Verhaal Willem Rol.

Foto’s van: Hugo van der Brugge.

Vrijwillig landschapsbeheer bij De Crommenije en De Ham

Aan de westzijde van De Crommenije en De Ham liggen een reeks mooie veentjes. Deze veentjes zijn vol met verrassingen. We kunnen hier allerlei bijzondere planten en dieren aantreffen zoals ronde zonnedauw, welriekende nachtorchidee en noordse woelmuis. Deze soorten staan op de Rode Lijst, omdat ze bedreigd en kwetsbaar zijn. Ronde zonnedauw is een plantje dat van insecten leeft. De welriekende nachtorchidee gedijt alleen goed op perceeltjes waarvan de vegetatie jaarlijks wordt gemaaid en afgevoerd; deze soort verdraagt geen beweiding. De noordse woelmuis is een endemische soort. Op een veentje bij de voormalige boerensluis tegenover Markenbinnen staat dopheide. Deze rijkdom aan natuur valt te danken aan kleinschalig beheer.

Riet maaien en afvoeren vormt de basis van het beheer van veentjes. Dat wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met vrijwilligersgroepen. Het gaat om kleinschalig en arbeidsintensief werk dat zich leent voor vrijwilligerswerk. Vele handen van vrijwilligers maken licht werk. Het is belangrijk dat maaisel altijd wordt weggehaald. Dat doen we met behulp van hooiharken en hooivorken. Als maaisel blijft liggen, neemt verruiging met brandnetel, haagwinde en braam toe. Orchideeën worden dan verdrongen en dat willen we juist voorkomen. Het werkseizoen valt vanaf medio augustus september tot en met medio maart. Tijdens de broedtijd van vogels en de bloeitijd van planten worden de veentjes met rust gelaten. Goed maaibeheer is behoud van veentjes.

Verlanding (successie) is een natuurlijk proces. Diverse plekjes in de Woudpolder bieden potenties voor verjonging van verlandingsvegetaties en dit is gunstig voor roerdompen en andere moerasvogels. Een grotere variatie in verlandingsvegetaties biedt mogelijkheden voor waardplanten van vlinders, bijen en hommels. Insecten en noordse woelmuis zijn gebaat bij cyclisch beheer of wisselbeheer, waarbij jaarlijks een deel van het riet blijft staan en als uitwijkplaats kan fungeren om te overwinteren. Moerasbosjes horen hier van nature thuis. In de moesbosjes zijn zeldzame paddenstoelen ontdekt. Voorts bieden ze broedgelegenheid voor ransuilen en roofvogels. De oeverlanden met moerasbosjes langs De Crommenije zijn aantrekkelijk voor otters en bevers die we hier binnen 10 à 20 jaar kunnen verwachten. Gun daarom ruimte voor verlanding en variatie in het beheer.

Omstreeks 1942 heeft Wim Meyer hier botanisch onderzoek verricht. Vanaf 1971 t/m 1974 is dit gebied geïnventariseerd door NJN-afdeling Zaanstreek. Er is dus vergelijkingsmateriaal over veranderingen in flora en vegetatie beschikbaar. In de 1970’s stond lepelblad nog in het oostelijk deel van de Woudpolder, maar deze brakwaterplant is nu verdwenen. Watergentiaan was toen alleen talrijk in de Uitgeesterbroekpolder en dit was de enige groeiplaats in Hollands Noorderkwartier, maar deze zoetwaterplant is nu in de gehele provincie aanwezig. Andere zoetwaterplanten zijn eveneens toegenomen, bij voorbeeld dotterbloem. Goed maaibeheer is altijd nuttig om de ontwikkeling van fraaie vegetaties met dotterbloemen mogelijk te maken.

In dit gebied zijn ook vrijwilligers actief voor weidevogels, het ringen van roofvogels, ganzen eieren weghalen, knotwilgen en visstandbeheer. Sluisjes nabij Krommenie en poldermolen De Woudaap zijn vispassages voor glasaal die de polder intrekken. Poldermolen De Woudaap is een visvriendelijk gemaal voor schieralen die in het najaar wegtrekken naar de Saragossa Zee. Zo blijft het landschap mooi voor liefhebbers van varen, kanoën, schaatsen en vissen.

Willem Rol

Aanbevolen literatuur: Natuuratlas Zaanstad, Ron van ’t Veer e.a., 2012, Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Komt allen naar Seanredamcollege in Zaandijk

Beste belangstellende van de KrommeniërWoudpolder

Voor woensdag 10 oktober heeft de gemeente Zaanstad een “Motiemarkt” georganiseerd in het Seanredamcollege in Zaandijk (aanvang 20.00 uur).

Tijdens deze bijeenkomst worden “moties” vanuit de Zaanse bevolking besproken.

Indieners kunnen hun motie presenteren aan de aanwezigen en indien er genoeg belangstelling voor die motie is zal die motie worden meegenomen ter bespreking in de Gemeenteraad.

Het bestuur van de Stichting KrommenieërWoudpolder heeft 2 moties ingestuurd, beide betreffende het (ongewenst) fietspad door de polder, langs de Haansloot.

– Onze motie 1 betreft het laten vervallen van het raadsbesluit van 13 februari 2014.

In dit raadsbesluit werd plan voor een laarzen pad door de polder gestopt en werd het plan voor het fietspad aangenomen.

– Onze motie 2 betreft het installeren van een uitkijkpunt nabij de bocht in de Westdijk.

Het idee hierbij is dat men over het riet heen kan kijken, zowel naar onze mooie polder als de naar de Ham.

In ons plan zal het uitkijkpunt rolstoel toegankelijk worden.

Beide moties zijn door de gemeente Zaanstad gewogen, de motie voor het uitkijkpunt maakt een kans te worden meegenomen, de motie voor het stoppen met de ontwikkeling van het pad wordt als volgt afgedaan:

Herziening van een eerder genomen raadsbesluit, is weinig kansrijk als de omstandigheden waaronder het besluit genomen zijn niet drastisch zijn veranderd en er onvoldoende inspraak- en participatiemogelijkheden zijn geweest. Het in 2014 genomen besluit is begin 2018 in het Groen- en Waterplan bevestigd en in een presentatie door wethouder Sanna Munnikendam nader toegelicht. Inmiddels loopt de uitvoering van dit project en worden er ontwerpen gemaakt. In deze fase getuigt het niet van behoorlijk en betrouwbaar bestuur als besluiten worden ingetrokken, tenzij er een grote belangengroep is en de uitvoering van een besluit tot enorme onherstelbare schade leidt. We laten aan uw eigen oordeel over of u dit idee wilt presenteren op de Motiemarkt.

Het bestuur van de Stichting KrommenieërWoudpolder ziet in deze mogelijkheid haar motie toch toch te presenteren een van de laatste mogelijkheden om het fietspadplan te stoppen.

Als reden voeren wij aan dat de polder teveel wordt aangetast met het voorgestelde pad en dat er een goede, veilige verbinding is gekomen tussen de rotonde bij het zwembad “de Crommenije” en de Westdijk via de Zilverschoonlaan en de Glennstraat.

U bent van harte uitgenodigd om woensdagavond onze motie te komen ondersteunen.

Bijlage “Motie betreffende herziening Raadsbesluit.

Uitnodiging bijeenkomst Stichting Krommenieër Woudpolder

Aan de donateurs en belangstellenden van de Stichting Krommeniër Woudpolder.

Krommenie, 4 oktober 2018

Op donderdag 17 oktober 2018 houdt onze stichting de jaarlijkse bijeenkomst om de donateurs en sympathisanten bij te praten over de ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder.

U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185A te Krommenie. Aanvang 20.00 uur.

Programma:

  • Inleiding en het huishoudelijk gedeelte, door Han Nool
  • De huidige stand van zaken betreffende de relatie met de gemeente Zaanstad, werkoverleg met instanties en de stand van zaken rond de mogelijke aanleg van een fietspad door de polder.
  • Contacten met onze donateurs en leden van werkgroepen.
  • Verantwoording financiën.
  • Werkzaamheden in en om de polder door vrijwilligers van de Stichting.
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Presentatie door Jaap van Harlingen, het thema is “Oer IJ en Crommenije, 3000 jaar geschiedenis van ons landschap”

U bent van harte welkom!