Verslag van de Natuurwerkdag door Team Betrekken bij Groen Landschap Noord-Holland

Verslag van de Natuurwerkdag door Team Betrekken bij Groen Landschap Noord-Holland: Peter Mol, Annika Langeveld, Nienke Kwikkel, Paul Vester, Wim Tijsen, Mariska van der Leij.

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen. In de brief ook een link naar een “filmpje”. Als je goed kijkt kan je een glimp opvangen van onze groep die dag. En natuurlijk de foto prominent linksboven aan de Nieuwsbrief.

Krommenie
9 november 2019

4e Nieuwsbrief na afloop Natuurwerkdag 2019

Natuurwerkdag 2019

In het kader van de Landelijke Natuurwerkdag op 2 november 2019 was dit keer Landje C169 aangemerkt om mee te doen.

19 personen hebben zich opgegeven om mee te doen en zij verzamelden zich om 8.30 uur bij het huis van Jaap van Harlingen. Na een kopje koffie met wat lekkers werd er koers gezet naar het perceel. Er is hard gewerkt aan onder meer riet harken en op de kanten zetten, bramenstruiken verwijderen, pitrus uitscheppen en een rietberg maken voor de bergeenden die hier in het voorjaar dankbaar gebruik van maken. Een regenbui van meer dan een uur zorgde voor een lange koffie/adempauze.

Circa 11 uur werd het weer droog en gingen de laarzen weer aan om nog ruim 1 ½ uur flink door te werken. De ochtend werd besloten met een uitgebreide lunch. De gehele catering werd weer uitstekend verzorgd door Anemoon, waarvoor hartelijk dank.

November 2019

Verslag Najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden in buurtcentrum “De Pelikaan” Krommenie dd. 15 oktober 2019

De aanwezigen, zo’n 23 personen, worden van harte welkom geheten door de voorzitter, Jaap van Harlingen. Hij geeft aan dat het thema van deze avond biodiversiteit zal zijn. Hierna neemt Han Nool het woord waarbij hij als eerste de doelstelling van onze Stichting naar voren brengt: het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder. Vervolgens deelt hij mede dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden; Kees Langewis (voorzitter) en Yvonne Valk (penningmeester) zijn afgetreden, nieuw in het Bestuur zijn Jan Kerssens (penningmeester) en Sonja van Wijnen (bestuurslid). Ook aftredend was Bert Veneman, hij blijft echter aan het bestuur verbonden in de functie van adviseur.
Lees verder

Jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt in buurthuis de Pelikaan de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder plaats.

Aanvang: 20.00 uur

Programma:

20.00 – 20.45 uur – Ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder

20.45 – 21.00 uur – Pauze

21.00 – 22.00 uur – Presentatie van Willem Rol, vrijwilliger landschapsbeheer, met als thema:

De natuur in de Krommenieër Woudpolder, van Europees belang!!!

U bent van harte uitgenodigd!

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder

Op de grens van Zaanstad en Uitgeest

In Wormerveer vindt op zondag 29 september een vaar- en wandelexcursie plaats met bijdragen van archeoloog Piet Kleij en geograaf Jaap van Harlingen.
De excursie begint om 9.30 uur aan het Noordeinde in Wormerveer.
Vanaf daar varen de deelnemers naar Erfgoedpark De Hoop aan het Uitgeestermeer. Ze keren tegen 16 uur terug bij het startpunt.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@rosa-zaanstad.nl.
Deelname is gratis.

Nieuwsbrief juni 2019

Waarom is de Krommenieër Woudpolder zo bijzonder?
Het meest simpele antwoord is; het is een veenweide en laagveen moerasgebied.
De polder is echter niet alleen belangrijk voor de natuur maar is ook belangrijk voor de omwonenden.
Door de natuur in de polder en het goed behouden landschap dat al bijna 1000 jaar oud is, leven de omwonenden in een hoog kwalitatieve omgeving met zeer hoge belevings- en recreatiewaarde.
Lees verder

Nieuwsbrief mei 2019

Op 27 februari 2019 heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden in buurtcentrum de Pelikaan in Krommenie. Niet alleen de Stichting Krommenieër Woudpolder is tegen de komst van het fietspad, maar velen met ons. Indien u het debat nog wil terugzien, hierbij de link die dan gevolgd dient te worden:

https://devolkstem.nl/page8.html

Door velen was het (niet) gewenste fietspad ingebracht als onderwerp, dit is ondergebracht in de algemene stelling “Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming”. Dat velen uitsluitend voor deze stelling kwamen getuige het feit dat men na dit onderwerp al snel de zaal verliet.

Hoewel er op dit moment nog geen verder nieuws te melden valt, wil de Stichting Krommenieër Woudpolder zich wel voorbereiden op de toekomst, maar dat kan niet zonder hulp van onze Donateurs en Facebookvrienden.

Nodig daarom al uw vrienden uit om lid te worden van onze Facebookgroep! In de toekomst willen wij via Facebook en Internet een ieder op de hoogte houden van hetgeen in de achtertuin van Krommenie gaande is en hoe meer mensen lid zijn van onze Facebookgroep hoe groter ons bereik zal zijn!

Daarnaast kunt u voor slechts €10.— per jaar donateur te worden. Een aanmeldformulier vind u hier:

https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/donateurs/

Het Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Mei 2019

Lagerhuisdebat

Op woensdag 27 februari heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden voor de inwoners van Zaanstad in buurthuis de Pelikaan in Krommenie.

Het debat is een idee van de Zaanse gemeenteraad. Zij willen graag weten wat er leeft en speelt onder inwoners. Ook wil de raad mensen die ze anders niet zien of horen op een andere manier bij het gesprek betrekken. De status van dit debat is dus niet meer dan ‘kennis nemen van….’.

Voorafgaand aan dit debat is op de website van de gemeente Zaanstad “PraatMee” veel gereageerd op de aanleg van het fietspad langs de Haansloot.

Lees verder

Motiemarkt

Aan de donateurs en belangstellenden van de Krommenieër Woudpolder.

Krommenie 16 december 2018

L.S.

Door omstandigheden is dit bericht veel te laat op de website gekomen. Excuus daarvoor.

Zoals U tijdens de bijeenkomst in de Pelikaan al is verteld heeft het bestuur van de Stichting tijdens de door de gemeenteraad georganiseerde “Motiemarkt” twee moties ingediend.

Motie 1 (kraam 2 tijdens de markt) was bedoeld om de beslissing van het College van B&W, genomen in 2015 om een fietspad langs de Haansloot aan te leggen, terug te draaien en om geen activiteiten in de polder te gaan uitvoeren.

Hoewel er veel aandacht van de raadsleden voor onze argumenten waren durfde alleen de vertegenwoordiger van DENK het aan om onze motie te steunen.

Een van de argumenten die naar voren zijn gebracht tegen het nieuwe fietspad is het feit dat er inmiddels een veilige fietsverbinding tussen de Rosariumlaan en de Westdijk is gekomen met de aanleg (door Zaanstad) van de duiker met fietspad aan het einde van Glennstraat.

Onze Motie 1 heeft het dus niet gehaald.

Motie 2 (kraam 3 tijdens de markt) was een idee van Jaap van Harlingen om geen fietspad aan te leggen langs de Haansloot maar om de recreanten die langs de Westdijk komen toch de polder en de Ham te laten zien op een (laag) platform met een informatie scherm in de bocht van de Westdijk.

Ook hier waren de raadsleden zeer in geïnteresseerd.

Aan het einde van de avond werd er geïnventariseerd en zijn twee “moties” door de raadsleden geselecteerd en meegenomen als voorstel voor het College van B&W.

De motie van kraam 6, “Zichtbaar maken van Zaans historisch erfgoed” keuze van 7 partijen (DENK, VVD, PvdA, D66, GL, PVV en ROSA) en onze motie 3, “Aanleg uitkijkpunt Westdijk Krommenie” keuze van 5 partijen, ROSA, PvdA, CU, GL en DENK.

Inmiddels is het voorstel voor het platform in de Zaanse begroting opgenomen, echter wel als deel van de aanleg van het fietspad.

Met onze inbreng heeft het bestuur nog een poging gedaan om de aanleg van het fietspad tegen te houden, echter de gemeente heeft (naar eigen zeggen) al veel in het plan geïnvesteerd en is er grote behoefte aan dit pad,zoals zou blijken uit onderzoek van Zaanstad. De aanleg van het fietspad gaat dus gewoon door.

Het bestuur van de Stichting beraad zich nu hoe er positief kan worden meegewerkt aan het ontwikkelen van het plan, maar ook om te blijven werken aan het vinden van mogelijkheden om het project bij te sturen (te stoppen).

Inmiddels is er weer een klankbordgroep bijeenkomst geweest waar nadere details over het ontwerp zijn besproken. De vertegenwoordiging van de Stichting vond in het algemeen dat het een acceptabel ontwerp is geworden en dat punten, door de Stichting opgebracht, in het ontwerp terug te vinden zijn.

De bruggen zijn schuin over het water getekend, zodat op- en afritten onder geleidelijke helling komen en er geen scherpe bochten te verwachten zijn.

Aan beide zijden van het pad, dat van een lichte constructie zal zijn, komt een sloot.

Het pad is van een “lichte”constructie en is iets verhoogd ten opzichte van het weiland.

De bestaande oevers blijven met een rietderg, zonder schoeiing!

Binnenkort zal de wijkmanager de omwonenden uitnodigen voor een informatie bijeenkomst.

En wat doet het bestuur van de Stichting?

Wij blijven alert op de ontwikkelingen en hopen u daar regelmatig van op de hoogte te houden.

Houdt in ieder geval onze website in de gaten, daar is ook de informatie vinden die is gebruikt voor onze presentaties op de Motiemarkt.

Voor al onze inspanning hebben wij de ondersteuning (ook financieel) nodig van onze donateurs om ons

Eventueel te kunnen laten bijstaan door deskundigen.

Op onze site kunt U vinden hoe men donateur kan worden en om te helpen om de polder “heel” te houden.

Namens het bestuur, H. Nool, secretaris.