Herhaalde oproep

Op vrijdag 13 november a.s. willen wij in de rietlanden van de Noorderham de laatste boompjes weghalen.

Bij de eerste aankondiging hebben weinig mensen zich aangemeld. We kunnen nog wat meer hulp gebruiken, dan is deze klus geklaard en hebben dit gebied aardig onder controle.

U kunt zich aanmelden bij Han Nool: tel 6284849, e-mail: secretariaat@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl.

Programma: 8.30-9.00 ontvangst fort bij Krommeniedijk met koffie en koek, vervolgens naar de Noorderham, we eindigen rond 12.00/12.30 uur met soep en broodjes in het fort.

Ga mee zaterdag 3 oktober en luister naar het wuiven van het riet over het ‘Riettoppad’ in Westzaan

Op zaterdag 3 oktober a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een excursie over het Riettoppad (Euverenweg) te Westzaan.

Wandelend over het Riettoppad vertelt onze gids aan de hand het landschap hoe het er 1000 jaar geleden uitzag in de Zaanstreek. Een gedeelte van het pad loopt langs de berm van de A8 en is daardoor zo warm dat je hier zelfs planten uit Zuid-Europa tegen kan komen. De wandeling gaat dwars door het moerasgebied van het Guisveld en via vlonders en bruggetjes kom je bijzondere flora en fauna tegen. Zo is het trilveen al een bijzondere ervaring op zich.

We starten om 10 uur bij de rotonde (N515 en N246) en lopen het pad heen en weer. Er is genoeg te beleven en te vertellen. De wandeling duurt ruim 1,5 uur. Houd rekening met het weer en zorg voor waterdicht schoeisel en warme kleding. Honden zijn niet toegestaan.

Kosten zijn € 3,50 per persoon. Aanmelden kan via email: excursieivnmk@gmail.com onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer.

Even een voorproefje?

Natuurwerkdag op
zaterdag 7 november 2015

U heeft altijd al een kijkje willen nemen in het unieke natuurgebied “de Oeverlanden van de Crommenije”?

Dan is dit uw kans om kennis te maken met dit gebied. Op 7 november is de landelijke Natuurwerkdag en kunt zich aanmelden voor werkzaamheden in de Oeverlanden van de Crommenije.

Aanmelding geschiedt alleen via de site www.natuurwerkdag.nl. U klikt op de provincie Noord-Holland en vervolgens zoekt u bij locaties “De Oeverlanden van de Crommenije”. Hier kunt u zich inschrijven. Tevens staat alle informatie vermeld.

Wacht niet te lang met inschrijven, want vol is vol. Wij zien u graag op 7 november!

Welk soort recreatie, en voor wie?

Al sinds 2006 zijn er publicaties geweest waarin gesproken wordt dat er voorzieningen in het noordelijk deel van de Zaanstreek gewenst zijn om aan de toenemende behoefte aan recreatie mogelijkheden te vergroten.

De vraag rijst natuurlijk welk soort recreatie en voor wie.

Vanwege de vele waterlopen is waterrecreatie voor de hand liggend.
De mogelijkheden om kanoroutes te volgen zijn gerealiseerd, ook voor het vissen en het schaatsen (als er voldoende ijs ligt) behoren tot de mogelijkheden waarbij geen schade aan het polder gebeuren wordt toegebracht.
Wel een probleem is het gebruik van het water door te snel varende boten.

De aanwezige doorgaande wandelroutes gaan nu langs de polder, evenals de doorgaande fietsroutes.
Aan die wandel- en fietsroutes rond de polder valt wel het nodige te verbeteren.
Behoefte bestaat er aan verbetering van de routes naar en van de omgeving van deze polder, de brug over de Nauernasche Vaart (Veerbrug) is te smal, en de zelfbedieningspont in de Nauernasche Vaart is alleen in het zomerseizoen beschikbaar.
Toeristische toegang tot het gebied rond de polder is verder eigenlijk alleen mogelijk via Busch (weg tussen de Provinciale weg en de Westdijk), een (te) smalle weg als toeristische route.

Buiten dat het bijzondere van deze polder beter vanaf de zijkanten bekeken kan worden is de recreatieve infrastructuur van dien aard dat eerst eens goed bekeken zou moeten worden welke voorzieningen nuttig en gewenst zijn voor er nieuwe zaken worden toegevoegd.

Het eerder voorgestelde “Boerenlandpad” was ook maar een deel van het jaar te gebruiken en het pad gaf géén aansluiting op al bestaande doorgaande wandelroutes.
Daarom is van dit “Boerenlandpad” plan af gezien en is vervangen met plannen voor voorzieningen langs het water aan de rand van de polder, dat het hele jaar toegankelijk zal zijn voor een breed publiek.
Er bestaat de vrees dat de aanleg van een (onnodig) fietspad de eerste stap naar een verdere openstelling van de polder wordt. In de recente visie op het Rosariumgebied wordt de mogelijkheid gegeven het “buitengebied” verder te ontsluiten.

Wat zou er op korte termijn te verwezenlijk zijn voor de lokale bevolking, als de regionale recreatie geen reële behoefte blijkt te zijn:

Voor de wandelaars:

 • Rond de Waterjuffer:
  • Zet het verharde pad dat nu langs de Vlusch loopt voort langs de waterkant bij de Waterjuffer tot aan de flat bij de Kervelstraat. Daar kan men dan oversteken en door het groen achter het zwembad weer terug lopen naar de Waterjuffer of doorlopen naar het Rosariumpark.
  • Langs de Haansloot staan al een aantal bankjes en er is het hele jaar door (ook tijdens het broedseizoen) gelegenheid de polder te bekijken.
  • Een voorhoging langs het water zou een mogelijkheid zijn om (ook in het broedseizoen) het leven in de polder te bekijken.
 • Langs de Westdijk:
  • De Krommeniese wandelaars hebben nu de mogelijkheid een rondje te maken, via Krommeniedijk óf rond de Ham.

Voor de fietsers:

 • In Assendelft West is een fietspad in voorbereiding, dat eindigt bij Busch en Dam. Door een fietspad langs de Busch in Krommenie ( langs het sportpark) aan te leggen kan een betere (doorgaande) verbinding met de Westdijk (fietspad) worden verwezenlijkt. Het enige vrij liggende fietspad op de noord-zuid route door Krommenie is langs de Provinciale weg, bij het treinstation kan men, via een vrij fietspad naar de Krommenieërpolder fietsen.
 • Via het fietspad langs de Zilverschoonlaan, Glennstraat en Shepardstraat kan men eenvoudig naar de Westdijk komen. Door deze route te kiezen zie je ook meer van de natuur langs de Ham.
 • In het overzicht van het regionaal Netwerk Fiets Zaanstad is ook een alternatieve route opgenomen n.l. via Padlaan, Zuiderhoofdstraat, Kerkplein, Heiligeweg en dan naar de Rosariumlaan.

De verwachting is dan ook dat in plaats van het openbreken van de polder gezocht moet worden naar verbetering van de bestaande mogelijkheden.
Dit kan o.a. door een aantal uitkijkplatforms langs de polder te plaatsen van waar men op een geringe verhoging over (maar buiten) de polder het hele jaar door het leven in de polder kan bekijken zonder die aan te tasten.

De stelling van de Gemeente Zaanstad dat veel bewoners (uit Krommenie of uit Zaanstad?) behoefte zouden hebben aan meer mogelijkheden om te recreëren in de Krommenieërpolder kan niet onderschreven worden door Krommenieërs/Krommeniedijkers.

Krommenie heeft al zoveel groen en twee parken, waar de laatste jaren veel in is geïnvesteerd en Krommeniedijk ligt midden in het groen.
Behoefte aan nieuwe paden is zover ons bekend daarom niet erg groot.

Verslag van de eerste werkochtend

Naar aanleiding van onze oproep via mail en Facebook hadden zich 16 mensen aangemeld om mee te helpen met het verwijderen van boompjes in de rietlanden langs de Noorderham.

We verzamelden ons in het Fort Krommeniedijk in overleg met Jaap van Harlingen van Landschap Noord-Holland. Jaap heeft een korte inleiding gegeven waarna Han Nool tekst en uitleg gaf over het doel van de stichting en deze ochtend. Het is een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer (toezichthouder en leverancier van het benodigde materieel) en de gemeente Zaanstad. Wij verrichten deze werkzaamheden omdat er onvoldoende mankracht is bij genoemde partijen.

Na de tekst en uitleg werden we in 2 groepen verdeeld die ieder een bepaald deel van de rietlanden voor zijn rekening nam. We hadden het geluk dat het mooi weer was en daardoor de stemming er in bleef ondanks het zware werk dat verzet moest worden.

We hebben veel kunnen doen. Jochem Rikse van Staatsbosbeheer was zeer tevreden met hetgeen we gedaan hebben. In het najaar willen wij verder gaan met onze werkzaamheden om de rietlanden verder schoon te krijgen. Buiten het verwijderen van de boompjes moet er natuurlijk nog meer gedaan worden maar dit zal steeds in samenspraak met Staatsbosbeheer en de gemeente Zaanstad worden uitgevoerd.

Uitnodiging van Staatsbosbeheer 23 maart

Vogeltellingen in de winter en in het broedseizoen zijn van belang om de ontwikkelingen van de vogelstand te kunnen volgen. Soms kan met de resultaten van deze tellingen het natuurbeleid worden bijgesteld.

Over dit onderwerp houden Staatsbosbeheer, de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en Sovon Vogelonderzoek Nederland binnenkort een speciale avondbijeenkomst. Met informatie, die u altijd al wilde weten!

De avond is niet alleen bedoeld voor leden van onze vogelbeschermingswacht, maar ook voor vrijwillige natuurwerkers, gidsen, weidevogel- en natuurbeschermers en andere geïnteresseerden.

De uitermate interessante avondbijeenkomst wordt gehouden:

 • op maandag 23 maart a.s.
 • in De Poelboerderij, Veerdijk 106, 1531 MB Wormer
 • aanvang: 20.00 uur

De koffie staat klaar!

Voor meer informatie, zie Wat u altijd al over tellingen wilde weten.