Op 11 februari 2015 is de Stichting Krommenieër Woudpolder officieel opgericht middels de ondertekening van de Stichtingsakte bij notaris Van Baal te Krommenie.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter Kees Langewis
Secretaris Han Nool
Penningmeester Yvonne Valk
Lid Jaap van Harlingen
Lid Bert Veneman

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 854899479.

Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel het beschermen van de natuur en het culturele erfgoed van de Krommenieër Woudpolder en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het bijeenbrengen van fondsen;
  • het overleggen en onderhandelen met (semi-)overheden en het aangaan van overeenkomsten in het belang van de doelstelling van de stichting;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Oprichting

De Stichting Krommenieër Woudpolder is opgericht op 11 februari 2015. Reden van de oprichting was het groeiend besef bij omwonenden van de polder, n.a.v. plannen van de gemeente Zaanstad om een deel van de polder op te offeren voor een recreatief fietspad, dat de natuurwaarden in de directe leefomgeving beschermd moet worden.

De Krommenieër Woudpolder:

 • fungeert als groene, natuurlijke long tussen Krommenie – Krommeniedijk en achter Krommeniedijk
 • is een Zaans historisch landschapsbeeld
 • trekt met z’n veenweidegebied vele weidevogels (grutto, kievit, tureluur, etc.) aan
 • kent in de agrariërs een onmisbare partner om open en weids te blijven
 • heeft stille recreatie: kanoën, wandelen, fietsen, schaatsen en vissen
 • geeft gelegenheid tot actief meewerken in het veld i.s.m. Staatsbosbeheer en de gemeente Zaanstad

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stichting Krommenieër Woudpolder hecht er aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het onderstaande te verklaren.

1) We bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Het donateursbestand, bestaande uit voor- en achternaam, postadres, e-mailadres en betalingsgegevens over de verschillende jaren.
 • We gebruiken deze gegevens voor informatie-uitwisseling met de donateurs, om betalingsoverzichten te kunnen koppelen aan donateurs ( deze overzichten geven weinig details) en om bij eventueel meerjarig uitblijven van betalingen in overleg te kunnen treden met de donateur.
 • Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming of buiten medeweten van de betrokkene(n).
 • E-mails aan donateurs of aan werkers in het veld worden geadresseerd aan de verzender, de beoogde verzendadressen aan donateurs en/of werkers worden als “BCC” ingevoerd.
 • Eenmalig wordt de AVG verklaring verzonden aan de donateurs en werkers in het veld.
 • Medewerkers, bestaande uit voor- en achternaam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, functie die binnen de stichting wordt bekleed. Dit bestand is actueel en bevat alleen mensen die zich hebben aangemeld als actief medewerker en zich niet hebben afgemeld. Het bevat geen mensen waarvan we weten dat ze geen medewerker (meer) zijn. Deze gegevens worden periodiek gedeeld met de andere medewerkers in het bestand.
 • Verslagen van stichtingsvergaderingen; in die verslagen staan de namen van de aan- en afwezigen. Deze verslagen bewaren we voor archiefdoeleinden, de reconstructie van processen en de verantwoording van genomen besluiten.

2) Elk persoon is gerechtigd om te vragen of en hoe haar/zijn gegevens in een bestand is opgenomen. Indien dat het geval is, mag hij/zij zijn of haar gegevens inzien, laten wijzigen en/of geheel of gedeeltelijk laten verwijderen. Uitzondering hierop zijn de betalingsgegevens: deze kunnen uit het bestand worden verwijderd maar niet aangepast (echter niet uit de boekhouding of de bankoverzichten). We reageren hier binnen een redelijke termijn op, en in elk geval binnen de wettelijke maximale termijn van 4 weken. We kunnen alleen persoonlijke verzoeken inwilligen over de eigen gegevens, indien we geen twijfel hebben over de identiteit van de aanvrager. Redelijke verzoeken tot verwijdering van gegevens van een ander (bijvoorbeeld als vast staat dat de persoon hiertoe zelf niet meer in staat is) worden behandeld als waren ze persoonlijk ingediend.

3) Op onze website staan verslagen van evenementen. We beschouwen die niet als persoonsgegevens, ook al staan er soms namen en/of foto’s van aanwezigen op. Desgewenst kunnen we namen verwijderen of aanpassen. Foto’s verwijderen we alleen als daar zeer dringende gronden voor zijn. De AVG verklaring komt op de website te staan.

4) Alle gegevens zijn opgeslagen bij de secretaris van de Stichting, deze heeft een hard-disc waar alle informatie van de Stichting op wordt bewaard. Ze zijn alleen toegankelijk voor het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Dit garandeert eenvoudige overdracht tussen deze functionarissen en een solide back up. Als aanvullende back up bewaart de secretaris een kopie van deze gegevens op een externe vaste schijf. De functionarissen werken met systemen die voorzien zijn van alle redelijke computerbeveiligingen. Het risico op verlies, inbraak en/of in handen vallen van derden is zo klein mogelijk gemaakt.

5) We helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacy wetgeving heeft u ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6) Contactgegevens:
Stichting Krommenieër Woudpolder
Spoetnikstraat 7
1562 BM Krommenie