Planning werkochtenden seizoen 2021/2022

De eerste werkochtend van het nieuwe seizoen is op 2 september 2021. Wil je ook helpen? We starten om 8.30 uur op de Rodenburghoeve met koffie/thee én koek en eindigen rond 13.00 uur met een heerlijke lunch van broodjes en soep. Aanmelden kan via het emailadres: harli025@gmail.com
De overige data zijn:
7 oktober
25 november
9 december
6 januari
3 maart
Daarnaast volgt er nog een planning voor werkochtenden bij de Noorderham en de kerk van Krommeniedijk. Tot slot, de datum voor de Natuurwerkdag is 6 november 2021.
Voor iedere werkochtend volgt er nog een aparte uitnodiging, maar zet dit lijstje alvast in je agenda!
 
PS: Uiteraard worden de geldende Coronaregels in acht genomen

Nacht van de vleermuis 2021 – 28 augustus 2021

PERSBERICHT

‘NACHT VAN DE VLEERMUIS’

Op boerderijen vervullen vleermuizen een nuttige functie: ze jagen op de vele insecten die op het vee afkomen. Tijdens ‘de Nacht van de Vleermuis’, zaterdag 28 augustus, in het gedimde licht in de stallen van De Rodenburghoeve en rond de boerderijcamping, zal het publiek dit fenomeen goed kunnen waarnemen. Met het blote oog óf met de aanwezige batdetectoren.

De ‘nacht’, die onder auspiciën staat van Staatsbosbeer Vrijwilligersgroep ‘De Crommenije’, begint om 20.00 uur in een van de stallen van de hoeve, met inachtneming van de coronaregels, met een lezing van vleermuiskenner en oud-onderwijzer Jan Boshamer. Jan is een van de deskundigen van Vleermuisopvang Noord-Holland en kan honderduit vertellen over deze fascinerende vliegende zoogdieren, onder vertoning van prachtige foto’s en illustraties. En dat is altijd een sfeervolle gebeurtenis, in de schemerachtige, warme beschutting van de stal, met het publiek gezeten op hooibalen (of stoelen). Bij uitstek ook geschikt voor de kids, die volop in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen.

Na een korte pauze rond de klok van 21.00 uur – koffie, thee, versnaperingen gaarne met contant geld betalen – zullen de toehoorders van de lezing zich opsplitsen in kleine groepjes, en worden uitgerust met batdetectoren die de ultrasone geluiden van de vleermuizen feilloos kunnen detecteren, voor een vleermuisjacht rond de biologisch-dynamische boerderij en de minicamping. Het hoge gepiep van grootoorvleermuizen, ruige dwergen, gewone dwergen, watervleermuizen; de kans is aanzienlijk dat ze allemaal worden waargenomen!

(Tijdens de pauze en de vleermuizenjacht is voor volwassenen het dragen van een mondkapje verplicht.)

Een interessante lezing gevolgd door de jacht naar de vleermuis die (en dat is onterecht: de beestjes zijn schuw en nuttig en drinken zéker geen bloed) een beetje een “eng imago” heeft: dat belooft een spannende avond te worden, voor jong en voor oud!

Nacht van de Vleermuis, lezing en excursie: zaterdag 28 augustus in de Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, Uitgeest/Krommeniedijk. Aanmelden via info@rodenburghoeve.nl of via 075-6211344. Aanvang 20.00 uur, gratis toegang (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

 

Steun onze Stichting, ook in 2021 met een financiële bijdrage

Krommenie, 12 februari 2021

Beste donateurs,

Ondanks dat het jaar 2020 voor velen een jaar is dat we snel willen vergeten, was er voor de Stichting Krommenieër Woudpolder toch een hoogtepunt: na zes jaar strijd hebben we ons voornaamste doel bereikt en zijn de plannen voor het fietspad langs de Haansloot afgeblazen. Het bestuur is er bijzonder trots op dat we dit hebben bereikt.

In eerste instantie zag het er naar uit dat we een juridisch traject in zouden gaan, dat heel veel geld zou kosten. Dat is gelukkig niet gebeurd en omdat ook de jaarlijkse donateursavond niet kon doorgaan, heeft het bestuur besloten om in 2020 niet actief om een donatie te vragen.

Intussen hebben zich in het bestuur een paar wijzigingen voorgedaan: Onze voorzitter Jaap van Harlingen heeft zich terug getrokken als voorzitter. Hij blijft samen met Bert Veneman op de achtergrond beschikbaar als adviseur.

Als nieuw bestuurslid hebben we Han Klooster kunnen verwelkomen. Echter, voor het bestuur kunnen we nog altijd versterking gebruiken, dus als het lot van de Krommenieër Woudpolder u ter harte gaat en u denkt een bijdrage te kunnen verlenen, meld u alstublieft aan.

 

Nu we de problematiek van het fietspad langs de Haansloot achter de rug hebben kunnen we ons als bestuur nog meer gaan bezighouden met de polder zelf en alles wat haar bedreigt: windmolens, ondergrondse kabeltrajecten, bodemdaling, enzovoorts.

Zodra de omstandigheden het weer toelaten, gaan we met de diverse werkgroepen weer aan de slag in de polder zelf. Hier hebben we materialen en machines voor nodig. Machines dienen gebruikt te worden door geschoolde vrijwilligers. Voor het volgen van cursussen op dit gebied willen we geld ter beschikking stellen. Ook willen we weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond in de Pelikaan gaan organiseren om uit te leggen waar we allemaal mee bezig zijn.

Daarom wil het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder u via deze weg weer vragen om onze Stichting in 2021 wederom te steunen met een bijdrage van (minimaal) € 10.

U mag uw bijdrage overmaken op Regiobank nummer NL88 RBRB 0917 9193 43 ten name van Stichting Krommenieër Woudpolder onder vermelding van ‘donatie 2021’.

Sommige donateurs dragen onze Stichting zo’n warm hart toe dat zij hun bijdrage al overgemaakt hebben. Zij kunnen het laatste deel van dit bericht negeren.

Mocht u nog geen donateur zijn, maar één van de ruim 360 volgers op Facebook, dan kunt u zich als donateur aanmelden via onze website https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/

Het Bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder,
Sonja van Wijnen
Han Nool
Han Klooster
Jan Kerssens

 

Uiteenzetting gang van zaken omtrent Project Fietspad Haansloot

De intentie voor een fietspad nabij de Haansloot dateert reeds van jaren geleden, zelfs van voor de oprichting van de Stichting Krommenieër Woudpolder op 11 februari 2015. Het Bestuur heeft zich sindsdien bezig gehouden met het volgen van de ontwikkelingen rondom dit beoogde fietspad. Daarnaast heeft de Stichting zich ingespannen om de doelstelling na te streven voor de bescherming van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder.
In Oktober 2019 heeft het Bestuur besloten om niet meer te wachten tot de procedures van start gaan maar in alle stilte de goed onderbouwde argumenten in een notitie op papier te zetten. Een verkorte notitie is gelijk verstuurd aan de wethouder. Eind februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder en betrokken ambtenaren. Na afloop van een bijna 2 uur durend gesprek belooft wethouder Breunesse de plannen in overweging te nemen maar voegt daar aan toe dat dit geen ja noch nee betekent. Wethouder Breunesse ontvangt daarop enige dagen later onze uitgebreide notitie. De notitie is te vinden op onze website: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2020/06/Document-de-KWP-in-verweer-tegen-verstoring_2-maart-2020.pdf
Niet alleen hebben wij uitgebreid de tijd gehad om onze argumenten naar voren te brengen ook is er diverse malen telefonisch contact geweest met de wethouder en is er zelfs tweemaal een fietstocht georganiseerd met respectievelijk wethouder Breunesse en Philip Peletier.
Een addendum is op 5 juni nagezonden aangezien de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV) vervangen gaat worden door de nieuwe Omgevingsverordening NH2020. Ook dit addendum is gebaseerd op feitelijkheden en onderbouwde argumentatie. Het addendum is ook te vinden op onze website: https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum-de-KWP-in-verweer-tegen-verstoring_5-juni-2020.docx.pdf.
Onze inzet; het uitspitten van honderden bladzijden aan informatie, het nazoeken op internet van allerlei informatie variërend van milieutechnisch, juridisch, financieel, natuurwaarden, gebruikte materialen tot onderzoeken van alternatieven voor het geplande fietspad is niet voor niets geweest. Het document is zorgvuldig bestudeerd door de betrokkenen en heeft (mede) geleid tot dit uitstekende resultaat.
Bijgaand het artikel zoals verschenen in het Noordhollands Dagblad.

Het project fietspad Haansloot is nu weliswaar gestopt en onze wens voor een Uitkijkplatform wordt wel uitgevoerd toch blijven er genoeg uitdagingen over. Te denken valt aan de bedreiging van de polder door aanleg van windturbines en/of zonneparken, verlaging waterpeil etc.
Er is reeds afgesproken met Wethouder Breunesse om in de toekomst de prettige en open communicatie op dezelfde voet voort te zetten.

Het Bestuur/ Oktober 2020

Project fietspad Haansloot gaat niet door

GOED NIEUWS*GOED NIEUWS* GOED NIEUWS*GOED NIEUWS* GOED NIEUWS*GOED NIEUWS*GOED NIEUWS*

Zojuist heeft het Bestuur vernomen dat het project fietspad Haansloot definitief niet doorgaat, het voorstel voor het realiseren van een Uitkijkplatform daarentegen wordt wel als project opgenomen. Zodra het Noordhollands Dagblad hierover heeft gepubliceerd zal het artikel hier verschijnen met een nadere uiteenzetting.
Nieuwe uitdagingen zullen ongetwijfeld volgen maar wij blijven onze doelstelling nastreven om de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder te beschermen.

Het Bestuur/oktober 2020.

Stopzetten werkochtenden

Op 13 oktober zijn de nieuwe corona-maatregelen bekend gemaakt. De tekst is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
Dit betekent dat gezelschappen buiten uit maximaal 4 personen mogen bestaan. Het Bestuur heeft daarop besloten tot nader order alle werkzaamheden stil te leggen.

Zodra de werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden wordt dit bekend gemaakt via de bekende kanalen; E-mail voor zover er al een e-mailadres bekend is, facebook en website.

We hopen jullie allemaal spoedig en gezond en wel in het veld te mogen begroeten

Het Bestuur

Besluit SBB werkochtenden

Beste natuurwerkers,

Als gevolg van de vanmiddag door de regering aangekondigde maatregelen inzake covid-19 zijn tot 25 oktober a.s. alle vrijwilligersactiviteiten afgelast.
Dat houdt o.a. in dat onze werkochtend morgen in de oeverlanden van de Crommenije niet doorgaat.

We houden jullie op de hoogte.

Groet,
Jaap van Harlingen

Verslag werkochtend 26 september 2020

Afgelopen zaterdag 26 september was de aftrap van het onderhoudsseizoen o.l.v. Han Nool. Vooraf was er uitleg over de Coronaregels; afstand houden, eigen gereedschap, gebruik handschoenen.
De dag ervoor was er op het perceel gelegen achter het kerkje van Krommeniedijk al gemaaid zodat we volop aan de gang konden met het bij elkaar harken van het riet. Het riet moest op een rij gelegd/geharkt worden (wiersen) zodat Klaas Rodenburg het met de trekker kan weghalen. Tussendoor was er tijd voor koffie met wat lekkers. De enthousiaste groep van 10 man/vrouw had de klus ruim voor 12 uur geklaard. Een welbestede zaterdagochtend met prachtig nazomerweer.
Voor de mensen die onbekend zijn met het soort werk dat gedaan wordt, hierbij ook een filmpje.
Sonja van Wijnen