Motiemarkt

Aan de donateurs en belangstellenden van de Krommenieër Woudpolder.

Krommenie 16 december 2018

L.S.

Door omstandigheden is dit bericht veel te laat op de website gekomen. Excuus daarvoor.

Zoals U tijdens de bijeenkomst in de Pelikaan al is verteld heeft het bestuur van de Stichting tijdens de door de gemeenteraad georganiseerde “Motiemarkt” twee moties ingediend.

Motie 1 (kraam 2 tijdens de markt) was bedoeld om de beslissing van het College van B&W, genomen in 2015 om een fietspad langs de Haansloot aan te leggen, terug te draaien en om geen activiteiten in de polder te gaan uitvoeren.

Hoewel er veel aandacht van de raadsleden voor onze argumenten waren durfde alleen de vertegenwoordiger van DENK het aan om onze motie te steunen.

Een van de argumenten die naar voren zijn gebracht tegen het nieuwe fietspad is het feit dat er inmiddels een veilige fietsverbinding tussen de Rosariumlaan en de Westdijk is gekomen met de aanleg (door Zaanstad) van de duiker met fietspad aan het einde van Glennstraat.

Onze Motie 1 heeft het dus niet gehaald.

Motie 2 (kraam 3 tijdens de markt) was een idee van Jaap van Harlingen om geen fietspad aan te leggen langs de Haansloot maar om de recreanten die langs de Westdijk komen toch de polder en de Ham te laten zien op een (laag) platform met een informatie scherm in de bocht van de Westdijk.

Ook hier waren de raadsleden zeer in geïnteresseerd.

Aan het einde van de avond werd er geïnventariseerd en zijn twee “moties” door de raadsleden geselecteerd en meegenomen als voorstel voor het College van B&W.

De motie van kraam 6, “Zichtbaar maken van Zaans historisch erfgoed” keuze van 7 partijen (DENK, VVD, PvdA, D66, GL, PVV en ROSA) en onze motie 3, “Aanleg uitkijkpunt Westdijk Krommenie” keuze van 5 partijen, ROSA, PvdA, CU, GL en DENK.

Inmiddels is het voorstel voor het platform in de Zaanse begroting opgenomen, echter wel als deel van de aanleg van het fietspad.

Met onze inbreng heeft het bestuur nog een poging gedaan om de aanleg van het fietspad tegen te houden, echter de gemeente heeft (naar eigen zeggen) al veel in het plan geïnvesteerd en is er grote behoefte aan dit pad,zoals zou blijken uit onderzoek van Zaanstad. De aanleg van het fietspad gaat dus gewoon door.

Het bestuur van de Stichting beraad zich nu hoe er positief kan worden meegewerkt aan het ontwikkelen van het plan, maar ook om te blijven werken aan het vinden van mogelijkheden om het project bij te sturen (te stoppen).

Inmiddels is er weer een klankbordgroep bijeenkomst geweest waar nadere details over het ontwerp zijn besproken. De vertegenwoordiging van de Stichting vond in het algemeen dat het een acceptabel ontwerp is geworden en dat punten, door de Stichting opgebracht, in het ontwerp terug te vinden zijn.

De bruggen zijn schuin over het water getekend, zodat op- en afritten onder geleidelijke helling komen en er geen scherpe bochten te verwachten zijn.

Aan beide zijden van het pad, dat van een lichte constructie zal zijn, komt een sloot.

Het pad is van een “lichte”constructie en is iets verhoogd ten opzichte van het weiland.

De bestaande oevers blijven met een rietderg, zonder schoeiing!

Binnenkort zal de wijkmanager de omwonenden uitnodigen voor een informatie bijeenkomst.

En wat doet het bestuur van de Stichting?

Wij blijven alert op de ontwikkelingen en hopen u daar regelmatig van op de hoogte te houden.

Houdt in ieder geval onze website in de gaten, daar is ook de informatie vinden die is gebruikt voor onze presentaties op de Motiemarkt.

Voor al onze inspanning hebben wij de ondersteuning (ook financieel) nodig van onze donateurs om ons

Eventueel te kunnen laten bijstaan door deskundigen.

Op onze site kunt U vinden hoe men donateur kan worden en om te helpen om de polder “heel” te houden.

Namens het bestuur, H. Nool, secretaris.