Excursie met de boswachter

Verslag van de belevenissen op 23 juni 2022

Het werkseizoen voor de vrijwilligers is inmiddels ten einde gekomen. Gedurende het najaar en winter wordt er regelmatig hard gewerkt om  het gebied in een optimale conditie te krijgen en te houden zodat de door ons zo gewenste flora en fauna tot volle ontwikkeling kunnen komen. Dit betekent het riet afmaaien. Het afgemaaide riet dient vervolgens bij elkaar geharkt te worden in de vorm van riethopen al dan niet in donut vorm die vervolgens, al naar gelang het gewenste beheer, in de brand worden gestoken of met rust worden gelaten.

De donut-vorm is bedacht om ervoor te zorgen dat de vertering van het afgemaaide riet sneller plaatsvindt. Immers op een riethoop glijdt het water, net als om het rietgedekte dak van een boerderij, er netjes af. Bij de donut-vorm valt er ook water in waardoor de vertering sneller op gang komt. De riethopen die met rust worden gelaten vormen een plek die ringslangen uitnodigt om er hun eieren in te leggen. Ook een roofvogel gaat er graag even op rusten zoals we hebben kunnen zien aan de aangetroffen braakballen.
De Noordse woelmuis is hier ook aanwezig, maar helaas vandaag niet aangetroffen.

Naast het riet op ongewenst plekken worden ook zaailingen en boomopslag en bramenstruiken verwijderd. Om het resultaat te zien van het harde werken heeft de boswachter, Edwin Kapitein van Staatsbosbeheer ons uitgenodigd voor een excursie op twee plekken in het gebied.

Allereerst wordt het plas-dras gebied nabij de Noorderham bezocht. In de winter redelijk overzichtelijk, maar nu banen wij ons een weg door hoog riet.

Op een aantal plekken wordt er halt gehouden en Edwin vertelt ons wat de beheersplannen zijn en hoe je het resultaat nu al kan zien, zoals de gelaagdheid in het riet. Het riet varieert in hoogte en biedt daardoor mogelijkheden voor de gewenste leefomgeving voor wat betreft broeden, foerageren en schuilen. Ook zijn er open plekken die weer kans bieden voor planten zoals bijvoorbeeld de aangetroffen roze Valeriaan of  voor vlinders: Atalanta en Kleine Vos. Op de terugweg vinden we op brandnetels rupsen. De brandnetel is een waardplant en bijzonder waardevol voor de vlinders om zich voort te planten.

Het plas-dras gebied wordt verlaten en we gaan op weg naar het tweede stuk, langs de oevers van de Crommenije. In dit gebied lopen we al snel door naar het stuk waar we goed de resultaten van onze inspanningen kunnen zien. En we worden beloond! We zien Ronde Zonnedauw. Het plantje wordt uitgebreid bewonderd en gefotografeerd, even later moeten we ons best doen om er niet op te trappen, zoveel en zo mooi!

Dan zien we moeraswalstro en oh, een Sint-Jansvlinder. Vervolgens orchideeën met als topper de welriekende nachtorchis.

 

Sint-jansvlinder

 

 

 

Even later nog de vuurzwam, deze is zeldzaam en staat op de rode lijst van bedreigde soorten.

 

Ondertussen blijft Edwin vertellen over alles wat hij ziet en wat de plannen zijn. Daarbij benadrukt hij dat de assistentie van de vrijwilligers onmisbaar is om dit in stand te houden en wijst hierbij op het feit wat Coronatijd heeft gedaan voor dit gebied. Er kon maandenlang niet gewerkt worden waardoor het riet en boomopslag ongestoord konden woekeren, een zorgelijke ontwikkeling.

De aanwezigen op hun beurt hebben kunnen zien wat er mogelijk is dankzij hun inspanningen en hebben, voor zover al niet aanwezig, inspiratie op kunnen doen voor het komende seizoen.

Voor het komende seizoen wordt binnenkort weer een planning gemaakt die, zoals gebruikelijk, gepubliceerd zal worden op onze FB pagina en website; https://www.facebook.com/groups/stichtingkrommenieerwoudpolder en https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/.

Met moeite neemt de groep van 11 personen afscheid van al dit moois en gaan op weg naar de Rodenburghoeve voor de lunch, die zoals altijd weer uitstekend verzorgd was door Anemoon van Harlingen.

Bovenstaand verslag is slechts een summiere weergave van al hetgeen Edwin Kapitein ons heeft verteld. Wilt u ook meer weten van ons mooie werkgebied? Geef u op als vrijwilliger voor het komende seizoen en ontvang dan ook een uitnodiging voor een excursie als dank voor al het werk.

Tot slot nog een lijst van alle vogels die we gezien dan wel gehoord hebben:

Rietgors, Kleine Karekiet, Rietzanger, Echtpaar Bruine Kiekendief, Koekoek, Fazantenhen, Bosrietzanger, Kievit, Buizerd, Merel, Sprinkhaanrietzanger, Wilde eend, Waterhoen, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Vink, Tuinfluiter, Houtduif, Spreeuw, Grauwe Gans.

Het verslag is ook gepubliceerd op FB en website

Sonja van Wijnen/25 juni 2022

#excursieKrommenie #Krommenie #Noorderham #Crommenije