Ontwikkelingen rondom het fiets/wandelpad langs de Haansloot

Met ingang van november 2019 zal er maandelijks een update plaatsvinden van hetgeen de Stichting heeft ondernomen/te weten is gekomen over de toekomstige ontwikkelingen rond het fiets/wandelpad langs de Haansloot. Zodra er een update heeft plaatsgevonden zal er tevens melding van worden gemaakt op Facebook.

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen.

 

ONTWIKKELINGEN RONDOM HET FIETS/WANDEL PAD

De Westdijk bij Krommenie

 

Al eeuwen lang beschermt de Westdijk, de dijk langs de Crommenije tegen het water. Lang lag de dijk eenzaam in het weidegebied aan de rand van de Krommenieërpolder. De dijk was een grasdijk, alleen in gebruik voor dijkonderhoud en in gebruik door de boeren om hun percelen te bereiken.

De Westdijk loopt van Busch en Dam naar Krommeniedijk en maakt deel uit van de noordgrens van Zaanstad.

Toen Krommenie ging groeien kwam de nieuwbouw tot vlak bij de dijk en is bij de Spoetnikstraat een fietsverbinding gemaakt vanuit de Krommeniese wijk Noorderham naar de Westdijk. Een fijne verbinding tussen Krommenie en Krommeniedijk voor wandelaars en fietsers (De brug is een bromfietspad).

Nog niet zo heel lang geleden is ook het deel van de Westdijk vanaf de Militaireweg naar de brug bij de Spoetnikstraat van een asfaltlaag voorzien en werd dat deel een fietspad. En nog recenter, na de rioleringswerken in de Noorderham bij de Glennstraat, is daar een nieuwe fietsaansluiting gekomen.

Voor lokaal verkeer en als toeristische route is deze nieuwe aansluiting van groot belang. Vanaf de rotonde bij zwembad de Crommenije is nu een veilige verbinding gekomen vanuit het centrum van Krommenie naar Uitgeest en Krommeniedijk. Fietsers hebben op die rotonde voorrang en langs de Zilverschoonlaan zijn fietsstroken, de Glennstraat is een 30 km zone. Het deel van de Westdijk waar deze aansluiting op aankomt is een fietspad, dus geen autoverkeer of brommers. Dat is verderop, na de brug bij de Spoetnikstraat, anders. Het fietspad gedeelte houdt daar op bij het bruggetje.

In het periodiek van het “Historisch Genootschap Crommenie”, “de Krommenieër Kroniek” (no 94) juni 2019 staat een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de Westdijk bij Krommeniedijk, samengesteld door de heer Henk Baartse.

De Westdijk biedt de plaatselijke bevolking, maar ook de toerist die de toegang tot de Westdijk heeft gevonden, ieder jaargetijde veel moois te zien en te genieten. De Westdijk komt niet voor op de knooppunten kaart voor fietsers en er zijn geen andere fietsroutes (bekend) die via de Westdijk gaan. Er zijn wel wandelroutes die via de Westdijk gaan.

Als bewoners van Krommenie en Krommeniedijk zijn wij blij met deze mooie dijk en zitten daarom niet te wachten op aantasting van de natuur door een duur fietspad langs de Haansloot dat (voorlopig) nergens op aansluit, maar wel een dure investering is.

Het plan van de gemeente Zaanstad voor een fiets/wandelpad langs de Haansloot is een slechte investering, voor de natuur maar ook voor het toerisme!

 

 

“Dus geniet van de natuur langs de Westdijk,

zonder de polder langs de Haansloot aan te tasten!!!”

 

Bert Veneman, november 2019

Verslag van de Natuurwerkdag door Team Betrekken bij Groen Landschap Noord-Holland

Verslag van de Natuurwerkdag door  Team Betrekken bij Groen Landschap Noord-Holland Peter Mol, Annika Langeveld, Nienke Kwikkel, Paul Vester, Wim Tijsen, Mariska van der Leij

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen.  In de brief ook een link naar een “filmpje”. Als je goed kijkt kan je een glimp opvangen van onze groep die dag. En natuurlijk de foto prominent linksboven aan de Nieuwsbrief.

Krommenie
9 november 2019

4e Nieuwsbrief na afloop Natuurwerkdag 2019

 

 

Natuurwerkdag 2019

In het kader van de Landelijke Natuurwerkdag op 2 november 2019 was dit keer Landje C169 aangemerkt om mee te doen.

19 personen hebben zich opgegeven om mee te doen en zij verzamelden zich om 8.30 uur bij het huis van Jaap van Harlingen. Na een kopje koffie met wat lekkers werd er koers gezet naar het perceel. Er is hard gewerkt aan onder meer riet harken en op de kanten zetten, bramenstruiken verwijderen, pitrus uitscheppen en een rietberg maken voor de bergeenden die hier in het voorjaar dankbaar gebruik van maken. Een regenbui van meer dan een uur zorgde voor een lange koffie/adempauze.
Circa 11 uur werd het weer droog en gingen de laarzen weer aan om nog ruim 1 ½ uur flink door te werken. De ochtend werd besloten met een uitgebreide lunch. De gehele catering werd weer uitstekend verzorgd door Anemoon, waarvoor hartelijk dank.

 

November 2019

Verslag Najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden in buurtcentrum “De Pelikaan” Krommenie d.d. 15 oktober 2019.

De aanwezigen, zo’n 23 personen, worden van harte welkom geheten door de voorzitter, Jaap van Harlingen. Hij geeft aan dat het thema van deze avond biodiversiteit zal zijn. Hierna neemt Han Nool het woord waarbij hij als eerste de doelstelling van onze Stichting naar voren brengt: het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder. Vervolgens deelt hij mede dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden; Kees Langewis (voorzitter) en Yvonne Valk (penningmeester) zijn afgetreden, nieuw in het Bestuur zijn Jan Kerssens (penningmeester) en Sonja van Wijnen (bestuurslid). Ook aftredend was Bert Veneman, hij blijft echter aan het bestuur verbonden in de functie van adviseur.
Onze Stichting is wel aangesloten bij het Platform Veenweidegebieden maar hun plannen om een Stichting op te richten heeft niet de voorkeur van onze Stichting vanwege eventuele conflicterende beslissingen/beleid.
Qua juridische ondersteuning kunnen we hulp gebruiken voor de ontwikkelingen rondom het fietspad en indien er mensen zijn met een juridische achtergrond worden zij van harte uitgenodigd zich te melden. Later op de avond gaat Jaap van Harlingen hier verder op in. Jan Kerssens leidt de aanwezigen door de financiële positie van de Stichting. Met 63 donateurs en een saldo van € 2,825.- zijn we per 1 januari 2019 gestart. De inkomsten komen uit donaties en een kleine subsidie komt van de gemeente.
Jaap van Harlingen neemt vervolgens het woord en brengt de aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het fietspad. Het wachten is op het moment dat het project in procedure gebracht zal gaan worden, de Stichting zal dan haar uiterste best doen haar bezwaren hiertegen massaal in te dienen. Op dit moment is er slechts contact met de projectleider Cees Fleur. Vanwege de mogelijke portefeuillewijzigingen is er geen contact met de huidige verantwoordelijke wethouder, Mw. Munnikendam. Grote vraagtekens zet Jaap ook bij het vermeende ‘groot maatschappelijk belang’ voor de komst van het fietspad aangezien de oversteek bij het Rosarium juist een uitermate gevaarlijke situatie creëert.
In de polder zijn 3 werkgroepen bezig, langs de Crommenije, langs de Noorderham en op perceel C169. De vrijwilligers doen hun uiterste best de natuurwaarden van deze gebieden te vergroten door o.a. maaibeheer toe te passen, zaailingen te verwijderen. Tot vreugde van allen is de rietorchis, als beloning voor 12 jaar hard werken, waargenomen.  Naast de pogingen om de natuurwaarden te vergroten wordt er ook aan monitoring gedaan. Op dit moment staat er een Mostela, dit is een speciale kist met een wildcamera. De eerste waarneming was helaas niet de zo gewenste Noordse woelmuis, maar men heeft goede hoop. Mocht men geïnteresseerd zijn om een keer als vrijwilliger mee te helpen, dan kan dat op 2 november bij de Landelijke Natuurwerkdag. Het perceel C169 is hiervoor opgegeven.
Het verzoek vanuit de vergadering om meer nieuws te vermelden op de website wordt ter harte genomen.
Na de pauze geeft Willem Rol een boeiende presentatie met veel foto’s van alle flora en fauna die in onze polders te vinden is. In een rap tempo volgen namen zoals bijvoorbeeld Lepelblad, Dotterbloem, Welriekende Nachtorchis, Zonnedauw, Kale Jonker, Koningsvaren, Kraaiheide, Koekoeksbloem en een uitleg in wat voor omgeving de soort aangetroffen kan worden en wat voor maaibeheer er bij een specifieke plant of insect past. Moet er wel of niet gemaaid worden en zo ja hoe vaak? Speciaal voor het beheer noemt hij de Appelbes, die zonder regulering alles snel zal overwoekeren. Onder landschapsbeheer valt ook variatie in beheer en het beheer van de houten weidemolens, een aantal foto’s wordt vervolgens getoond. Een uitnodiging volgt tot slot om ook eens te kijken op de website  www.weidevogelboeren.nl of https://www.redderijkeweide.nl/.

Na enkele vragen beantwoord te hebben sluiten Willem Rol en Jaap van Harlingen de bijeenkomst af.

Bestuur KWP
15 oktober 2019

Jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt in buurthuis de Pelikaan de jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder plaats.

Aanvang: 20.00 uur

Programma:

20.00 – 20.45 uur – Ontwikkelingen in en rond de Krommenieër Woudpolder

20.45 – 21.00 uur – Pauze

21.00 – 22.00 uur – Presentatie van Willem Rol, vrijwilliger landschapsbeheer, met als thema:

De natuur in de Krommenieër Woudpolder, van Europees belang!!!

U bent van harte uitgenodigd!

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder

Op de grens van Zaanstad en Uitgeest

In Wormerveer vindt op zondag 29 september een vaar- en wandelexcursie plaats met bijdragen van archeoloog Piet Kleij en geograaf Jaap van Harlingen.
De excursie begint om 9.30 uur aan het Noordeinde in Wormerveer.
Vanaf daar varen de deelnemers naar Erfgoedpark De Hoop aan het Uitgeestermeer.
Ze keren tegen 16 uur terug bij het startpunt.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@rosa-zaanstad.nl.
Deelname is gratis.

Nieuwsbrief juni 2019

Waarom is de Krommenieër Woudpolder zo bijzonder?
Het meest simpele antwoord is; het is een veenweide en laagveen moerasgebied.
De polder is echter niet alleen belangrijk voor de natuur maar is ook belangrijk voor de omwonenden.
Door de natuur in de polder en het goed behouden landschap dat al bijna 1000 jaar oud is, leven de omwonenden in een hoog kwalitatieve omgeving met zeer hoge belevings- en recreatiewaarde.

Net als alle waardevolle natuur is ook die van de Krommenieër Woudpolder van vele kanten bedreigd. Het voortbestaan van de unieke waarden van de polder hangt af van een juist beheer.

Uitblijven van goed beheer; verbossen van rietoevers en rietlanden
Rietoevers die niet regelmatig gemaaid worden, of waarin opschietende bomen en struiken niet tijdig worden uitgedund, ontwikkelen zich volgens overal geldende natuurwetten in ‘no time’ tot bos.
Behalve dat dit het uitzicht op de open polder zou wegnemen, zou dit ook de soortenrijkdom enorm aantasten en veranderen de soortenrijke rietlanden en oevers in soorten arme elzensingels en bosjes. Door die bosjes zullen ook de weidevogels verdwijnen, net als de Noordse woelmuis.

Bedreigingen van de polder
– Bebouwing.
Steeds vaker duiken er plannen op om de open veenweidegebieden voor bebouwing te gaan gebruiken..
– Te intensieve veeteelt (vermesting, verdroging, te vroeg maaien, dempen van oude sloten, verdwijnen bloemrijke graslanden).
Door de snelle en ingrijpende veranderingen in het agrarisch beheer dreigt veel van de natuur verloren te gaan.
– Verdwijnen van de agrarische activiteiten, geen goede optie.
Veenweiden en hun bewoners zijn in hun voortbestaan sterk afhankelijk van een juist agrarisch gebruik.
– Verstoring door recreatie,
Zoals fiets- en wandelpaden door weidegebieden, vliegeren en spelen met drones en loslopende honden.
– Doorgaande inklinking door onderbemaling.
Verdroging is een van de belangrijkste bedreigingen van de natuurwaarden in de polder.
– Ondermaling
De veenlaag verdwijnt, wat een verlies is voor alle bijzondere soorten, te vergaande inklinking brengt het voortbestaan van de polder in gevaar. Droog houden wordt dan simpelweg te duur
– Vervuiling van het polderwater
Door het klinken van het veengebied komt de polder weer in contact met voedselrijke buitenwater.
Vanwege het tegennatuurlijke polderpeilbeheer wordt er ook nog voedselrijk water van de Rijn ingelaten. Dit veroorzaakt samen met de inspoeling van meststoffen door de veehouders voor troebel en slikrijk oppervlakte water.
Daardoor is een groot deel van het oorspronkelijk natuurrijke waterleven verdwenen.

Wat is een veengebied?
Veen is geen bodem zoals zand of klei.
Het is een pakket aan dode plantenresten die onder speciale omstandigheden in watergebieden is ontstaan. Er is namelijk een wet in de natuur; water wordt land. En land wordt bos.
Vanaf het jaar 1000 na Chr. zijn mensen vanuit Kennemerland (Uitgeest) en ook vanuit het Gooi de Hollandse veenkussens en moerassen gaan ontwateren om er landbouwgrond, dat wil zeggen, akkerland, van te maken.
Maar als je veen ontwaterd gaat het inklinken en komt het weer vlak boven het grondwaterpeil te liggen. Daardoor zakte de bodem en werden de graanakkers te nat voor de landbouw. Maar er kunnen dan nog wel koeien op grazen, daardoor ontstonden in de 14e eeuw de veenweiden.

Een duizend jaar oud landschap
Landschappen waar middeleeuwse kavelstructuren en ontginningsstructuren nog in tact zijn komen in Europa vrijwel niet meer voor.
Veenpolders in de Zaanstreek, waaronder ook de Krommenieër Woudpolder, zijn hier echter nog de zeldzame exemplaren van.

Middeleeuwse ontwatering
Inmiddels zijn de oude ontwateringsloten deels gedempt en zijn percelen samengevoegd, maar de hoofdstructuren die in de vroege middeleeuwen zijn ontstaan, zijn nog goed zichtbaar.

Waarom is de natuur in de polder zo bijzonder

In de bijna 1000 jaar dat dit agrarisch landschap bestaat heeft zich door de unieke omstandigheden een geheel eigen natuurrijkdom ontwikkeld, die nergens elders zo voorkomt.
Deze uiterst waardevolle natuur onderscheidt zich met de volgende onderdelen:
– weidevogelgemeenschap,
– moerasvogelgemeenschap,
– populatie overwinterende vogels, van Europees belang,
– een zeldzame plantengemeenschap,
– een gemeenschap van relatief zeldzame zoogdieren, insecten en enkele amfibieën.
De Krommenieër Woudpolder is op dit moment nog een van de belangrijkste broedgebieden van weidevogels in Noord-Holland en is van nationaal en zelfs Europees belang.
Ook voor andere vogelsoorten is de polder van belang:

Restanten van het laagveenmoeras
Als gevolg van het tegennatuurlijke polderwaterpeibeheer is het waterriet is verdwenen.

Waterriet is riet dat in het water groeit en zo velden van riet in water er in creëert.
Dit was het leefgebied van vogelsoorten als de roerdomp, de grote karekiet en ….. het woudaapje, stuk voor stuk rode lijst soorten..
Het waterriet zorgde ook voor de aangroei van nieuw land langs de percelen en daarmee voor het ontstaan van de zogenaamde trilveentjes.
Door het tegennatuurlijk peilbeheer is deze ontwikkeling volledig tot stilstand gekomen.
In de Krommenieër Woudpolder vinden we nog zones met riet, maar het is riet op het land, dus zogenaamd droog rietland.

De oevers herbergen niet allen een aantal rietvogels, ze zijn ook het leefgebied van een groot aantal zoogdieren, vlindersoorten, libellen en veel bijzondere planten.”

Riet- en ruigte bewoners
Een typische bewoner van rietlanden en hoog opgaande ruigtekruiden de dwergmuis.
Hoewel niet op de rode lijst, is de soort bepaald niet algemeen.
In de KrommenieërWoudpolder komt de soort nog voor. Het is een prachtig klein oranjekleurig muisje, dat van voorjaar tot en met najaar niet op de grond komt, maar volledig in de stengels van riet en het harig wilgenroosje leeft.

Noordse woelmuis
Nederland heeft één zoogdier waarvan de verspreiding tot ons land beperkt is. Voor een klein land als Nederland is dat natuurlijk uiterst uniek. Lastig is wel dat dit zoogdier geen kleurig of spectaculair dier is, maar een woelmuizensoort; de Noordse woelmuis.
De Noordse woelmuis is in de voorlaatste ijstijd (150.000 jaar geleden) in Nederland terecht gekomen en is hier blijven hangen. Door de geïsoleerde leefplek is hij door ontwikkeld tot een unieke ondersoort. De noordse woelmuis is niet alleen een Nederlandse rode lijst soort, hij staat ook hoog op de Europese rode lijst en hij is daarom een van de Habitat richtlijnsoorten binnen de Europese natuurbescherming.
De Noordse woelmuis is in het veld moeilijk te zien. Hij leeft in rietoevers van laagveengebieden, zoals de Krommenieër Woudpolder. De grootste kans om hem tegen te komen heb je als je als vrijwilliger meehelpt om gemaaid riet op te ruimen.
Dan komen ze ineens onder een stapeltje riet tevoorschijn.

Zeldzame insecten en amfibieën
Veengebieden en zeker laagveengebieden als de Krommenieër Woudpolder herbergen een reeks aan zeldzame insecten en vlinder soorten.
Ze zijn aan de zeldzame vegetatie van bloemrijke veenweiden of rietlanden verbonden.

Twee bijzondere bewoners van de Krommenieër Woudpolder zijn de veenmol, een grote en zeer bijzondere sprinkhaan en de rugstreeppad. Algemeen in Noord-Holland, maar uiterst zeldzaam in de rest van Nederland en zelfs Europa.
Vandaar dat deze soort op de Europese lijst van bedreigde diersoorten staat.

De Stichting Krommenieër Woudpolder
De Stichting Krommenieër Woudpolder heeft als doel de Krommenieër Woudpolder als natuurgebied en cultureel erfgoed te beschermen en in stand te houden.
De polder is een klein, maar een mooi voorbeeld van een Zaans veenweidegebied.

Bezwaar tegen aantasting van de polder
Aantasting van de polder voor (eventuele) woningbouw of recreatief gebruik zijn belangrijke zaken waar het bestuur van de Stichting zich mee bezig houdt.

Nieuwsbrief mei 2019

Op 27 februari 2019 heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden in buurtcentrum de Pelikaan in Krommenie. Niet alleen de Stichting Krommenieër Woudpolder is tegen de komst van het fietspad, maar velen met ons. Indien u het debat nog wil terugzien, hierbij de link die dan gevolgd dient te worden:

https://devolkstem.nl/page8.html

Door velen was het (niet) gewenste fietspad ingebracht als onderwerp, dit is ondergebracht in de algemene stelling “Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming”. Dat velen uitsluitend voor deze stelling kwamen getuige het feit dat men na dit onderwerp al snel de zaal verliet.

Hoewel er op dit moment nog geen verder nieuws te melden valt, wil de Stichting Krommenieër Woudpolder zich wel voorbereiden op de toekomst, maar dat kan niet zonder hulp van onze Donateurs en Facebookvrienden.

Nodig daarom al uw vrienden uit om lid te worden van onze Facebookgroep! In de toekomst willen wij via Facebook en Internet een ieder op de hoogte houden van hetgeen in de achtertuin van Krommenie gaande is en hoe meer mensen lid zijn van onze Facebookgroep hoe groter ons bereik zal zijn!

Daarnaast kunt u voor slechts €10.— per jaar donateur te worden. Een aanmeldformulier vind u hier:

https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/donateurs/

Het Bestuur Stichting Krommenieër Woudpolder

Mei 2019

Lagerhuisdebat

Op woensdag 27 februari heeft het derde Lagerhuisdebat plaatsgevonden voor de inwoners van Zaanstad in buurthuis de Pelikaan in Krommenie.

Het debat is een idee van de Zaanse gemeenteraad. Zij willen graag weten wat er leeft en speelt onder inwoners. Ook wil de raad mensen die ze anders niet zien of horen op een andere manier bij het gesprek betrekken. De status van dit debat is dus niet meer dan ‘kennis nemen van….’.

Voorafgaand aan dit debat is op de website van de gemeente Zaanstad “PraatMee” veel gereageerd op de aanleg van het fietspad langs de Haansloot.

Uit deze inbreng heeft de organisatie van het Lagerhuisdebat toen de volgende stelling geproduceerd om over te debatteren:

 

“Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming.”

 

Jammer genoeg is bij de keuze van het discussieonderwerp de aandacht voor het fietspad verloren gegaan.

Dat veel van de bezoekers van de bijenkomst in de Pelikaan juist voor fietspadinformatie waren gekomen bleek wel tijdens het debat (wat eigenlijk meer een uitwisseling van wensen, ideeën en zorgen was).

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder had vooraf al niet het idee dat zij haar standpunten in dit debat goed uiteen zou kunnen zetten gelet op het aantal onderwerpen waarover in 2 uur gediscussieerd moest worden en heeft zich bewust afzijdig gehouden van de opzet van dit Lagerhuis debat.

Gezien het verloop van het debat, vindt bestuur dat dit een juiste keuze is geweest.

De stand van zaken van zaken is nu als volgt:

  • De Gemeenteraad heeft besloten dat het fietspad er komt;
  • Bij de ontwikkelingen van de plannen voor dit fietspad heeft het bestuur al mogen meedenken en een aantal wijzigingen voorgesteld. Dat betekent echter niet dat we ons bij de aanleg hebben neergelegd.
  • De gemeente heeft aangekondigd dat er in januari een voorlichtingsavond voor de bevolking van Krommenie komt om deze plannen verder toe te lichten. Inmiddels is het maart en is het onduidelijk wanneer deze bijeenkomst zal worden gehouden. Zodra dit duidelijk is, zullen we een oproep doen om deze bijeenkomst te bezoeken
  • Om de plannen uit te kunnen voeren, zal er een vergunningstraject gestart moeten worden. Op dat moment zal het stichtingsbestuur weer in actie komen om bezwaar te maken tegen deze vergunningen.

 

Het bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder