong en oud kunnen kennismaken met waterdieren als poelslakken, stekelbaarsjes. IVN Midden Kennemerland (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en gemeente Castricum houden Slootjesdag op zondag 12 juni.

Het leven keert weer terug in de sloten en plassen. Dankzij de inspanningen van gemeenten en waterschappen wordt het oppervlaktewater beter beheerd en dat is te merken. Sloten en plassen zitten vol leven. Een sloot is feitelijk een klein ecosysteem. Dat systeem kan gemakkelijk worden verstoord. Daarom is goed waterbeheer van levensbelang. Dat geldt zowel voor de hoeveelheid water als voor de waterkwaliteit.
Doel van de Slootjesdag is aandacht te vragen voor het leven in de sloot, de waarde van schoon oppervlaktewater en de investeringen van de overheid om het oppervlaktewater schoner te krijgen. IVN organiseert door heel Nederland in het weekend van 11 en 12 juni diverse wateractiviteiten.
IVN laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven. Bezoekers kunnen ervaren wat de natuur betekent voor Nederland, én voor henzelf.
Ieder is van harte welkom op zondag 12 juni van 12.00-16.00 uur achter het Ruiterhuys, Heereweg 83, 1901 MC Castricum.

Bijeenkomst over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder

Beste donateurs en sympathisanten van de Stichting Krommenieër Woudpolder.

In de wandelgangen begrepen wij dat de benaming “cursus” een nogal officieel karakter heeft.
Niets is minder waar want op deze dag willen wij u juist op een informele wijze kennis laten maken met de natuur en het beheer van onze polder.

In samenwerking met natuurorganisatie Landschap Noordholland gaan we een bijeenkomst organiseren over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder.
Wilt u meer weten over het ontstaan van de polder, welke vogels en andere diersoorten hier leven of hebben geleefd, wat onze polder zo uniek maakt?
Dit is de kans om uw kennis te vergroten van het landschap om ons heen.

De cursusdatum is zaterdag 18 juni.

Lokatie: De boerderij van Willem Noom, ”De Witte Klaver”, Uitweg 3 te Krommenie

Het programma:
Van 10.00 uur tot 12.00 uur Theorie door Peter Mol van Landschap Noordholland.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de polder en welke diverse landschappen je kunt aantreffen.
Welke vegetatie en diersoorten vind je in deze landschappen.
Wat is de waarde van het natuurbeheer en hoe kunnen we de natuurwaarde vergroten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur lunch (deze wordt u aangeboden door de Stichting Krommenieër Woudpolder).

Van 13.00 uur tot 15.00 uur:
We gaan de polder in, mn het land C169 wordt bekeken. U kunt genieten van een prachtige vegetatie in het veenmosrietland (Kale jonker, Moerasandoorn en misschien zelfs Rietorchissen, Zonnedauw enz). Tevens krijgt u uitgelegd welke diersoorten zoals insecten, kikkers en vlinders hier zitten.
Er wordt ook een grondboring gedaan waarin we kijken hoe het landschap zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. We gaan terug naar 3000 voor Chr.

De cursus is kosteloos.
U kunt zich opgeven bij Han Nool. Tel: 075-6284849 of info@krommenieerwoudpolder.nl
Graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch.
Tijdens het praktijkgedeelte is het raadzaam om laarzen aan te trekken.

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die wat werkzaamheden willen verrichten in de Krommenieër Woudpolder om de natuurwaarde van de polder te verbeteren.
Als u graag in de natuur wilt zijn en tijd heeft dan kunt u zich via bovengenoemd telefoonnummer of e-mailadres aanmelden en daarbij graag aangeven of u in het weekend of door de week beschikbaar bent.
Deze werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen plaatsvinden.
Vanaf september tot maart.

Aanmelden cursus en werkochtend

Aan de donateurs en sympathisanten van Stichting Krommenieër Woudpolder

In samenwerking met natuurorganisatie Landschap Noordholland gaan we een cursus organiseren over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder.
Wilt u meer weten over het ontstaan van de polder, welke vogels en andere diersoorten hier leven of hebben geleefd, wat onze polder zo uniek maakt?
Dit is de kans om uw kennis te vergroten van het landschap om ons heen.

De cursusdatum is zaterdag 18 juni

Lokatie: De boerderij van Willem Noom,” De Witte Klaver”, Uitweg 3 te Krommenie

Het programma:
Van 10.00 uur tot 12.00 uur Theorie door Peter Mol van Landschap Noordholland.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de polder en welke diverse landschappen je kunt aantreffen.
Welke vegetatie en diersoorten vind je in deze landschappen.
Wat is de waarde van het natuurbeheer en hoe kunnen we de natuurwaarde vergroten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur lunch ( deze wordt u aangeboden door de Stichting Krommenieër Woudpolder)

Van 13.00 uur tot 15.00 uur
We gaan de polder in, mn het land C169 wordt bekeken. U kunt genieten van een prachtige vegetatie in het veenmosrietland ( Kale jonker, Moerasandoorn en misschien zelfs Rietorchissen, Zonnedauw enz). Tevens tevens krijgt u uitgelegd welke diersoorten zoals insecten, kikkers en vlinders hier zitten.
Er wordt ook een grondboring gedaan waarin we kijken hoe het landschap zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. We gaan terug naar 3000 voor Chr.

De cursus is kosteloos
U kunt zich opgeven bij Han Nool Tel: 075-6284849 of info@krommenieërwoudpolder.nl
Graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch.
Tijdens het praktijkgedeelte is het raadzaam om laarzen aan te trekken.

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan deze cursus.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die wat werkzaamheden willen verrichten in de Krommenieër Woudpolder om de natuurwaarde van de polder te verbeteren.
Als u graag in de natuur wilt zijn en tijd heeft dan kunt u zich via bovengenoemd telefoonnummer of e-mailadres aanmelden en daarbij graag aangeven of u in het weekend of door de week beschikbaar bent.
Deze werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen plaatsvinden.
Vanaf september tot maartCursus

Presentatie 14 april 2016

Beste mensen,

Op 14 april 2016 heeft het stichtingsbestuur een bijeenkomst georganiseerd in De Pelikaan.
De zaal was goed gevuld en er was voldoende discussie over de onderwerpen.

Onze presentatie geeft een overzicht van wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben en wat wij voor de toekomst willen realiseren.

De stichting heeft zich gerealiseerd dat wij ons doelen moeten stellen die over meerdere jaren verspreid worden. Denk hierbij aan het verbeteren van de polder naar zijn oorspronkelijke staat. Wij concentreren ons voorlopig op de polder tussen Krommenie en Krommeniedijk.

In overleg met onze partners, pachters, gemeente Zaanstad en Landschap Noord-Holland zijn wij tot de conclusie gekomen dat de polder wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Onze financiële positie is mede het gevolg dat we geen kosten voor het opmaken van de statuten behoefde te betalen aan notaris van Baal en een schenking van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
Wij hopen dat we het komende jaar wat meer donateurs aan ons kunnen binden voor de stichting.

Wij willen ook een werkgroep oprichten die arbeid willen verrichten ter verbetering van de polder. Hierbij denken wij aan personen die doordeweeks tijd hebben en/of die alleen op zaterdag beschikbaar zijn. U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

Jaap van Harlingen heeft een presentatie gehouden over het beheren van de Krommenieër Woudpolder. Hij heeft laten zien dat wanneer we niets doen dat de polder dan uiteindelijk uit een veenbos zal bestaan. Tevens heeft hij verteld over het OER-IJ.

Het Landschap Noord-Holland organiseert op 18 juni 2016 een algemene cursus voor het beheer in onze polder. Deze cursus is voor maximaal 18 personen toegankelijk. U krijgt hier binnen kort bericht over.

De gemeente Zaanstad gaat het gebied van de Noorderham herinrichten. Op de tekening van
dit gebied staat in het verlengde van de Glennstraat een dam getekend met een duiker. Als dit wordt gerealiseerd dan vragen wij ons af waarom moet er een fietspad aangelegd worden in de polder.

Tevens is Landschap Noord-Holland met een onderzoek bezich om te kijken hoe de Kievit pullen zich ontwikkelen in een droog of nat gebied. Waar vinden deze de meeste insecten. In onze polder zijn twee gebieden aangewezen die als referentie dienen en waar gecontroleerd wordt hoe de jongen zich ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder

Presentatie 14 april 2016 (PDF)

Verslag 14 april 2016 (PDF)

Zie jij wat ik zie? Hoor jij wat ik hoor…?

Beleef de natuur tijdens een spannende nachtexcursie

Op zaterdag 23 april a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland in samenwerking met Camping Geversduin een spannende excursie voor volwassenen en kinderen in en om de camping. Edwin Kapitein neemt jullie mee in het donker en leert jullie te ervaren hoe de nacht leeft en beweegt.

Zodra onze ogen gewend zijn aan de duisternis, kunnen we hele bijzondere ontmoetingen hebben met bewoners van de nacht. Sluipend door de nacht zal hij mooie verhalen vertellen over de vleermuizen, uilen, nachtvogels, maar ook over padden en kikkers. Met een beetje geluk krijgen we onderweg een concert te horen van de nachtegaal en de rugstreeppadden.

Dit is een excursie zonder verlichting, maar met spannende waarnemingen! Dus, laat je zaklamp maar thuis, trek warme, onopvallende en geluidsloze kleding aan.

Je kunt je aanmelden voor deze excursie bij de receptie van Duincamping Geversduin, Beverwijkerstraatweg 205, Castricum (info@campinggeversduin.nl onder vermelding van de excursie). We vertrekken om 20.30 uur vanaf de receptie. Kosten zijn 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen. Graag gepast geld meenemen.

Ga je mee op zoek naar de bosuil?

Avondexcursie

Op zaterdag 9 april a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland in samenwerking met Camping Geversduin een avondexcursie voor volwassenen en kinderen. Onder het motto “Ga je mee op zoek naar de bosuil?”, neemt Arend de Jong jullie graag mee de duinen in.

Tijdens deze excursie gaan we proberen om de bosuil te horen en te zien. Als de meeste vogels slapen, worden de uilen wakker en gaan ze op zoek naar voedsel. Dat doen ze niet alleen, want ook de vleermuizen en de houtsnip worden actief als het donker is. De bosuilen gaan dan op jacht naar eten voor zichzelf of voor hun jongen. Hij probeert zijn prooi te vangen door stilletjes op een tak te gaan zitten en loert naar beneden. Zodra hij iets eetbaars ziet bewegen stort hij zich op zijn prooi.

Als we goed luisteren en kijken, want in het donker zie je meer dan je denkt, komen we vleermuizen tegen en die gaan heel anders te werk. Zij vliegen de hele nacht om met hun echolocaties door de duisternis te horen waar insecten vliegen om deze dan op behendige wijze uit de lucht te vangen. Als het weer meezit kunnen we op deze avond vleermuizen opsporen met een speciale ‘batdetector’. Trek onopvallende, warme kleding aan en zorg dat de kleding niet te veel lawaai maakt, want dat verstoort de dieren. Een zaklamp mag mee, maar alleen aan op advies van de gids.

Je kunt je aanmelden voor deze excursie bij de receptie van Camping Geversduin, Beverwijkerstraatweg 205, Castricum (info@campinggeversduin.nl onder vermelding van de excursie). We vertrekken om 20.30 uur vanaf de receptie. Kosten zijn 4 euro voor volwassenen, 2 euro voor kinderen. Graag gepast geld meenemen.