Jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt in buurthuis de Pelikaan de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder plaats.

Aanvang: 20.00 uur

Programma:

20.00 tot 20.45 uur: – Ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder

20.45-21.00 uur : – pauze

21.00-22.00 uur; – Presentatie van Willem Rol, vrijwilliger landschapsbeheer, met als thema:

De natuur in de Krommenieër Woudpolder, van Europees belang!!!

U bent van harte uitgenodigd!

Het bestuur van de Stichting Krommenieer Woudpolder

Op de grens van Zaanstad en Uitgeest

In Wormerveer vindt op zondag 29 september een vaar- en wandelexcursie plaats met bijdragen van archeoloog Piet Kleij en geograaf Jaap van Harlingen.
De excursie begint om 9.30 uur aan het Noordeinde in Wormerveer.
Vanaf daar varen de deelnemers naar Erfgoedpark De Hoop aan het Uitgeestermeer.
Ze keren tegen 16 uur terug bij het startpunt.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@rosa-zaanstad.nl.
Deelname is gratis.

Nieuwsbrief juni 2019

Waarom is de Krommenieër Woudpolder zo bijzonder?
Het meest simpele antwoord is; het is een veenweide en laagveen moerasgebied.
De polder is echter niet alleen belangrijk voor de natuur maar is ook belangrijk voor de omwonenden.
Door de natuur in de polder en het goed behouden landschap dat al bijna 1000 jaar oud is, leven de omwonenden in een hoog kwalitatieve omgeving met zeer hoge belevings- en recreatiewaarde.

Net als alle waardevolle natuur is ook die van de Krommenieër Woudpolder van vele kanten bedreigd. Het voortbestaan van de unieke waarden van de polder hangt af van een juist beheer.

Uitblijven van goed beheer; verbossen van rietoevers en rietlanden
Rietoevers die niet regelmatig gemaaid worden, of waarin opschietende bomen en struiken niet tijdig worden uitgedund, ontwikkelen zich volgens overal geldende natuurwetten in ‘no time’ tot bos.
Behalve dat dit het uitzicht op de open polder zou wegnemen, zou dit ook de soortenrijkdom enorm aantasten en veranderen de soortenrijke rietlanden en oevers in soorten arme elzensingels en bosjes. Door die bosjes zullen ook de weidevogels verdwijnen, net als de Noordse woelmuis.

Bedreigingen van de polder
– Bebouwing.
Steeds vaker duiken er plannen op om de open veenweidegebieden voor bebouwing te gaan gebruiken..
– Te intensieve veeteelt (vermesting, verdroging, te vroeg maaien, dempen van oude sloten, verdwijnen bloemrijke graslanden).
Door de snelle en ingrijpende veranderingen in het agrarisch beheer dreigt veel van de natuur verloren te gaan.
– Verdwijnen van de agrarische activiteiten, geen goede optie.
Veenweiden en hun bewoners zijn in hun voortbestaan sterk afhankelijk van een juist agrarisch gebruik.
– Verstoring door recreatie,
Zoals fiets- en wandelpaden door weidegebieden, vliegeren en spelen met drones en loslopende honden.
– Doorgaande inklinking door onderbemaling.
Verdroging is een van de belangrijkste bedreigingen van de natuurwaarden in de polder.
– Ondermaling
De veenlaag verdwijnt, wat een verlies is voor alle bijzondere soorten, te vergaande inklinking brengt het voortbestaan van de polder in gevaar. Droog houden wordt dan simpelweg te duur
– Vervuiling van het polderwater
Door het klinken van het veengebied komt de polder weer in contact met voedselrijke buitenwater.
Vanwege het tegennatuurlijke polderpeilbeheer wordt er ook nog voedselrijk water van de Rijn ingelaten. Dit veroorzaakt samen met de inspoeling van meststoffen door de veehouders voor troebel en slikrijk oppervlakte water.
Daardoor is een groot deel van het oorspronkelijk natuurrijke waterleven verdwenen.

Wat is een veengebied?
Veen is geen bodem zoals zand of klei.
Het is een pakket aan dode plantenresten die onder speciale omstandigheden in watergebieden is ontstaan. Er is namelijk een wet in de natuur; water wordt land. En land wordt bos.
Vanaf het jaar 1000 na Chr. zijn mensen vanuit Kennemerland (Uitgeest) en ook vanuit het Gooi de Hollandse veenkussens en moerassen gaan ontwateren om er landbouwgrond, dat wil zeggen, akkerland, van te maken.
Maar als je veen ontwaterd gaat het inklinken en komt het weer vlak boven het grondwaterpeil te liggen. Daardoor zakte de bodem en werden de graanakkers te nat voor de landbouw. Maar er kunnen dan nog wel koeien op grazen, daardoor ontstonden in de 14e eeuw de veenweiden.

Een duizend jaar oud landschap
Landschappen waar middeleeuwse kavelstructuren en ontginningsstructuren nog in tact zijn komen in Europa vrijwel niet meer voor.
Veenpolders in de Zaanstreek, waaronder ook de Krommenieër Woudpolder, zijn hier echter nog de zeldzame exemplaren van.

Middeleeuwse ontwatering
Inmiddels zijn de oude ontwateringsloten deels gedempt en zijn percelen samengevoegd, maar de hoofdstructuren die in de vroege middeleeuwen zijn ontstaan, zijn nog goed zichtbaar.

Waarom is de natuur in de polder zo bijzonder

In de bijna 1000 jaar dat dit agrarisch landschap bestaat heeft zich door de unieke omstandigheden een geheel eigen natuurrijkdom ontwikkeld, die nergens elders zo voorkomt.
Deze uiterst waardevolle natuur onderscheidt zich met de volgende onderdelen:
– weidevogelgemeenschap,
– moerasvogelgemeenschap,
– populatie overwinterende vogels, van Europees belang,
– een zeldzame plantengemeenschap,
– een gemeenschap van relatief zeldzame zoogdieren, insecten en enkele amfibieën.
De Krommenieër Woudpolder is op dit moment nog een van de belangrijkste broedgebieden van weidevogels in Noord-Holland en is van nationaal en zelfs Europees belang.
Ook voor andere vogelsoorten is de polder van belang:

Restanten van het laagveenmoeras
Als gevolg van het tegennatuurlijke polderwaterpeibeheer is het waterriet is verdwenen.

Waterriet is riet dat in het water groeit en zo velden van riet in water er in creëert.
Dit was het leefgebied van vogelsoorten als de roerdomp, de grote karekiet en ….. het woudaapje, stuk voor stuk rode lijst soorten..
Het waterriet zorgde ook voor de aangroei van nieuw land langs de percelen en daarmee voor het ontstaan van de zogenaamde trilveentjes.
Door het tegennatuurlijk peilbeheer is deze ontwikkeling volledig tot stilstand gekomen.
In de Krommenieër Woudpolder vinden we nog zones met riet, maar het is riet op het land, dus zogenaamd droog rietland.

De oevers herbergen niet allen een aantal rietvogels, ze zijn ook het leefgebied van een groot aantal zoogdieren, vlindersoorten, libellen en veel bijzondere planten.”

Riet- en ruigte bewoners
Een typische bewoner van rietlanden en hoog opgaande ruigtekruiden de dwergmuis.
Hoewel niet op de rode lijst, is de soort bepaald niet algemeen.
In de KrommenieërWoudpolder komt de soort nog voor. Het is een prachtig klein oranjekleurig muisje, dat van voorjaar tot en met najaar niet op de grond komt, maar volledig in de stengels van riet en het harig wilgenroosje leeft.

Noordse woelmuis
Nederland heeft één zoogdier waarvan de verspreiding tot ons land beperkt is. Voor een klein land als Nederland is dat natuurlijk uiterst uniek. Lastig is wel dat dit zoogdier geen kleurig of spectaculair dier is, maar een woelmuizensoort; de Noordse woelmuis.
De Noordse woelmuis is in de voorlaatste ijstijd (150.000 jaar geleden) in Nederland terecht gekomen en is hier blijven hangen. Door de geïsoleerde leefplek is hij door ontwikkeld tot een unieke ondersoort. De noordse woelmuis is niet alleen een Nederlandse rode lijst soort, hij staat ook hoog op de Europese rode lijst en hij is daarom een van de Habitat richtlijnsoorten binnen de Europese natuurbescherming.
De Noordse woelmuis is in het veld moeilijk te zien. Hij leeft in rietoevers van laagveengebieden, zoals de Krommenieër Woudpolder. De grootste kans om hem tegen te komen heb je als je als vrijwilliger meehelpt om gemaaid riet op te ruimen.
Dan komen ze ineens onder een stapeltje riet tevoorschijn.

Zeldzame insecten en amfibieën
Veengebieden en zeker laagveengebieden als de Krommenieër Woudpolder herbergen een reeks aan zeldzame insecten en vlinder soorten.
Ze zijn aan de zeldzame vegetatie van bloemrijke veenweiden of rietlanden verbonden.

Twee bijzondere bewoners van de Krommenieër Woudpolder zijn de veenmol, een grote en zeer bijzondere sprinkhaan en de rugstreeppad. Algemeen in Noord-Holland, maar uiterst zeldzaam in de rest van Nederland en zelfs Europa.
Vandaar dat deze soort op de Europese lijst van bedreigde diersoorten staat.

De Stichting Krommenieër Woudpolder
De Stichting Krommenieër Woudpolder heeft als doel de Krommenieër Woudpolder als natuurgebied en cultureel erfgoed te beschermen en in stand te houden.
De polder is een klein, maar een mooi voorbeeld van een Zaans veenweidegebied.

Bezwaar tegen aantasting van de polder
Aantasting van de polder voor (eventuele) woningbouw of recreatief gebruik zijn belangrijke zaken waar het bestuur van de Stichting zich mee bezig houdt.

Nieuwsbrief mei 2019

Op 27 februari 2019 heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden in buurtcentrum de Pelikaan in Krommenie. Niet alleen de Stichting Krommenieër Woudpolder is tegen de komst van het fietspad, maar velen met ons. Indien u het debat nog wil terugzien, hierbij de link die dan gevolgd dient te worden:

https://devolkstem.nl/page8.html

Door velen was het (niet) gewenste fietspad ingebracht als onderwerp, dit is ondergebracht in de algemene stelling “Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming”. Dat velen uitsluitend voor deze stelling kwamen getuige het feit dat men na dit onderwerp al snel de zaal verliet.

Hoewel er op dit moment nog geen verder nieuws te melden valt, wil de Stichting Krommenieër Woudpolder zich wel voorbereiden op de toekomst, maar dat kan niet zonder hulp van onze Donateurs en Facebookvrienden.

Nodig daarom al uw vrienden uit om lid te worden van onze Facebookgroep! In de toekomst willen wij via Facebook en Internet een ieder op de hoogte houden van hetgeen in de achtertuin van Krommenie gaande is en hoe meer mensen lid zijn van onze Facebookgroep hoe groter ons bereik zal zijn!

Daarnaast kunt u voor slechts €10.— per jaar donateur te worden. Een aanmeldformulier vind u hier:

https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/donateurs/

Het Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Mei 2019

Lagerhuisdebat

Op woensdag 27 februari heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden voor de inwoners van Zaanstad in buurthuis de Pelikaan in Krommenie.

Het debat is een idee van de Zaanse gemeenteraad. Zij willen graag weten wat er leeft en speelt onder inwoners. Ook wil de raad mensen die ze anders niet zien of horen op een andere manier bij het gesprek betrekken. De status van dit debat is dus niet meer dan ‘kennis nemen van….’.

Voorafgaand aan dit debat is op de website van de gemeente Zaanstad “PraatMee” veel gereageerd op de aanleg van het fietspad langs de Haansloot.

Uit deze inbreng heeft de organisatie van het Lagerhuisdebat toen de volgende stelling geproduceerd om over te debatteren:

 

“Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming.”

 

Jammer genoeg is bij de keuze van het discussieonderwerp de aandacht voor het fietspad verloren gegaan.

Dat veel van de bezoekers van de bijenkomst in de Pelikaan juist voor fietspadinformatie waren gekomen bleek wel tijdens het debat (wat eigenlijk meer een uitwisseling van wensen, ideeën en zorgen was).

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder had vooraf al niet het idee dat zij haar standpunten in dit debat goed uiteen zou kunnen zetten gelet op het aantal onderwerpen waarover in 2 uur gediscussieerd moest worden en heeft zich bewust afzijdig gehouden van de opzet van dit Lagerhuis debat.

Gezien het verloop van het debat, vindt bestuur dat dit een juiste keuze is geweest.

De stand van zaken van zaken is nu als volgt:

 • De Gemeenteraad heeft besloten dat het fietspad er komt;
 • Bij de ontwikkelingen van de plannen voor dit fietspad heeft het bestuur al mogen meedenken en een aantal wijzigingen voorgesteld. Dat betekent echter niet dat we ons bij de aanleg hebben neergelegd.
 • De gemeente heeft aangekondigd dat er in januari een voorlichtingsavond voor de bevolking van Krommenie komt om deze plannen verder toe te lichten. Inmiddels is het maart en is het onduidelijk wanneer deze bijeenkomst zal worden gehouden. Zodra dit duidelijk is, zullen we een oproep doen om deze bijeenkomst te bezoeken
 • Om de plannen uit te kunnen voeren, zal er een vergunningstraject gestart moeten worden. Op dat moment zal het stichtingsbestuur weer in actie komen om bezwaar te maken tegen deze vergunningen.

 

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder

 

Motiemarkt

Aan de donateurs en belangstellenden van de Krommenieër Woudpolder.

Krommenie 16 december 2018

L.S.

Door omstandigheden is dit bericht veel te laat op de website gekomen. Excuus daarvoor.

Zoals U tijdens de bijeenkomst in de Pelikaan al is verteld heeft het bestuur van de Stichting tijdens de door de gemeenteraad georganiseerde “Motiemarkt” twee moties ingediend.

Motie 1 (kraam 2 tijdens de markt) was bedoeld om de beslissing van het College van B&W, genomen in 2015 om een fietspad langs de Haansloot aan te leggen, terug te draaien en om geen activiteiten in de polder te gaan uitvoeren.

Hoewel er veel aandacht van de raadsleden voor onze argumenten waren durfde alleen de vertegenwoordiger van DENK het aan om onze motie te steunen.

Een van de argumenten die naar voren zijn gebracht tegen het nieuwe fietspad is het feit dat er inmiddels een veilige fietsverbinding tussen de Rosariumlaan en de Westdijk is gekomen met de aanleg (door Zaanstad) van de duiker met fietspad aan het einde van Glennstraat.

Onze Motie 1 heeft het dus niet gehaald.

Motie 2 (kraam 3 tijdens de markt) was een idee van Jaap van Harlingen om geen fietspad aan te leggen langs de Haansloot maar om de recreanten die langs de Westdijk komen toch de polder en de Ham te laten zien op een (laag) platform met een informatie scherm in de bocht van de Westdijk.

Ook hier waren de raadsleden zeer in geïnteresseerd.

Aan het einde van de avond werd er geïnventariseerd en zijn twee “moties” door de raadsleden geselecteerd en meegenomen als voorstel voor het College van B&W.

De motie van kraam 6, “Zichtbaar maken van Zaans historisch erfgoed” keuze van 7 partijen (DENK, VVD, PvdA, D66, GL, PVV en ROSA) en onze motie 3, “Aanleg uitkijkpunt Westdijk Krommenie” keuze van 5 partijen, ROSA, PvdA, CU, GL en DENK.

Inmiddels is het voorstel voor het platform in de Zaanse begroting opgenomen, echter wel als deel van de aanleg van het fietspad.

Met onze inbreng heeft het bestuur nog een poging gedaan om de aanleg van het fietspad tegen te houden, echter de gemeente heeft (naar eigen zeggen) al veel in het plan geïnvesteerd en is er grote behoefte aan dit pad,zoals zou blijken uit onderzoek van Zaanstad. De aanleg van het fietspad gaat dus gewoon door.

Het bestuur van de Stichting beraad zich nu hoe er positief kan worden meegewerkt aan het ontwikkelen van het plan, maar ook om te blijven werken aan het vinden van mogelijkheden om het project bij te sturen (te stoppen).

Inmiddels is er weer een klankbordgroep bijeenkomst geweest waar nadere details over het ontwerp zijn besproken. De vertegenwoordiging van de Stichting vond in het algemeen dat het een acceptabel ontwerp is geworden en dat punten, door de Stichting opgebracht, in het ontwerp terug te vinden zijn.

De bruggen zijn schuin over het water getekend, zodat op- en afritten onder geleidelijke helling komen en er geen scherpe bochten te verwachten zijn.

Aan beide zijden van het pad, dat van een lichte constructie zal zijn, komt een sloot.

Het pad is van een “lichte”constructie en is iets verhoogd ten opzichte van het weiland.

De bestaande oevers blijven met een rietderg, zonder schoeiing!

Binnenkort zal de wijkmanager de omwonenden uitnodigen voor een informatie bijeenkomst.

En wat doet het bestuur van de Stichting?

Wij blijven alert op de ontwikkelingen en hopen u daar regelmatig van op de hoogte te houden.

Houdt in ieder geval onze website in de gaten, daar is ook de informatie vinden die is gebruikt voor onze presentaties op de Motiemarkt.

Voor al onze inspanning hebben wij de ondersteuning (ook financieel) nodig van onze donateurs om ons

Eventueel te kunnen laten bijstaan door deskundigen.

Op onze site kunt U vinden hoe men donateur kan worden en om te helpen om de polder “heel” te houden.

Namens het bestuur, H. Nool, secretaris.

Verhaal Willem Rol.

Foto’s van: Hugo van der Brugge.

Vrijwillig landschapsbeheer bij De Crommenije en De Ham

Aan de westzijde van De Crommenije en De Ham liggen een reeks mooie veentjes. Deze veentjes zijn vol met verrassingen. We kunnen hier allerlei bijzondere planten en dieren aantreffen zoals ronde zonnedauw, welriekende nachtorchidee en noordse woelmuis. Deze soorten staan op de Rode Lijst, omdat ze bedreigd en kwetsbaar zijn. Ronde zonnedauw is een plantje dat van insecten leeft. De welriekende nachtorchidee gedijt alleen goed op perceeltjes waarvan de vegetatie jaarlijks wordt gemaaid en afgevoerd; deze soort verdraagt geen beweiding. De noordse woelmuis is een endemische soort. Op een veentje bij de voormalige boerensluis tegenover Markenbinnen staat dopheide. Deze rijkdom aan natuur valt te danken aan kleinschalig beheer.

Riet maaien en afvoeren vormt de basis van het beheer van veentjes. Dat wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met vrijwilligersgroepen. Het gaat om kleinschalig en arbeidsintensief werk dat zich leent voor vrijwilligerswerk. Vele handen van vrijwilligers maken licht werk. Het is belangrijk dat maaisel altijd wordt weggehaald. Dat doen we met behulp van hooiharken en hooivorken. Als maaisel blijft liggen, neemt verruiging met brandnetel, haagwinde en braam toe. Orchideeën worden dan verdrongen en dat willen we juist voorkomen. Het werkseizoen valt vanaf medio augustus september tot en met medio maart. Tijdens de broedtijd van vogels en de bloeitijd van planten worden de veentjes met rust gelaten. Goed maaibeheer is behoud van veentjes.

Verlanding (successie) is een natuurlijk proces. Diverse plekjes in de Woudpolder bieden potenties voor verjonging van verlandingsvegetaties en dit is gunstig voor roerdompen en andere moerasvogels. Een grotere variatie in verlandingsvegetaties biedt mogelijkheden voor waardplanten van vlinders, bijen en hommels. Insecten en noordse woelmuis zijn gebaat bij cyclisch beheer of wisselbeheer, waarbij jaarlijks een deel van het riet blijft staan en als uitwijkplaats kan fungeren om te overwinteren. Moerasbosjes horen hier van nature thuis. In de moesbosjes zijn zeldzame paddenstoelen ontdekt. Voorts bieden ze broedgelegenheid voor ransuilen en roofvogels. De oeverlanden met moerasbosjes langs De Crommenije zijn aantrekkelijk voor otters en bevers die we hier binnen 10 à 20 jaar kunnen verwachten. Gun daarom ruimte voor verlanding en variatie in het beheer.

Omstreeks 1942 heeft Wim Meyer hier botanisch onderzoek verricht. Vanaf 1971 t/m 1974 is dit gebied geïnventariseerd door NJN-afdeling Zaanstreek. Er is dus vergelijkingsmateriaal over veranderingen in flora en vegetatie beschikbaar. In de 1970’s stond lepelblad nog in het oostelijk deel van de Woudpolder, maar deze brakwaterplant is nu verdwenen. Watergentiaan was toen alleen talrijk in de Uitgeesterbroekpolder en dit was de enige groeiplaats in Hollands Noorderkwartier, maar deze zoetwaterplant is nu in de gehele provincie aanwezig. Andere zoetwaterplanten zijn eveneens toegenomen, bij voorbeeld dotterbloem. Goed maaibeheer is altijd nuttig om de ontwikkeling van fraaie vegetaties met dotterbloemen mogelijk te maken.

In dit gebied zijn ook vrijwilligers actief voor weidevogels, het ringen van roofvogels, ganzen eieren weghalen, knotwilgen en visstandbeheer. Sluisjes nabij Krommenie en poldermolen De Woudaap zijn vispassages voor glasaal die de polder intrekken. Poldermolen De Woudaap is een visvriendelijk gemaal voor schieralen die in het najaar wegtrekken naar de Saragossa Zee. Zo blijft het landschap mooi voor liefhebbers van varen, kanoën, schaatsen en vissen.

Willem Rol

Aanbevolen literatuur: Natuuratlas Zaanstad, Ron van ’t Veer e.a., 2012, Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Komt allen naar Seanredamcollege in Zaandijk

Beste belangstellende van de KrommeniërWoudpolder

Voor woensdag 10 oktober heeft de gemeente Zaanstad een “Motiemarkt” georganiseerd in het Seanredamcollege in Zaandijk (aanvang 20.00 uur).

Tijdens deze bijeenkomst worden “moties” vanuit de Zaanse bevolking besproken.

Indieners kunnen hun motie presenteren aan de aanwezigen en indien er genoeg belangstelling voor die motie is zal die motie worden meegenomen ter bespreking in de Gemeenteraad.

Het bestuur van de Stichting KrommenieërWoudpolder heeft 2 moties ingestuurd, beide betreffende het (ongewenst) fietspad door de polder, langs de Haansloot.

– Onze motie 1 betreft het laten vervallen van het raadsbesluit van 13 februari 2014.

In dit raadsbesluit werd plan voor een laarzen pad door de polder gestopt en werd het plan voor het fietspad aangenomen.

– Onze motie 2 betreft het installeren van een uitkijkpunt nabij de bocht in de Westdijk.

Het idee hierbij is dat men over het riet heen kan kijken, zowel naar onze mooie polder als de naar de Ham.

In ons plan zal het uitkijkpunt rolstoel toegankelijk worden.

Beide moties zijn door de gemeente Zaanstad gewogen, de motie voor het uitkijkpunt maakt een kans te worden meegenomen, de motie voor het stoppen met de ontwikkeling van het pad wordt als volgt afgedaan:

Herziening van een eerder genomen raadsbesluit, is weinig kansrijk als de omstandigheden waaronder het besluit genomen zijn niet drastisch zijn veranderd en er onvoldoende inspraak- en participatiemogelijkheden zijn geweest. Het in 2014 genomen besluit is begin 2018 in het Groen- en Waterplan bevestigd en in een presentatie door wethouder Sanna Munnikendam nader toegelicht. Inmiddels loopt de uitvoering van dit project en worden er ontwerpen gemaakt. In deze fase getuigt het niet van behoorlijk en betrouwbaar bestuur als besluiten worden ingetrokken, tenzij er een grote belangengroep is en de uitvoering van een besluit tot enorme onherstelbare schade leidt. We laten aan uw eigen oordeel over of u dit idee wilt presenteren op de Motiemarkt.

Het bestuur van de Stichting KrommenieërWoudpolder ziet in deze mogelijkheid haar motie toch toch te presenteren een van de laatste mogelijkheden om het fietspadplan te stoppen.

Als reden voeren wij aan dat de polder teveel wordt aangetast met het voorgestelde pad en dat er een goede, veilige verbinding is gekomen tussen de rotonde bij het zwembad “de Crommenije” en de Westdijk via de Zilverschoonlaan en de Glennstraat.

U bent van harte uitgenodigd om woensdagavond onze motie te komen ondersteunen.

Bijlage “Motie betreffende herziening Raadsbesluit.

Uitnodiging bijeenkomst Stichting Krommenieër Woudpolder

Aan de donateurs en belangstellenden van de Stichting Krommeniër Woudpolder.

Krommenie, 4 oktober 2018

Op donderdag 17 oktober 2018 houdt onze stichting de jaarlijkse bijeenkomst om de donateurs en sympathisanten bij te praten over de ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder.

U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185A te Krommenie. Aanvang 20.00 uur.

Programma:

 • Inleiding en het huishoudelijk gedeelte, door Han Nool
 • De huidige stand van zaken betreffende de relatie met de gemeente Zaanstad, werkoverleg met instanties en de stand van zaken rond de mogelijke aanleg van een fietspad door de polder.
 • Contacten met onze donateurs en leden van werkgroepen.
 • Verantwoording financiën.
 • Werkzaamheden in en om de polder door vrijwilligers van de Stichting.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Presentatie door Jaap van Harlingen, het thema is “Oer IJ en Crommenije, 3000 jaar geschiedenis van ons landschap”

U bent van harte welkom!