Ontwikkelingen rondom het fiets/wandelpad langs de Haansloot

Met ingang van november 2019 zal er maandelijks een update plaatsvinden van hetgeen de Stichting heeft ondernomen/te weten is gekomen over de toekomstige ontwikkelingen rond het fiets/wandelpad langs de Haansloot. Zodra er een update heeft plaatsgevonden zal er tevens melding van worden gemaakt op Facebook.

Klik op de link hieronder en de pagina zal in een nieuw venster openen.

ONTWIKKELINGEN RONDOM HET FIETS/WANDEL PAD

Verschenen in het NHD van 4 juli – rubriek “Lezers schrijven”

De gemeente wordt beticht van slechte communicatie met verontruste burgers inzake een fiets-/wandelpad langs de Haansloot. Een ongeschonden behoud van de polder is mede het doel van onze stichting, zo ook de strijd tegen dit pad. In plaats van strijden tegen  procedures heeft het Bestuur in oktober 2019 besloten in alle stilte de strijd aan te gaan en de weg te volgen van argumentatie en niet de publiciteit te zoeken, noch het een inzet van politiek steekspel te laten zijn.

Op 27 februari heeft het voltallig Bestuur in een gesprek van 2 uur een toelichting op onze bezwaren gegeven aan de wethouder en betrokken ambtenaren. Wethouder Breunesse neemt ons verzoek “Stop verdere voorbereidingen, breng het pad niet in procedure” in overweging en belooft voor het zomerreces te reageren. Ondergetekende heeft op 16 mei een 2 uur durende fietstocht gemaakt met Breunesse, en later ook met een betrokken ambtenaar.

Na berichten in Dagblad Zaanstreek én na overleg van een half uur met Breunesse is een verslag van onze actie en overhandigde documenten op onze website (www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl) gezet; de stille diplomatie is verbroken.

Conclusie: Ruim 6 uur gesprekken met de gemeente is wel degelijk een goed contact, En … hopelijk kan binnenkort de vlag uit.

Jaap van Harlingen

Voorzitter Stichting Krommenieër Woudpolder

 

Commentaar op artikel in NHD d.d. 17 juni 2020

Commentaar op artikel in NHD d.d. 17/06/2020

 

In bijgaand artikel wordt melding gemaakt van slechte communicatie van de zijde van de gemeente richting bewoners.

We vinden het belangrijk te melden dat onze Stichting met de huidige wethouder Breunesse geheel andere ervaring heeft opgedaan.

In het kort hierover het volgende:

  • Oktober 2019. Het bestuur neemt het besluit niet langer te wachten tot het recreatief
    fiets-/wandelpad langs de Haansloot in procedure wordt gebracht, maar zelf “tot de aanval over te gaan”.
  • 6/12/2020 Het bestuur verzoekt om een gesprek met wethouder Breunesse.
  • 10/01/2020 Er bereikt ons een voorstel voor een gesprek op 13/02/2020. Door wintersport verschuift de datum naar 27/02/2020.
  • 27/02/2020 Het voltallig bestuur heeft een bijna 2 uur durend gesprek met de wethouder en betrokken ambtenaren. De wethouder zegt op het verzoek de plannen van tafel te halen geen ja of nee te kunnen antwoorden, maar het in overweging te zullen nemen. Enkele dagen later wordt de wethouder een uitgebreide notitie toegezonden.
  • 14/05/2020 Wethouder Breunesse maakt met onze voorzitter Jaap van Harlingen een fietstocht door het gebied.
  • 19/05/2020 Dezelfde fietstocht wordt herhaald met ambtenaar Peletier.
  • 7/06/2020 Een toevoeging (addendum) op eerdere notitie, noodzakelijk i.v.m. Omgevingsverordening NH 2020, wordt afgerond en gaat naar wethouder Breunesse.
  • 19/06/2020 Wethouder Breunesse voert uitgebreid een telefonisch gesprek met Jaap van Harlingen.

 

Zie hieronder voor een uitgebreider verslag over de contacten met de wethouder in het
afgelopen jaar

 

Met het recreatieve fiets-/wandelpad, hierna te noemen “het pad”, langs Stikstofaffaire en Covid19

 

In november vorig jaar nam het Bestuur het besluit om niet te wachten tot het pad in procedure zou worden gebracht. We besloten tot de aanval over te gaan. Contacten op ambtelijk niveau bij de provincie sterkten ons in het vermoeden dat de plannen bij de provincie wel eens zouden kunnen sneuvelen, terwijl de kosten alsmaar hoger opliepen.

We besloten te werken aan een uitgebreide notitie, waarin we de door ons aangedragen bezwaren en alternatieven breed uitgemeten voor het voetlicht zouden brengen.

 

Elk besluit m.b.t. het pad is uiteindelijk een politiek besluit. We wilden voorkomen dat onze “strijd” al in een vroeg stadium in politiek vaarwater terecht zou komen in de geest van coalitie versus oppositie, elkaar vliegen afvangen e.d. Om die reden besloten we tot een soort stille diplomatie.

 

Gesprek met de wethouder.

Eerste probleem was hoe komen we terecht bij de juiste wethouder. Nadat wethouder Munnikendam terugtrad, werd haar portefeuille tijdelijk overgenomen door wethouder Sleger. Die schoof het, aanvankelijk opnieuw tijdelijk, maar uiteindelijk definitief door naar de nieuw aangestelde wethouder Breunesse.

Op 20 januari lukte het ons een afspraak te maken voor een gesprek op 27 februari, dus nog net voor de lockdown i.v.m. Covid19. Op die datum had het voltallig bestuur een uitgebreid gesprek met de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren Peletier en Fleur.

 

Grondslag van het gesprek was een verkorte notitie die we tevoren aan de wethouder hadden doen toekomen.

Tijdens het gesprek bleek dat de wethouder, ondanks de korte periode van voorbereiding, toch al goed was ingewerkt in de voorliggende problematiek.

Op ons voorstel om de procedure te beëindigen en het plan van tafel te halen antwoordde de wethouder geen ja en geen nee te zeggen. Hij verklaarde zich erop te willen beraden, maar had daar wel nog enige tijd voor nodig.

Van onze kant beloofden wij een uitgebreide notitie toe te zenden met onze bezwaren en alternatieven.

Tot slot nodigden we wethouder en ambtenaren uit voor een fietstocht om de zaak ter plaatse in ogenschouw te kunnen nemen. Deze uitnodiging werd gaarne aangenomen.

De tocht zou plaatsvinden op 16 mei 2020.

 

Van PRV naar Omgevingsverordening NH2020

In onze uitgebreide notitie (jdjjdjd), gedateerd 3 maart 2020, hadden we wel al de stikstofproblematiek  meegenomen, maar we waren voor zaken als weidevogelleefgebied uitgegaan van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zoals die op dat moment gold. Niet wetende dat door Provincie Noord-Holland een procedure was gestart, inclusief  terinzagelegging, voor een nieuwe Omgevingsverordening NH2020. Dit noodzaakte ons tot een herziening van onze notitie. Deze is in de vorm van een z.g. addendum, 5 juni 2020 toegevoegd. Beide stukken zijn onlangs naar de wethouder gegaan.

 

Fietstocht ten tijde van Covid19

Op het moment dat de datum voor de fietstocht werd vastgesteld, viel nauwelijks te vermoeden dat zo’n groepsactiviteit zou sneuvelen onder de anticorona maatregelen. Hij dreigde dan ook niet door te kunnen gaan. De oplossing werd gevonden door 1 op 1 te gaan fietsen. Op 14 mei jl. is voorzitter Jaap van Harlingen gaan fietsen met Wessel Breunesse. De tocht werd op 19 mei herhaald met Philip Peletier. Tijdens beide tochten was, bij stralend mooi weer, gelegenheid alle aspecten van het plan te belichten. Druk autoverkeer op de Kruisstraat gaf een voor fietsers voldoende juist beeld. Een bijna verlaten fietspad langs de Rosariumlaan gaf door het ontbreken van verkeer naar zwembad, scholen e.d. daarentegen een bijna surrealistisch beeld.

 

Hoe nu verder?

Met Breunesse is afgesproken dat hij voldoende tijd krijgt zijn beslissing te overwegen. Ongetwijfeld ook na contact met het ambtelijk apparaat, andere wethouders en raadsleden.

In die periode houden we vast aan de gekozen “stille diplomatie”. Besluit hij het hele plan af te blazen, dan kan bij ons de vlag uit. Besluit hij echter de procedure toch door te zetten, dan weet de wethouder dat wij met onze stukken naar buiten zullen treden en daarbij ook de pers in  zullen schakelen.

 

Hoe nu verder na telefonisch gesprek met Wessel Breunesse n.a.v. artikel in NHD zoals hierboven geplaatst

Wij hebben afgesproken dat wij de Notitie en addendum op onze website en Facebook gaan plaatsen.

Wessel Breunesse heeft aangegeven dat hij nog dient te overleggen met collega’s van B&W en neemt begin juli een besluit. Besluit hij het plan af te blazen dan kan bij ons de vlag uit, zo niet dan gaan wij verder met onze acties.

Document de KWP in verweer tegen verstoring_2 maart 2020

Addendum – de KWP in verweer tegen verstoring_5 juni 2020.docx

 

Vissterfte in de sloten van de KWP

De afgelopen dagen worden er veel dode vissen aangetroffen in de sloten van de KWP. Navraag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leert dat de vissterfte met name de giebel betreft.

Er worden echter geen andere vissen aangetroffen zodat men vooralsnog is uitgegaan van een ziekte. Ook is er onderzoek gedaan naar de oorzaak, waarbij zuurstofgebrek werd uitgesloten aangezien de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte van het water in orde blijken te zijn.

Onderzoek door het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bevestigt het vermoeden dat het gaat om het Cyprinide Herpes Virus type 2, CyHV-2, oftewel het goudvisherpesvirus. Lees het volledige artikel.

De aanwezige dode vissen zullen dagelijks worden geruimd.

Werkochtend in de Krommenieër Woudpolder

Op 11 januari zijn er werkzaamheden verricht op het perceel Hondebos derg, nabij de oude boerensluis. Een prachtig stukje veenmosrietland. Het is een paar jaar geleden afgeplagd vanwege de woekerende appelbes. Het riet is gemaaid en dit moest naar de kanten afgevoerd worden, echter door het afplaggen hadden we te maken met een dunne veenlaag.

Tijdens het afvoeren van het riet golfde de grond onder je voeten en was het wachten tot iemand er daadwerkelijk doorheen zou zakken. Het deed je denken aan het vroegere “ijssie lidderen”, maar een ieder hield droge voeten. Met 6 personen is er hard gewerkt en aan het eind van de ochtend was de klus geklaard.

Er is afgesproken met SBB dat er een excursie gehouden wordt om te kijken wat deze werkzaamheden (het verschralen van de grond) tot gevolg heeft. Zien we de ronde zonnedauw, de rietorchis, de kale jonker of het moerasviooltje? Edwin Kapitein zal ons begeleiden in dit gebied.

De juiste datum volgt nog. Hou de website in de gaten.

Han Nool

Werkochtend 8 februari 2020

Dit maal was de verzamelplek het kerkje van Krommeniedijk. Na de start met koffie en koek werd er koers gezet naar het plas/dras gebied ten noorden van de Noorderham.

De voorbereidende werkzaamheden, i.e. het maaiwerk was reeds op de woensdag gedaan door SBB. Met een groep van ongeveer 14 man/vrouw was het een drukte van belang, er was ook genoeg te doen; riet en gras harken en boomopslag en bramenstruiken verwijderen.

Omstreeks koffietijd was er een hoera moment: de Noordse Woelmuis was getraceerd en mocht even uitrusten op de hand van de boswachter, Edwin Kapitein. Edwin geeft een ieder genoeg tijd voor een foto, helaas is mijn foto mislukt. Voor een mooie foto houd ik mij aanbevolen, dan kan ik hem op de website plaatsen (iinfo@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl).

Na het koffiemoment werd er nog flink doorgewerkt waarna een ieder tevreden weer naar huis kan en mag.

Sonja van Wijnen

Oproep werkochtend 8 februari 2020

Beste sympathisanten van de Krommenieër Woudpolder,

Zoals eerder aangekondigd hebben we een werkochtend gepland op zaterdag 8 februari as.

Er wordt door SBB op 5 februari gemaaid in het plas/dras gebied ten noorden van de Noorderham.

Er zal dan  riet en gras bijeen geharkt moeten worden en op hopen gelegd, verder moet er boomopslag verwijderd worden in de rietlanden.

Het is verbazingwekkend hoe snel er daar weer boompjes groeien.

Het is een prachtig stukje natuur waarbij we enerzijds bloem- en kruidrijk land trachten terug te krijgen en anderzijds de rietlanden proberen te behouden en zorgen dat het geen bos wordt.

Het programma: 8.30 uur ontvangst in het kerkje van Krommeniedijk met koffie en koek, daarna op naar het plas/drasgebied.

Aanmelding via Han Nool: tel 075-6284849 of per e-mail h.nool@upcmail.nl

Het gebruik van laarzen wordt sterk aanbevolen.

Hopelijk komen er vele aanmeldingen dan kunnen we ons beperken tot de ochtenduren

Met vriendelijke groet,

Han Nool

Oproep nieuwe vrijwilligers

Op 11 januari en 8 februari vinden de laatste werkochtenden van het winterseizoen 2019/2020 plaats. Deze werkochtenden worden ongeveer 1x per maand gedurende het winterseizoen gehouden in het gebied van de Krommenieër Woudpolder en in het natuurgebied Ham en Crommenije met voor tijdens en na afloop een goede verzorging voor de inwendige mens. Lijkt het je leuk om een keer mee te draaien of alleen maar te komen kijken? Je bent van harte welkom. Meld je aan bij de secretaris van de Stichting Krommenieër Woudpolder, Han Nool. Emailadres: info@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Han Nool, zijn telefoonnummer is 075 6284849.

Werkochtend 7 januari 2020

Rond 8.30 uur was het verzamelen geblazen op de Rodenburghoeve op Busch en Dam in Uitgeest. Na de koffie met koek ging men op weg naar het werkterrein: het natuurgebied Ham en Crommenije. Het was wat verder weg van de Rodenburghoeve maar indien men met de auto was kon men met de boswachter meerijden en de anderen gingen op de fiets. Ook ter plaatse moest eerst een stuk gelopen worden, de koffie werd dan ook gelijk meegenomen.

Na hard werken was het rond half elf koffietijd en werd de meegenomen koffie met koek genuttigd. Na de pauze werd het werk hervat. Ondertussen was er al een pad en een klein open veldje vrijgemaakt van riet, nu kwam het eigenlijke werk aan de beurt, een groot veld dat helemaal afgemaaid was en het maaisel moest hier verwijderd worden. Met elke haal van de hark kwam er weer een mooi tapijt tevoorschijn in de vorm van hoofdzakelijk veenmos.

De tijd vloog om, om half 1 werd er gestopt met het werk maar helaas kon het niet afgemaakt worden. De spullen werden weer opgeruimd, het spandoek ingerold en terug naar de Rodenburghoeve voor een lekkere lunch met soep en brood,  zoals altijd weer uitstekend verzorgd.

Sonja van Wijnen